Ny sökning
LK0354

Skötsel av grönytor och naturmarker

Kursen behandlar skötsel av utemiljöer. I kursen knyts teoretiska kunskaper samman med praktiska erfarenheter.


Vid föreläsningar, övningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade uppgifter.


Genom teorier, fältstudier och exkursioner byggs en referensbild av skötselproblematiken kring utemiljöer och lösningar på denna. Några vegetationsrelaterade, praktiskbetonade övningar genomförs under handledning. Även kunskapsutveckling i användandet av GIS i förvaltning och skötsel ingår till att bygga denna referensbild. Växtskydd ingår i kursen för att ge en kunskapsutveckling i växtanvändning för en hållbar skötsel och förvaltning. Samtliga erfarenheter ligger till grund för det projektarbete som utgör en viktig stomme i kursen och som har syftet att ge studenten ett helhetsgrepp på skötsel av offentliga miljöer.


Det kan förekomma obligatoriska övningar, exkursioner och seminarium under kursen.


Information från kursledaren

Hej och varmt välkommen till kursen Skötsel av grönytor och naturmarker som startar efter sommaren!

Vi kommer att inleda ert andra år på utbildningen med att dyka ner i vad som menas med förvaltning och skötsel och vilken betydelse det har för alla de skeden och arbetsuppgifter ni kommer ha framför er i resterande kurser, men även i yrkeslivet. Vi kommer att utföra praktiskt arbete och se hur skötsel kan vara både gestaltande och skapande samt avgörande att ha i beräkning vid planering, projektering och för en långsiktig hållbarhet. Vi kommer öva oss i att agera beställare och utförare för två områden i Lund; åka på exkursion och få möjlighet att lyssna på praktikers erfarenheter. Som en röd tråd genom kursens samtliga veckor håller vi även tre litteraturseminarium i syfte att koppla förvaltning och skötsel till de större frågorna om klimatförändringar, urbanisering och hur olika förvaltningsmodeller och organisationer fungerar.

Vi börjar med att ses måndag 2 september kl. 13.15 i Crafoordsalen i Alnarp för en kursintroduktion.

Första kursveckan kommer att bestå av föreläsningar (fysisk på sal) och undervisning ute i Alnarpsparken som en förberedelse inför kursens andra vecka då vi åker till Tjärö för en exkursion och övning. Resan till Blekinge skärgård är något av en tradition för vår institution samt för alla er som börjar årskurs 2. Den brukar vara mycket uppskattad. Tjärö-dagarna tar upp viktiga frågor som rör natur- och kulturvård i ett landskap i förändring där du är aktivt deltagande i direkta insatser. Resan infaller antingen måndag 9/9 till onsdag 11/9 ELLER onsdag 11/9 till fredag 13/9 beroende på vilken grupp du tillhör. På Tjärö kommer vi att bo på vandrarhemmet. Räkna med att bussen kommer att lämna Malmö och Alnarp vid halv sju- sjutiden på morgonen. Avresa från Tjärö på onsdag alt. fredag är strax efter kl. 14 och stopp på hemfärd planeras i dagsläget för Lund, Alnarp och Malmö och det brukar bli runt 17-tiden.

Kursen i Skötsel av grönytor och naturmarker samkörs med larkarnas kurs Landskapsförvaltning där Karin Ingemansson är kursansvarig och ni kommer att ha en gemensam Canvas eftersom vi till största del kommer att arbeta tillsammans.

Tänk på att stämma av med studieadministrationen över anmälan och att registrera dig till kursen – så når du allt material på kursens Canvas så småningom.

Litteraturlistan kommer i midsommarveckan,

Hör av er om det skulle vara något ni undrar över!

