Ny sökning
LB0097

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn

Det här är en kurs som ska förbereda alla blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer arbetar i lantbrukssystemet med utmaningar kopplade till världens livsmedelsförsörjning såsom trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning och hållbarhet på landsbygden. Utmaningarna för framtidens agronomer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen

Information från kursledaren

Hej och välkomna till kursen Projekt och kommunikation i den agrara sektorn,

Detta är en kurs som förbereder blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer jobbar i lantbrukssystemet med stora utmaningar kopplade till jordens livsmedelsförsörjning, trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning, hållbarhet på landsbygden mm. Frågorna är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen.

På kursen samlas studenter från alla agronominriktningarna och erbjuds möjlighet att möta andra erfarenheter och perspektiv på de exempel som presenteras under kursen. Kursen bygger mycket på era kompetenser som blivande agronomer. En stor del av kursen handlar om ett gemensamt projekt där ni jobbar tvärvetenskaplig för att hantera en utmaning från verkligheten. Samtidigt jobbar vi mot att bygga er verktygslåda för att hantera komplexa kommunikationssituationer som ni kommer möta i framtiden som expert, rådgivare, konsult, myndighetsperson, eller i någon annan roll.

Vi kickar igång kursen den 28:e augusti kl. 9:15 i Lennart Kennes Sal, Biocentrum. På förmiddagen kommer vi gå igenom viktig information inklusive kurslärandemålen, upplägg, och betygsättning. På eftermiddagen börjar vi med förberedelser för projektarbetet (denna gång i Sal V, Ulls hus) och ni kommer få möjlighet att lära känna er projektgrupp samt börja diskutera interdisciplinaritet utifrån era olika bakgrunder. Se till att komma förberedd genom att fundera lite innan på vad du har lärt dig på ditt program och vad för andra erfarenheter du har som skulle kunna gynna din projektgrupp.

Om ni har några frågor kan ni ta med dem till kursstart eller mejla oss hos kursledningLB0097@slu.se. Ni kan redan nu mejla kursledaren Amelia Mutter (amelia.mutter@slu.se) om du har rätt till pedagogiskt stöd.

Vi ser fram mot att träffa er!

Mvh, Kursledningen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0097-10080 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0097

Läsåret 2022/2023

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10113)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10253)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10196)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10157)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Projekt och kommunikation i den agrara sektorn (LB0097-10154)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Modul 1A: Agronom i arbetslivet och kommunikation i praktiken (v. 35 – 36)

**Obligatorisk **

Egidius, H. 2011. Etik och profession: i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll. Stockholm: Natur & kultur. Kap 1 (Canvas)

Höckert, J. & Ljung, M. 2013. Advisory Encounters towards a Sustainable Farm Development – Interaction between Systems and Shared Lifeworlds. Journal of Agricultural Education and Extension, 19:3, 291-309. (Canvas)

Leeuwis, C. 2006 *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension. *Oxford: Blackwell Science. Ch. 2 From extension to communication for innovation p. 22-39 (Canvas)

Federoff, N. V., Battisti, D. S., Beachy, R. N., Cooper, P. J. M., Fischoff, D. A., Hodges, C. N., Rosegrant, M. W., Sanchez, P. A., Vonshak, A., and Zhu, J-K. 2010. Radically Rethinking Agriculture for the 21st Century. *Science, *327: 5967, 833-834. (Canvas)

Hallgren, L. & Ljung, M. 2005. *Miljökommunikation. Aktörssamverkan och processledning. *Lund: Studentlitteratur. Ch. 2. (Canvas)

Westin, M., Calderon, C., Hellquist, A. 2016. Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Lund: Mediatryck. Del II (s. 32-45). http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1040497&dswid=-1527

Rekommenderade

Campbell, 2008. Designing a Communications Strategy. Kap 6. (Canvas) www.research-matters.net

Eksvärd, K., Hallgren, G., Norrby. T. & Westberg, L. 2006. Gå en mil i mina skor… på väg mot samförvaltning. Working paper No. 8. SLU, Centrum för biologisk mångfald. Uppsala. (Canvas)

Evetts, J. 2011. A new professionalism? Challenges and opportunities. Current Sociology 59(4), 406-422. (Canvas)

KK-stiftelsen. Kommunikationsplanering – hur gör man? EN HANDBOK FRÅN KK-STIFTELSEN. ISSN 1652-5213 kks.se (Canvas)

Modul 1B: Miljökommunikations teori för agronomer (v. 36 – 39)

Obligatorisk

Nitsch, U. 2000. The art of environmental communication. Ur: Lundgren, L.J. (red.) *Knowing and doing. *Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket). (Canvas)

Bostrom, M., Uggla, Y., & Hansson, V. 2018. Environmental representatives: whom, what, and how are they represented? *Journal of Environmental Policy & Planning *20:1, 114-127. (Canvas)

