Ny sökning
LK0252

Studio - Landscape architecture and urban space

Studiokursen har stadens offentliga rum som tema vilket innefattar både formella och informella stadsrum. Tonvikten är att analysera och utforma ett komplext stadsrum. Under de senaste åren har kursen arbetat med torg som är under utveckling, i olika svenska städer. Uppgiften är baserad på ett program som definierar olika krav på platsen. En gemensam exkursion görs till platsen.Tidigare inlärda landskapsmetoder för beskrivning, analys och tolkning av platser används och fördjupas, och alternativa metoder presenteras för designprocessen mot ett utarbetat förslag. Studenterna ska medvetet relatera till platsens förhållanden och effekter på olika aspekter av hållbar utveckling.Kursen behandlar muntlig, visuell och kommunikation i text samt praktisk och teoretisk kunskap om hur man kommunicerar en idé. Arbete i studioformatet innebär också att studenterna förväntas vara aktiva i konstruktiva diskussioner och kritik gentemot andra studenters förslag.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0252

Läsåret 2022/2023

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20028)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20065)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20095)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20028)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20044)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20052)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20084)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Studio - Landscape architecture and urban space (LK0252-20137)

2015-10-31 - 2016-01-17

Kursplan

LK0252 Studio - Landscape architecture and urban space, 15,0 Hp

Studio - Landscape architecture and urban space

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Presentation, gestaltningskoncept 5,0 0302
Presentation, gestaltningsförslag 5,0 0303
Slutpresentation, gestaltningsförslag 5,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i landskapsarkitektur och / eller arkitektur med minst 45 hp studio- eller projektkurser. Kunskaper som motsvarar engelska 6.

Mål

---

Innehåll

---

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

---
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

---

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0117, LK0115 samt LK0098. LK0127

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Fletcher, M. (2020). Visual Communication for Architects and Designers: Constructing the Persuasive Presentation. New York: Rootledge

Girot, C. (1999). Four trace concepts in Landscape Architecture. I: Corner, J. (red.) Recovering Landscape: Essays in contemporary Landscape Architecture. New York: Princeton Architectural Press, s. 58-67

Sim, D. (2019). Soft City: Building density for everyday life. Washington: Island press

Roggema, R. (2016) Research by Design: Proposition for a Methodological Approach. Urban Science. DOI: 10.3390/urbansci1010002

Domlesky, A. Schlickman, E. (2019) Field Guide to Life in Urban Plazas: A Study in New York City. SWA Group

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0252 Anmälningskod: SLU-20075 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%