Ny sökning
LK0312

Studieresa inom landskapsarkitektur

Genom litteraturstudier och studiebesök får du ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar du ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning

Information från kursledaren

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur

Välkomna till LK0312 för hösten 2022!

Kursansvarig lärare och examinator: Viveka Hoff, viveka.hoff@slu.se.

Observera att denna kurs inte har något upprop. Istället kommer ni att registreras i samband med att ni lämnar in ett godkänt reseprogram. Programmet ska vara godkänt och inlämnat senast 15/9. Se även schema. Kursen innehåller ingen obligatorisk litteratur.

Ni har två alternativ att genomföra kursen ht 22:

 • Fysisk resa och en studie. Om du lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning samt en studieresa som en del av metoden.
 • Teoretisk studie. Om du inte lyckas genomföra en resa så gäller nedanstående moment med program- och rapportskrivning men där den teoretiska studien blir en större del av metoden. Du letar information via litteratur, film, radio, teve, intervjuer etc. Kanske känner ni någon som ni kan ha ett Zoom-möte med där personen i fråga kan visa platser och anläggningar som ni vill studera?

Samhällsläget är högst osäkert med avseende på utlandsresor pga av C19. Vill en resa så sker resan helt på eget ansvar. Det är viktigt att ni själva informerar er om läget: www.krisinformation.se

Observera att OM man reser mot UDs avrådan gäller inte försäkringar och dylikt.

Program

Programmet ska innehålla studieobjekt, syfte, frågeställning, utkast på metod (hur du hämtar information, genom film, litteratur, intervju, platsstudie…) och teoretisk ansats samt en enkel, realistisk tidplan där du skriver när du ägnar dig åt inläsning, fältarbete samt rapportskrivning. Ange även datum för slutinlämning samt förslag för handledningstillfälle. Ca en A4- sida. Handledning kan göras via e-post, på Zoom eller på campus Ultuna.

Rapport

Rapporten ska innehålla: inledning/problemställning, syfte och forskningsfrågor, metodbeskrivning, bakgrund, resultat, diskussion och referenslista. Det är inte viktigt att de olika delarna är rubricerade som ovan utan det är fritt fram för dig att utforma rapporten som du vill men dessa delar ska ingå i rapporten. Utforma rapporten så att den är välstrukturerad och att texter och bilder stöttar varandra. Formulera rapporten så att den är lättläst. Se även betygskriterier. Du kan välja om du vill arbeta fram en egen mall, använda SLUs rapportmall (InDesign) eller mallen för självständiga arbeten (Word), se SLUs websida.

Schema ht 2022 samt viktiga datum

 • Måndag 29/8, 16.00-17 i Ulls hus Götala (C353). Kursstart inklusive frågestund om programskrivning. Hör av dig på mailen om du av någon anledning inte kan delta i kursstarten men ändå vill gå kursen. Observera att aktuella betygskriterier presenteras på kursstarten i augusti.
 • Måndag 12/9 kl. 9.00. Skicka in program via mail (ni blir registrerade på kursen när programmet godkänns och får då tillgång till Canvas).
 • Tisdag 13/9 kl. 16.00-17. Frågestund om programskrivning (om någon inte är godkänd).
 • Torsdag 15/9 kl. 13.00: Skicka in reviderat program via mail.
 • Tid för handledning bokas in på eget initiativ. Studenter kan boka in ett handledningstillfälle under terminen.
 • Tid för slutinlämning bestäms i samråd med kursansvarig (måste ske någon gång under höstterminen; skriv in förslag i programmet).
 • Måndag 20/3 kl. 9.00: omtentatillfälle 1.
 • Måndag 8/5 kl. 9.00: omtentatillfälle 2.

Övrigt

Du som är antagen med villkor ska kunna uppvisa att du uppfyllt förkunskapskraven vid kursstart den 29 augusti (45 hp landskapsarkitektur). Vid frågor, kontakta kursansvarig.

Kursens Canvassida öppnas för de som blir registrerade när deras program godkänns. Under resten av kursen använder vi inlämningsmappar i Canvas men resten av kommunikationen går troligtvis via mail.

Jag ser fram emot en rolig och givande kurs.

Viveka

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för LK0312

Läsåret 2022/2023

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10039)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30138)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10138)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30280)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10310)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30041)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10045)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-30057)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Studieresa inom landskapsarkitektur (LK0312-10066)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

LK0312 Studieresa inom landskapsarkitektur, 5,0 Hp

Field Trip in Landscape Architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp landskapsarkitektur.

Mål

Studieresan skall förläggas till ett resmål utanför Sverige.Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- formulera en väl avgränsad frågeställning anpassad till studier av platser

- redovisa teoretisk utgångspunkt i relation till frågeställning

- presentera sina intryck av de platser som studerats

Innehåll

Genom litteraturstudier och studiebesök får studenten ökad förståelse för skillnader och likheter mellan landskapsarkitektur vid resemålet och i Sverige. Inför den obligatoriska studieresan formulerar studenten ett reseprogram innehållande mål och syfte med resan samt resplan med tider. Studieresan med studiebesök dokumenteras väl och presenteras i text och bild. Reseprogram och resedokumentation lämnas in för bedömning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig redovisning av obligatorisk studieresa.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0105

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24994 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0312 Anmälningskod: SLU-30045 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 15%