Ny sökning
LU0080

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling

I den här kursen får du utveckla din förmåga att samla in, ordna och analysera empiriska material, samt förmågan att kunna presentera resultaten i vetenskaplig text. Du ska också kunna resonera kring styrkor och svagheter vid olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas. Exempel på metoder som du får möta under kursen är intervjuer, deltagande observation, enkäter, statistisk bearbetning- och diskursanalys. Stor vikt läggs vid generella kompetenser.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080)!

Vi ser framemot kursstart och lära känna er allesammans.

Den litteratur som ni behöver hittar ni på Canvas i god tid innan kursstart. Här finns även detaljerade läsanvisningar, betygskriterier, seminarieinstruktioner etc.

Särskild information riktad till er som avslutar era utbytesstudier efter kursstart publiceras i början av januari 2023. Vid frågor, kontakta Linus Rosén (linus.rosen@slu.se).

Allt gott och önskan om en god jul!

//Linus och Ida

Ps. Kom ihåg att registrera er i Canvas så ni får tillgång aktuell kursinformation o s v.

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-04-04

Andra kursvärderingar för LU0080

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30216)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30217)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30158)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30148)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30041)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30020)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30169)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30104)

2015-01-19 - 2015-03-29

Kursplan

LU0080 Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

Social Science Methodology for Rural Development

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G2F

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp landsbygdsutveckling varav 10 hp samhällsvetenskaplig teori.

Mål

Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att samla in, ordna och analysera empiriska material, samt förmågan att kunna presentera resultaten i vetenskaplig text. Studenterna ska också kunna resonera kring styrkor och svagheter vid olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas. Exempel på metoder som studenterna får möta under kursen är intervjuer, deltagande observation, enkäter, statistisk bearbetning- och diskursanalys. Stor vikt läggs vid generella kompetenser.Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- göra en enkel forskningsplan;

- utföra självständiga insamlingar av empiriska material;

- diskutera relationerna mellan uppställda problem och vilket empiriskt material som krävs;

- redogöra för och praktiskt genomföra de viktigaste stegen i forskningsprocessen: problemformulering, empirisk materialinsamling, analytiska metoder, samt vetenskapligt författande;

- behärska de grundläggande reglerna kring formalia i vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursens huvudvikt ligger på att studenterna ska lära sig några vanliga samhällsvetenskapliga metoder genom en kombination av introducerande föreläsningar och övningar av workshop-karaktär, vilka redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas aktivt i diskussionen av fallstudierna.

Kursen avslutas med dels en muntlig utvärdering, dels en genomgång av rättade tentamenssvar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga tentamina, samt seminarieuppgifter och redovisning av lärandedagbok.

Godkänd enligt punkten examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven 10 hp samhällsvetenskaplig teori, uppfylls om studenten är godkänd på LU0070 Sociologiska och kulturella perspektiv (eller tidigare versioner av kursen).

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0052, LU0069

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: G2F
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0080 Anmälningskod: SLU-30106 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%