Ny sökning
LK0312

Studieresa inom landskapsarkitektur

Genom litteraturstudier och studiebesök får du ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar du ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning

Information från kursledaren

Välkomna till vårens kurs!

Kursansvarig lärare: Viveka Hoff, viveka.hoff@slu.se.

Kursstart är den 29/1 kl. 16.00. Kursstart sker på zoom, se länk i schemat här nedanför.

Registrering på kurs

Ni registreras inte i samband med kursstart utan när ni godkänns på era program. Det är dock viktigt att delta i kursstarten iom. att mycket information om kursen ges där. Om ni vill gå kursen men inte kan delta i kursstarten behöver ni höra av er på mail senast i samband med kursstarten.

Krav för godkänt program

Programmet måste vara godkänt innan fältarbetet inleds. Den studerade platsen måste vara belägen utomlands.

Samhällsläget är fortfarande osäkert med avseende på utlandsresor. Resa sker helt på eget ansvar. Det är viktigt att ni själva informerar er om det aktuella läget: www.krisinformation.se

Observera att om ni reser utomlands mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt.

Programmet ska innehålla beskrivning av studieobjekt, syfte, forskningsfråga, utkast på metod (hur du hämtar information om platsen du ska studera, ex. litteraturöversikt, dokumentöversikt, platsanalys…) och en enkel tidplan med angivna veckor för utförande (totalt 15 arbetsdagar) av förberedelser som inläsning, resa (om en inte redan är på plats), fältstudier, rapportskrivande samt datum för eventuell handledning. Omfattningen på programmet ska motsvara minst en A4-sida. Studenten får skriftliga kommentarer till programmet/det reviderade programmet. Handledning kan ges på Zoom eller på campus Ultuna. Föreslå dag/vecka för handledning i programmet.

Krav för godkänd kurs

För att ni ska bli godkända på kursen behöver den skriftliga rapporten bli godkänd. Rapporten ska innehålla avsnitt motsvarande inledning/problemställning, syfte, forskningsfråga, bakgrund/teori, en enkel metodbeskrivning, resultat/analys och slutligen en diskussion. Det är inte viktigt att de olika avsnitten är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att formulera rapporten som du vill men den behöver innehålla motsvarande delar. Sträva efter att skriva en lättläst och välstrukturerad rapport där platsanalysen står i centrum och texter och illustrationer belyser varandra.

Övrigt

Du som är antagen med villkor ska kunna uppvisa att du uppfyllt förkunskapskraven (45 hp landskapsarkitektur) senast vid kursstarten. Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Kursen har ingen Canvassida. Alla inlämningar mailas in till kursansvarig.

Betygskriterierna kommer att presenteras på kursstarten (samt läggas ut på kurssidan efter kursstart). För att ni ska kunna få ett överbetyg behöver ni lämna in programmet/det reviderade programmet samt slutinlämningen senast på utsatt datum och tid enligt schemat.

Den som lämnar in program/reviderat program och slutinlämning enligt schemat får kommentarer respektive betygsmeddelande senast 15 arbetsdagar efter inlämning.

Schema vt 2024

Måndag 29/1 kl. 16.00-17. Kursstart inklusive frågestund om programskrivning och handledning. Presentation av exempeluppsatser. Genomgång av betygskriterier.
Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/65524221833
Passcode: 608987
Om ni vill gå kursen men inte kan delta i kursstarten, meddela detta senast i samband med kursstart.

Måndag 26/2 kl. 9.00. Skicka senast in program via mail. Ni får skriftliga kommentarer på programmet. Ni blir registrerade på kursen när programmet godkänns.

Fredag 15/3 kl. 9.00. Skicka senast in reviderade program (om ditt program inte redan har godkänts). Ni får skriftliga kommentarer på det reviderade programmet. Ni blir registrerade på kursen när programmet godkänns.

Tid för handledning bokas in på eget initiativ. Studenter kan boka in ett eller två handledningstillfällen under terminen på totalt 1 timme. Ge förslag i tidplanen i programmet. Handledning ges via zoom och på campus Ultuna.

Fredag 31/5 2024 kl. 17.00. Tid för slutinlämning via mail.

Vänligen avsätt tid för att besvara den digitala kursvärderingen.

Omtentatillfälle 1: 19/8 kl. 9.00

Omtentatillfälle 2: 16/9 kl. 9.00

Avslutande ord

Jag ser fram emot många givande diskussioner och intressanta rapporter.

Hälsningar Viveka

Betygskriterier

För att få ett slutbetyg på kursen krävs uppfyllda krav på obligatoriska inlämningar enligt anvisningar samt lägst betyg 3 på samtliga betygsmål. För att få slutbetyg 4 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 4 på samtliga betygsmål utom ett. För slutbetyg 5 krävs, utöver kraven för G på kursen, betyg 5 på samtliga betygsmål utom ett.

3

För betyg 3 krävs att din text visar på kunskap motsvarande kursmålen:

Rapporten har en begriplig struktur.

Frågeställningen har ett platsperspektiv och faller inom ämnet landskapsarkitektur.

Rapporten innehåller en platsbeskrivning i text och bild.

Rapporten innehåller en platsanalys i text och bild.

Du använder relevanta källor.

Texten är språkligt sett begriplig.

Det finns en röd tråd mellan frågeställning och resultat.

Du refererar enligt SLU:s Harvardstil både i den löpande texten och i referenslistan.

Rapporten innehåller illustrationer av den undersökta platsen och alla illustrationer är läsbara.

Rapporten har en titel som berättar om resultatet av din analys.

Alla sidor är numrerade.

Innehållsförteckning finns.

Du har skrivit ditt namn, kursnamn, kurskod, institutionsnamn (Stad och land, Ultuna, SLU) och datum på rapporten.

4

Utöver kriterier för betyg ”3”

Alla inlämningar skedde enligt schema eller efter överenskommelse med kursansvarig.

Du har formulerat en väl avgränsad frågeställning som är uttryckligen kopplad till ett ämnesmässigt syfte.

Alla figurer har förklarande, ej endast beskrivande, figurtexter.

Varje enskild figur har en egen bildtext.

Alla figurer har upphovsrätt angiven.

Platsbeskrivningen refererar inte endast allmänna websidor.

Rapporten innehåller en diskussion av resultatet i relation till frågeställningen.

Rapporten har en god struktur.

Rapportens språk är lättbegriplig med få språkliga brister.

Rapporten har illustrationer som belyser (förklarar, inte bara beskriver) innehållet i texten.

5

Utöver kriterier för betyget ”4”

Du hänvisar till bilder löpande i rapporten.

Rapporten innehåller en väl illustrerad analys.

Rapporten innehåller en teoretiskt informerad diskussion över resultatet i relation till frågeställningen.

Rapporten innehåller en diskussion om resultatet i relation till syftet.

Rapporten har en mycket god struktur.

Rapporten har genomgående en väl formulerad text och texten är språkligt korrekt.

Rapporten har väl valda illustrationer som presenteras löpande i texten.

Figurtexter belyser uttryckligen innehållet i teorin eller analysen.

All text i alla illustrationer (kartor) är läsbara.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0312-30160 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0312

Läsåret 2023/2024

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10202)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30045)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10039)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30138)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10138)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10310)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30041)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10045)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30057)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10066)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24994 SEK Nivå: G1F
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0312 Anmälningskod: SLU-30160 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 15%