New search
LB0097

Project and communication in the agrarian sector

This is a course that should prepare all future agronomists for the future working life. Agronomists work in an agricultural system with different challenges connected to the world food supply such as secure foods, ethical and economic animal husbandry, future land use and sustainability in rural areas. The challenges for future agronomists are complex, not least because there are many actors to handle and strong, sometimes conflicting interests.

Students from all Agriculture Programmes will in the course be offered the possibility to meet others’ experiences and perspective on the different challenges that are presented during the course. The course is planned as a reality in miniature, where we utilise our differences to reflect on what it implies to have different perspectives and knowledge and how one can work with these differences as a starting point. Our tool regarding to work together with people in complex situations are communication.

Information from the course leader

Hej och välkomna till kursen Projekt och kommunikation i den agrara sektorn,

Detta är en kurs som förbereder blivande agronomer för det framtida yrkeslivet. Agronomer jobbar i lantbrukssystemet med stora utmaningar kopplade till jordens livsmedelsförsörjning, trygga livsmedel, etisk och ekonomisk djurhållning, framtida markanvändning, hållbarhet på landsbygden mm. Frågorna är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen.

På kursen samlas studenter från alla agronominriktningarna och erbjuds möjlighet att möta andra erfarenheter och perspektiv på de exempel som presenteras under kursen. Kursen bygger mycket på era kompetenser som blivande agronomer. En stor del av kursen handlar om ett gemensamt projekt där ni jobbar tvärvetenskaplig för att hantera en utmaning från verkligheten. Samtidigt jobbar vi mot att bygga er verktygslåda för att hantera komplexa kommunikationssituationer som ni kommer möta i framtiden som expert, rådgivare, konsult, myndighetsperson, eller i någon annan roll.

Vi kickar igång kursen den 28:e augusti kl. 9:15 i Lennart Kennes Sal, Biocentrum. På förmiddagen kommer vi gå igenom viktig information inklusive kurslärandemålen, upplägg, och betygsättning. På eftermiddagen börjar vi med förberedelser för projektarbetet (denna gång i Sal V, Ulls hus) och ni kommer få möjlighet att lära känna er projektgrupp samt börja diskutera interdisciplinaritet utifrån era olika bakgrunder. Se till att komma förberedd genom att fundera lite innan på vad du har lärt dig på ditt program och vad för andra erfarenheter du har som skulle kunna gynna din projektgrupp.

Om ni har några frågor kan ni ta med dem till kursstart eller mejla oss hos kursledningLB0097@slu.se. Ni kan redan nu mejla kursledaren Amelia Mutter (amelia.mutter@slu.se) om du har rätt till pedagogiskt stöd.

Vi ser fram mot att träffa er!

Mvh, Kursledningen

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LB0097-10080 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LB0097

Academic year 2022/2023

Project and communication in the agrarian sector (LB0097-10113)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2021/2022

Project and communication in the agrarian sector (LB0097-10253)

2021-08-30 - 2021-11-01

Academic year 2020/2021

Project and communication in the agrarian sector (LB0097-10196)

2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Project and communication in the agrarian sector (LB0097-10157)

2019-09-02 - 2019-10-31

Academic year 2018/2019

Project and communication in the agrarian sector (LB0097-10154)

2018-09-03 - 2018-11-11

Syllabus and other information

Litterature list

Modul 1A: Agronom i arbetslivet och kommunikation i praktiken (v. 35 – 36)

**Obligatorisk **

Egidius, H. 2011. Etik och profession: i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll. Stockholm: Natur & kultur. Kap 1 (Canvas)

Höckert, J. & Ljung, M. 2013. Advisory Encounters towards a Sustainable Farm Development – Interaction between Systems and Shared Lifeworlds. Journal of Agricultural Education and Extension, 19:3, 291-309. (Canvas)

Leeuwis, C. 2006 *Communication for Rural Innovation: Rethinking Agricultural Extension. *Oxford: Blackwell Science. Ch. 2 From extension to communication for innovation p. 22-39 (Canvas)

Federoff, N. V., Battisti, D. S., Beachy, R. N., Cooper, P. J. M., Fischoff, D. A., Hodges, C. N., Rosegrant, M. W., Sanchez, P. A., Vonshak, A., and Zhu, J-K. 2010. Radically Rethinking Agriculture for the 21st Century. *Science, *327: 5967, 833-834. (Canvas)

Hallgren, L. & Ljung, M. 2005. *Miljökommunikation. Aktörssamverkan och processledning. *Lund: Studentlitteratur. Ch. 2. (Canvas)

Westin, M., Calderon, C., Hellquist, A. 2016. Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar. Lund: Mediatryck. Del II (s. 32-45). http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1040497&dswid=-1527

Rekommenderade

Campbell, 2008. Designing a Communications Strategy. Kap 6. (Canvas) www.research-matters.net

Eksvärd, K., Hallgren, G., Norrby. T. & Westberg, L. 2006. Gå en mil i mina skor… på väg mot samförvaltning. Working paper No. 8. SLU, Centrum för biologisk mångfald. Uppsala. (Canvas)

Evetts, J. 2011. A new professionalism? Challenges and opportunities. Current Sociology 59(4), 406-422. (Canvas)

KK-stiftelsen. Kommunikationsplanering – hur gör man? EN HANDBOK FRÅN KK-STIFTELSEN. ISSN 1652-5213 kks.se (Canvas)

Modul 1B: Miljökommunikations teori för agronomer (v. 36 – 39)