Vänligast

Johanna

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0354

Läsåret 2023/2024

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10196)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10026)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10285)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10102)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354-10094)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**KURSVECKA 1 & 2 **

Gunnarsson, A. (2011) Om landskapsvårdens och trädgårdens hantverk. I Löfgren, E. Redaktör: Hantverkslaboratorium. Göteborgs Universitet. Sid 50-61. (Inte obligatorisk läsning)

Gustavsson, R. (2007) Sammanfattning av Karölandskapet - Förslag till övergripande handlingsstrategier och till en fördjupad åtgärdsplan. (Obligatorisk läsning)

Ingemansson, K. (2023) Kortfattat om Ronneby brunn och Karön – introducerande text inför Karön-resan. (Obligatorisk läsning)

Malmö stad. (2006) Principer för beskärning. (Obligatorisk läsning)

Nilsson, U., Kärnestam, E. & Sandskär, B. (2014) Växtskyddets grunder. SLU. Institutionen för växtskyddsbiologi. Läs kapitel: 1, 4, 5, 6. (Obligatorisk läsning)

Vollbrecht, K., Alm, G. (2006) Beskärningsboken. Natur & Kultur. (Köps av den enskilde studenten, och kostar på de flesta ställen mellan 150 och 200 kr)** * **(Inte obligatorisk läsning)

Wiström, B., Richnau, G., Busse Nielsen, A., Gustavsson, R. (2009) Strukturrika planteringar – en möjlighet för stadens grönska. Movium, Alnarp. Gröna fakta 2009:5. (Obligatorisk läsning)

LITTERATURSEMINARIUM 5 & 8 sept., 25 sept., 17 okt.

Jansson et al. (2021; 2022) Utemiljöns förvaltning och governance. Särtryck från tidskriften Landskap. Del 1, 2, 6. (Obligatorisk läsning)

Jansson et al. (2021; 2022) Utemiljöns förvaltning och governance. Särtryck från tidskriften Landskap. Del 3. (Obligatorisk läsning)

Randrup, T. B., Lindholst, A. C., Dempsey, N. (2022) Managing the maintenance of urban open space. Kapitel 9. I Jansson & Randrup Red. Urban Open Space Governance and Management. (Obligatorisk läsning)

Jonsson, B. G. (2021) Vad är biologisk mångfald? Det biologiska perspektivet. Biodiverse #3 (Obligatorisk läsning)

Persson, A. S. & Smith, H. G. (2014) Biologisk mångfald i urbana miljöer – Förutsättningar, fördelar och förvaltning. CEC Syntes Nr 02
Lunds universitet. (Obligatorisk läsning)

Randrup et al. (2022) Moving beyond the nature-based solutions discourse: introducing nature-based thinking. Urban Ecosystems. (Obligatorisk läsning)

BESTÄLLAR/UTFÖRARUPPGIFTEN 26 sept. - 23 okt.

Dempsey, N., Smith, H. & Burton, M. (2014). Place-Keeping: Open Space Management in Practice. Routledge. Kapitel 2. (Obligatorisk läsning)

Hovind, J. & Holgersen, S. (2021) Effektiv skötsel = grön framgång.(Obligatorisk läsning)

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012) Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Rapport 2012:13, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, Alnarp. (Inte obligatorisk läsning)

Jansson, M. & Andersson, C. (2018) Lekplatsers kvalitet – verktyg för värdering och utveckling. Movium. Alnarp. Gröna fakta. 2018:3. (Inte obligatorisk läsning)

Jansson et al. (2021; 2022) Utemiljöns förvaltning och governance. Särtryck från tidskriften Landskap. Del 4 & 5. (Obligatorisk läsning)

Persson, B. (1998) Skötselmanual 98. Movium, Alnarp, Gröna Fakta 1998:8. (Obligatorisk läsning)

Persson, B., Kristoffersson, A., & Fors, H. (2009) Skötselmanual för bostadsgårdar. Movium, Alnarp. Gröna Fakta 4/2009. (Obligatorisk läsning)

Randrup, T. B. & Östberg, J. (2017) Hållbar grönyteskötsel. Rapport 2017:6 ISBN 978-91-576-8934-4, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 2017. (Obligatorisk läsning)

Stoltz et al., (2012) Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer, LTJ Rapportserie, 2012:10, SLU, Alnarp. (Inte obligatorisk läsning)

Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Rätt träd på rätt plats. I Sjöman, H., & Slagstedt, J. Träd i urbana landskap. sid. 331-361.** *** Finns att låna på biblioteket. (Obligatorisk läsning)

UNDP (2019) FN:s utvecklingsprogram. Globala målen. Tillgänglig på: http://www.globalamalen.se/ (Obligatorisk läsning)

Naturvårdsverket (2022) Sveriges miljömål https://www.sverigesmiljomal.se/ (Obligatorisk läsning)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0354 Anmälningskod: SLU-10031 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%