Ny sökning
KE0069

Energisystemens miljöpåverkan

Kursen ger dig som läser civilingenjör - energisystem, kunskap om vilken miljöpåverkan energisystemet har och hur du som civilingenjör kan bidra för att skapa hållbara energisystem. Teori varvas med projekt där du bedömer energilösningar i ett miljöperspektiv.

Framtidens energilösningar är ett hett område som diskuteras dagligen i media. Framtidens energisystem ska ha låga utsläpp, särskilt av växthusgaser, samtidigt som de inte ska använda stora ytor och därmed hota biologisk mångfald. Dessutom ska de vara både stabila och flexibla så vi kan få energi precis när vi behöver. De gamla energilösningarna med fossila bränslen ger stora miljöproblem och omvandlingen till ett nytt mer hållbart energisystem ger utmaningar som är viktiga att känna till. Under kursen går vi igenom gamla och nya miljöproblem i ett energiperspektiv och kopplar dem till både svenska miljömål och globala mål. Vi tror att när ni vet orsaker och detaljer har ni möjlighet att föreslå bra lösningar som färdiga civilingenjörer.

Föreläsningar varvas med debatt, statistikövning och en längre rapport där du på egenhand tar fram en hållbar energilösning för ett helt land och räknar på och diskuterar vilka miljöförbättringar det blir.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen Energisystemens miljöopåverkan!

Pga SLU:s pandemiregler kommer kursen framförallt att hållas digitalt via Zoom. Vi gjorde så förra året och på denna typ av kurs fungerade det mycket bra. Första tillfället med introduktion och en miljömålsövning sker via Zoom den 30 august kl 9:15 och länk till Zoommötet kommer att finnas i Canvas. Exakt hur olika moment blir av kommer att informeras om via kursens sida i Canvas där allt kursmaterial samlas.

Schemat finns i SLU:s TimeEdit och även i pdf-version här på kurssidan.

Vi ses via Zoom den 30 augusti!

Mvh Stina Drakare, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0069-10174 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0069

Läsåret 2023/2024

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10420)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10092)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2020/2021

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10255)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Energisystemens miljöpåverkan (KE0069-10200)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier för Energisystemens miljöpåverkan, 5 hp (KE0069)

Betygskriterier för hela kursen

Betygssättning

För att få betyg på kursen måste samtliga delmoment vara avklarade:

 1. Tentamen, 2 hp, dvs. godkänd och betygsatt tentamen (50% av kursbetyget).
 2. Obligatoriska övningar, för att få 2 hp införda för tentamen i Ladok krävs förutom godkänd tentamen även att obligatoriska moment är godkända (övningar med miljömål, statistik, etikuppgift och ett debattmoment)
 3. Rapport, 3 hp, dvs. godkänd och betygsatt rapport, godkänd muntlig redovisning samt aktivt deltagande i rundabordsdiskussion (50% av kursbetyget). Se även separata betygskriterer för rapporten.

Detaljerade betygskriterier för samtliga moment på kursen finns i en pdf i Canvas då de är i ett tabellformat som inte visas optimalt på kurswebbsidan.

För betyg 3 måste alla lärandemål vara uppfyllda i tabellen för betyg 3. För betyg 4 måste dessutom alla lärandemål för betyg 4 vara uppfyllda. För betyg 5 måste dessutom alla lärandemål för betyg 5 vara uppfyllda.

Lärandemål 1: Redogöra för den grundläggande teorin inom områdena atmosfärskemi, meteorologi, markvetenskap och terrester ekologi, biokemiska kretslopp, samt akvatisk och terrester ekologi Lärandemål 2: Redogöra för olika energisystems miljöpåverkan, samt beskriva den meteorologiska, kemiska och/eller biologiska bakgrunden till dessa miljöeffekter Lärandemål 3: Redogöra för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem Lärandemål 4: På vetenskaplig grund värdera den miljöpåverkan olika energisystem kan utöva såväl lokalt som globalt, föreslå miljömässiga förbättringar av befintliga energisystem, och prioritera så att energisystem med minsta möjliga miljöpåverkan implementeras
Examineras genom
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
Betyg 5

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan

Betyg 4

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan

Betyg 3

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Vid underkänt gäller för samtliga lärandemål att nivån för betyg 3 ej är uppnådd.

Betygskriterier för rapporten

För betyg 3 krävs att samtliga aspekter uppfyller minst kraven för betyg 3. För högre betyg krävs att alla kriterier på respektive betygsnivå samt underliggande nivåer är uppfyllda. Läraren har alltid möjlighet att göra en individuell helhetsbedömning,

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Bakgrund och formulering av frågeställningar

Bakgrundsbeskrivningen sätter rapporten i sin kontext. Frågeställningarna är avgränsade och tydliga.

Bakgrundsbeskrivningen är välskriven. Frågeställningarna är motiverade och relevanta.

Bakgrundsbeskrivningen har en vetenskaplig kontext och leder fram till en välmotiverad frågeställning.

Fakta och innehåll

Fakta ska vara korrekt och begripligt redovisad. Litteraturen (källorna) som används är relevanta.

Litteraturen är välmotiverad och utförligt redovisad.

Vetenskapliga artiklar används på ett initierat sätt.

Beräkningar

Egna beräkningar på energi och en typ av utsläpp redovisas

Egna beräkningar på energi och två typer av utsläpp redovisas

Egna beräkningar på energi och flera typer av utsläpp redovisas

Miljörelevans

Miljöeffekter är redovisade liksom kopplingen till relevanta miljömål

Miljöeffekter är tydligt redovisade och det redovisas tydligt hur resultaten påverkar relevanta miljömål

Miljöeffekter är tydligt redovisade och kopplade till utsläppsberäkningar och det redovisas tydligt hur resultaten påverkar relevanta miljömål

Diskussion och slutsatser

Resultaten diskuteras och egna slutsatser dras. Diskussionsavsnittet är proportionerligt och utgör 10-20 % av textmassan.

Diskussionsavsnittet och slutsatserna är välskrivna och sammanhängande och återkopplar till frågeställningen.

Diskussionen och slutsatserna är välmotiverade och kopplar till litteraturen. Slutsatserna är insiktsfulla och framåtsyftande.

Disposition och struktur

Rapporten är utformad enligt gängse disposition och med acceptabel struktur

Rapporten är tydlig och väldisponerad och med god struktur.

Rapporten har en logisk och mycket bra struktur.

Formalia

Acceptabel referenshantering enligt Harvard-systemet. Omfattning brödtext* följer uppgiftens krav. Kontrollerat utan anmärkning i Urkund.

God referenshantering enligt Harvard-systement.

Språklig utformning

Acceptabel språklig utformning. Texten är anpassad till målgruppen.

Uppsatsen är välformulerad. Studenten använder relevant terminologi.

Uppsatsen är mycket välformulerad, texten är koncis och har ett vetenskapligt språkbruk.

Stöd till muntlig presentation

PowerPoint-presentationen som används som stöd till den muntliga presentationen vid redovisningen är väl förberedd och speglar innehållet i rapporten

Muntlig presentation

Den muntliga redovisningen är väl förberedd och genomförd. Redovisning genomförs på minst 5 och max 9 min.

Runda-bords-samtal

Aktivt deltagande i diskussionerna som följer på presentationerna. Endast närvaro är inte tillräckligt.

* Litteraturförteckning och ev. bilagor ingår ej i brödtexten.

Litteraturlista

 1. Kurskompendium används. Det kommer att finnas tillgängligt på Canvas i pdf-format.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0069 Anmälningskod: SLU-10174 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 33%