New search
KE0069

Environmental Impacts of Energy Systems

This course gives you, as a student of civil engineering in energy systems, knowledge of the environmental impacts the energy system has, and how you as a civil engineer can contribute to creating sustainable energy systems. Theory is interspersed with projects where you assess energy solutions from an environmental perspective.

The energy solutions of the future are a topical subject that is discussed daily in the media. Future energy systems must have low emissions, especially of greenhouse gases, but without threatening biological diversity by demanding large areas of land. In addition, they should be both stable and flexible, so that energy is always available when we need it. The old energy solutions based on fossil fuels present major environmental problems and the transition to a new, more sustainable energy system presents challenges that it is important to be aware of. During the course, we go through old and new environmental problems from an energy perspective and link them to both Swedish environmental goals and global goals. We believe that equipped with knowledge of the details and the underlying causes, you will be able to propose good solutions as qualified civil engineers.

Lectures are interspersed with debate, statistical exercises and a longer report where you independently develop a sustainable energy solution for an entire country and calculate and discuss what environmental improvements it will result in.

Information from the course leader

Välkomna till kursen Energisystemens miljöopåverkan!

Pga SLU:s pandemiregler kommer kursen framförallt att hållas digitalt via Zoom. Vi gjorde så förra året och på denna typ av kurs fungerade det mycket bra. Första tillfället med introduktion och en miljömålsövning sker via Zoom den 30 august kl 9:15 och länk till Zoommötet kommer att finnas i Canvas. Exakt hur olika moment blir av kommer att informeras om via kursens sida i Canvas där allt kursmaterial samlas.

Schemat finns i SLU:s TimeEdit och även i pdf-version här på kurssidan.

Vi ses via Zoom den 30 augusti!

Mvh Stina Drakare, kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

KE0069-10174 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for KE0069

Academic year 2023/2024

Environmental Impacts of Energy Systems (KE0069-10420)

2023-08-28 - 2023-10-30

Academic year 2022/2023

Environmental Impacts of Energy Systems (KE0069-10092)

2022-08-29 - 2022-10-31

Academic year 2020/2021

Environmental Impacts of Energy Systems (KE0069-10255)

2020-08-31 - 2020-11-01

Academic year 2019/2020

Environmental Impacts of Energy Systems (KE0069-10200)

2019-09-02 - 2019-10-31

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterier för Energisystemens miljöpåverkan, 5 hp (KE0069)

Betygskriterier för hela kursen

Betygssättning

För att få betyg på kursen måste samtliga delmoment vara avklarade:

 1. Tentamen, 2 hp, dvs. godkänd och betygsatt tentamen (50% av kursbetyget).
 2. Obligatoriska övningar, för att få 2 hp införda för tentamen i Ladok krävs förutom godkänd tentamen även att obligatoriska moment är godkända (övningar med miljömål, statistik, etikuppgift och ett debattmoment)
 3. Rapport, 3 hp, dvs. godkänd och betygsatt rapport, godkänd muntlig redovisning samt aktivt deltagande i rundabordsdiskussion (50% av kursbetyget). Se även separata betygskriterer för rapporten.

Detaljerade betygskriterier för samtliga moment på kursen finns i en pdf i Canvas då de är i ett tabellformat som inte visas optimalt på kurswebbsidan.

För betyg 3 måste alla lärandemål vara uppfyllda i tabellen för betyg 3. För betyg 4 måste dessutom alla lärandemål för betyg 4 vara uppfyllda. För betyg 5 måste dessutom alla lärandemål för betyg 5 vara uppfyllda.

Lärandemål 1: Redogöra för den grundläggande teorin inom områdena atmosfärskemi, meteorologi, markvetenskap och terrester ekologi, biokemiska kretslopp, samt akvatisk och terrester ekologi Lärandemål 2: Redogöra för olika energisystems miljöpåverkan, samt beskriva den meteorologiska, kemiska och/eller biologiska bakgrunden till dessa miljöeffekter Lärandemål 3: Redogöra för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem Lärandemål 4: På vetenskaplig grund värdera den miljöpåverkan olika energisystem kan utöva såväl lokalt som globalt, föreslå miljömässiga förbättringar av befintliga energisystem, och prioritera så att energisystem med minsta möjliga miljöpåverkan implementeras
Examineras genom
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
 • Tentamen
 • Rapport
 • Muntlig redovisning och runda bordsdiskussion
 • Närvaro på obligatoriska moment
 • Inlämningsuppgifter
Betyg 5

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem

Betyg minst 5 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 5 på tentamen är 90 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten avancerad kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan

Betyg 4

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem

Betyg minst 4 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 4 på tentamen är 85 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten relativt avancerad kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan

Betyg 3

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för grundläggande teori inom områdena som behandlas under lärandemål 1

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för olika energisystems miljöpåverkan och bakgrunden till att dessa miljöeffekter uppstår.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse för hur man mäter och bedömer miljöeffekter hos olika typer av energisystem.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Betyg minst 3 enligt betygsviktningen 50/50 på tentamen och rapporten (avrundas uppåt).