Obligatorisk

Nitsch, U. 2000. The art of environmental communication. Ur: Lundgren, L.J. (red.) *Knowing and doing. *Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket). (Canvas)

Bostrom, M., Uggla, Y., & Hansson, V. 2018. Environmental representatives: whom, what, and how are they represented? *Journal of Environmental Policy & Planning *20:1, 114-127. (Canvas)

Cox, R. & Pezzullo, P. 2016. Chapter 8: Advocacy Campaigns and Message Construction. Ur: *Environmental Communication and the Public Sphere – 4th Ed. *Thousand Oaks, CA, USA: SAGE. (Canvas)

Ganesh, S. & Zoller; H. M. (2013). Dialogue, Activism and Democratic Social Change. Communication Theory 22(1): 66-91. (Canvas)

Hallgren, L. & Ljung, M. 2005. *Miljökommunikation. Aktörssamverkan och processledning. *Lund: Studentlitteratur. Ch. 4 (Canvas)

Rekommenderade

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemans­rätten Underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Rapport 2/2013, Stad och land. (Canvas)

Darnhofer, I., Gibbon, D. & Dedieu, B. 2012. Farming Systems Research: an approach to inquiry. Ur: Darnhofer, I., Gibbon, D. & Dedieu, B. (red.) *Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic. *Springer. (Canvas)

Jurin, R.R., Roush, D. & Danter, J. 2010. Environmental Communication. Skills and Principles for Natural Resource Managers, Scientists, and Engineers. Springer Science+Business Media. Kap 5-7. (Canvas)

Lakoff, G. 2010. Why it Matters How We Frame the Environment. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 4:1, 70-81.

Lidskog, R., & Sundqvist, G. (2018). Environmental Expertise. In Boström, M. & Davidson, D.J. (Eds.), Environment and Society: Concepts and Challenges (pp. 167–186). Springer.

Saarikoski, H., Raitio, K. & Barry, J. 2012. Understanding ‘successful’ conflict resolution: Policy regime changes and new interactive arenas in the Great Bear Rainforest. Land Use Policy 32 (2013) 271– 280 (Canvas) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837712002074

Thurén, T. 2007. Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. Kap 2, 5, 19 (Canvas)

Ångman, E., Buijs, A.E., Bergeå, H.L., Arts, I. & Verschoor, G. 2016. Emotions in communicative practices: Legitimation and de-legitimation in NRM conflicts in the Netherlands and Sweden. Ur Petersen, T., Ljunggren Bergeå, H., Feldpausch-Parker, A. & Raitio, K. (red*.) *Environmental Communication and Community - Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. ss. 184-203.

Modul 2: Interdisciplinärt Projektarbetet (välj vad känns intressant/relevant)

**Projekt och processorganisation **

Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. 2015. Projektledning. Stockholm: Liber. ISBN 9789147114801

Blomberg, J. 2003. Projektorganisationen – kritiska analyser av projektprat och praktik. Malmö: Liber Ekonomi. Främst kap 1. (Canvas)

Eklund, S. 2009. Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur. (Delar finns på Canvas)

Verktyg för grupparbete

Falk, A. Verktygslåda för bättre möten. Skaparlust. http://www.skaparlust.nu

Glasl, F. 1999. Confronting Conflict. A first-aid kit for handling conflicts. Hawthorn press. USA.

Wheelan, S. 2010. Att skapa effektiva team. Studentlitteratur.

Weiner Thordarson, K. 2009. Professionellt bemötande. Att möta kunder i offentlig verksamhet. SKL kommentus.

Vanliga metoder

Eneroth, Bo (1987), Hur mäter man ”vackert”? Grundbok i kvalitativ metod. Stockholm: Natur och kultur, s. 9-37, 47-77 (58 s.)

Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette (2004), Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur, s. 9-82 (73 s.)

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000),* Diskursanalys som teori och metod*. Lund: Studentlitteratur

Trost, Jan (2012), Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Thomsson, Heléne (2010), Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Modul 3A: Reflektion (v. 42 )

Obligatorisk

Fergusson, L., van der Laan, L. & Baker, S. (2019). Reflective practice and work-based research: a description of micro- and macro-reflective cycles. Reflective Practice, 20 (2), 289–303. https://doi.org/10.1080/14623943.2019.1591945 (Canvas)

Westin, M. och Hellquist, A. Den reflekterande samverkansledare. https://medium.com/@martin.westin74/den-reflekterande-samverkansledaren-9656c56bcb60

Rekommenderade

Joosse, S., Powell, S., Bergeå, H., Böhm, S., Calderón, C., Caselunghe, E., Fischer, A., Grubbström, A., Hallgren, L., Holmgren, S., Löf, A., Nordström Källström, H., Raitio, K., Senecah, S., Söderlund Kanarp, C., von Essen, E., Westberg, L., & Westin, M. (2020) Critical, Engaged and Change-oriented Scholarship in Environmental Communication. Six Methodological Dilemmas to Think with. Environmental Communication, DOI: 10.1080/17524032.2020.1725588

Modul 3B: Utvärdering (v. 43)

Obligatorisk

Svensson, L. et al. 2009. Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 4. (Kap 1 på Canvas)

Karlsson, O. 1999. Utvärdering – mer än metod. En översikt. Àjour. Svenska kommunförbundet. (Canvas)

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Agriculture Programme - Economics and Management Agriculture Programme - Rural Development Agriculture Programme - Food Agriculture Programme - Soil/Plant Agriculture Programme - Animal Science Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Master’s level (A1N)
Subject: Agricultural Science Agricultural science
Course code: LB0097 Application code: SLU-10080 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%