Cox, R. & Pezzullo, P. 2016. Chapter 8: Advocacy Campaigns and Message Construction. Ur: *Environmental Communication and the Public Sphere – 4th Ed. *Thousand Oaks, CA, USA: SAGE. (Canvas)

Ganesh, S. & Zoller; H. M. (2013). Dialogue, Activism and Democratic Social Change. Communication Theory 22(1): 66-91. (Canvas)

Hallgren, L. & Ljung, M. 2005. *Miljökommunikation. Aktörssamverkan och processledning. *Lund: Studentlitteratur. Ch. 4 (Canvas)

Rekommenderade

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemans­rätten Underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Rapport 2/2013, Stad och land. (Canvas)

Darnhofer, I., Gibbon, D. & Dedieu, B. 2012. Farming Systems Research: an approach to inquiry. Ur: Darnhofer, I., Gibbon, D. & Dedieu, B. (red.) *Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic. *Springer. (Canvas)

Jurin, R.R., Roush, D. & Danter, J. 2010. Environmental Communication. Skills and Principles for Natural Resource Managers, Scientists, and Engineers. Springer Science+Business Media. Kap 5-7. (Canvas)

Lakoff, G. 2010. Why it Matters How We Frame the Environment. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 4:1, 70-81.

Lidskog, R., & Sundqvist, G. (2018). Environmental Expertise. In Boström, M. & Davidson, D.J. (Eds.), Environment and Society: Concepts and Challenges (pp. 167–186). Springer.

Saarikoski, H., Raitio, K. & Barry, J. 2012. Understanding ‘successful’ conflict resolution: Policy regime changes and new interactive arenas in the Great Bear Rainforest. Land Use Policy 32 (2013) 271– 280 (Canvas) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712002074

Thurén, T. 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. Kap 2, 5, 19 (Canvas)

Ångman, E., Buijs, A.E., Bergeå, H.L., Arts, I. & Verschoor, G. 2016. Emotions in communicative practices: Legitimation and de-legitimation in NRM conflicts in the Netherlands and Sweden. Ur Petersen, T., Ljunggren Bergeå, H., Feldpausch-Parker, A. & Raitio, K. (red*.) *Environmental Communication and Community - Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. ss. 184-203.

Modul 2: Interdisciplinärt Projektarbetet (välj vad känns intressant/relevant)

**Projekt och processorganisation **

Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. 2015. Projektledning. Stockholm: Liber. ISBN 9789147114801

Blomberg, J. 2003. Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber Ekonomi. Främst kap 1. (Canvas)

Eklund, S. 2009. Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur. (Delar finns på Canvas)

Verktyg för grupparbete

Falk, A. Verktygslåda för bättre möten. Skaparlust. http://www.skaparlust.nu

Glasl, F. 1999. Confronting Conflict. A first-aid kit for handling conflicts. Hawthorn press. USA.

Wheelan, S. 2010. Att skapa effektiva team. Studentlitteratur.

Weiner Thordarson, K. 2009. Professionellt bemötande. Att möta kunder i offentlig verksamhet. SKL kommentus.

Vanliga metoder

Eneroth, Bo (1987), Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Stockholm: Natur och kultur, s. 9-37, 47-77 (58 s.)

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur, s. 9-82 (73 s.)

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000),* Diskursanalys som teori och metod*. Lund: Studentlitteratur

Trost, Jan (2012), Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Thomsson, Heléne (2010), Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Modul 3A: Reflektion (v. 42 )

Obligatorisk

Fergusson, L., van der Laan, L. & Baker, S. (2019). Reflective practice and work-based research: a description of micro- and macro-reflective cycles. Reflective Practice, 20 (2), 289–303. https://doi.org/10.1080/14623943.2019.1591945 (Canvas)

Westin, M. och Hellquist, A. Den reflekterande samverkansledare. https://medium.com/@martin.westin74/den-reflekterande-samverkansledaren-9656c56bcb60

Rekommenderade

Joosse, S., Powell, S., Bergeå, H., Böhm, S., Calderón, C., Caselunghe, E., Fischer, A., Grubbström, A., Hallgren, L., Holmgren, S., Löf, A., Nordström Källström, H., Raitio, K., Senecah, S., Söderlund Kanarp, C., von Essen, E., Westberg, L., & Westin, M. (2020) Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think with. Environmental Communication, DOI: 10.1080/17524032.2020.1725588

Modul 3B: Utvärdering (v. 43)

Obligatorisk

Svensson, L. et al. 2009. Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 4. (Kap 1 på Canvas)

Karlsson, O. 1999. Utvärdering – mer än metod. En översikt. Àjour. Svenska kommunförbundet. (Canvas)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - livsmedel Agronomprogrammet - mark/växt Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0097 Anmälningskod: SLU-10080 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%