Betyg 3 på tentamen är 70 % av maxpoängen. Separata betygskriterier finns för rapporten.

Genom tentamen och rapporten visar studenten grundläggande kunskap och förståelse om hur man på vetenskaplig grund värderar miljöpåverkan, föreslår förbättringar och prioriterar mellan olika energisystem för att minimera miljöpåverkan.

Godkända obligatoriska moment

Godkända inlämningsuppgifter

Vid underkänt gäller för samtliga lärandemål att nivån för betyg 3 ej är uppnådd.

Betygskriterier för rapporten

För betyg 3 krävs att samtliga aspekter uppfyller minst kraven för betyg 3. För högre betyg krävs att alla kriterier på respektive betygsnivå samt underliggande nivåer är uppfyllda. Läraren har alltid möjlighet att göra en individuell helhetsbedömning,

Betyg 3

Betyg 4

Betyg 5

Bakgrund och formulering av frågeställningar

Bakgrundsbeskrivningen sätter rapporten i sin kontext. Frågeställningarna är avgränsade och tydliga.

Bakgrundsbeskrivningen är välskriven. Frågeställningarna är motiverade och relevanta.

Bakgrundsbeskrivningen har en vetenskaplig kontext och leder fram till en välmotiverad frågeställning.

Fakta och innehåll

Fakta ska vara korrekt och begripligt redovisad. Litteraturen (källorna) som används är relevanta.

Litteraturen är välmotiverad och utförligt redovisad.

Vetenskapliga artiklar används på ett initierat sätt.

Beräkningar

Egna beräkningar på energi och en typ av utsläpp redovisas

Egna beräkningar på energi och två typer av utsläpp redovisas

Egna beräkningar på energi och flera typer av utsläpp redovisas

Miljörelevans

Miljöeffekter är redovisade liksom kopplingen till relevanta miljömål

Miljöeffekter är tydligt redovisade och det redovisas tydligt hur resultaten påverkar relevanta miljömål

Miljöeffekter är tydligt redovisade och kopplade till utsläppsberäkningar och det redovisas tydligt hur resultaten påverkar relevanta miljömål

Diskussion och slutsatser

Resultaten diskuteras och egna slutsatser dras. Diskussionsavsnittet är proportionerligt och utgör 10-20 % av textmassan.

Diskussionsavsnittet och slutsatserna är välskrivna och sammanhängande och återkopplar till frågeställningen.

Diskussionen och slutsatserna är välmotiverade och kopplar till litteraturen. Slutsatserna är insiktsfulla och framåtsyftande.

Disposition och struktur

Rapporten är utformad enligt gängse disposition och med acceptabel struktur

Rapporten är tydlig och väldisponerad och med god struktur.

Rapporten har en logisk och mycket bra struktur.

Formalia

Acceptabel referenshantering enligt Harvard-systemet. Omfattning brödtext* följer uppgiftens krav. Kontrollerat utan anmärkning i Urkund.

God referenshantering enligt Harvard-systement.

Språklig utformning

Acceptabel språklig utformning. Texten är anpassad till målgruppen.

Uppsatsen är välformulerad. Studenten använder relevant terminologi.

Uppsatsen är mycket välformulerad, texten är koncis och har ett vetenskapligt språkbruk.

Stöd till muntlig presentation

PowerPoint-presentationen som används som stöd till den muntliga presentationen vid redovisningen är väl förberedd och speglar innehållet i rapporten

Muntlig presentation

Den muntliga redovisningen är väl förberedd och genomförd. Redovisning genomförs på minst 5 och max 9 min.

Runda-bords-samtal

Aktivt deltagande i diskussionerna som följer på presentationerna. Endast närvaro är inte tillräckligt.

* Litteraturförteckning och ev. bilagor ingår ej i brödtexten.

Litterature list

 1. Kurskompendium används. Det kommer att finnas tillgängligt på Canvas i pdf-format.

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Energy Systems Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12684 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Chemistry Chemistry
Course code: KE0069 Application code: SLU-10174 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Aquatic Science and Assessment Pace: 33%