Ny sökning
EX0945

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master’s Programme

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Welcome to the course

Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master's Programme!

The thesis project is an opportunity for students to pursue a research project which they have developed independently within the thematic umbrella of LASU programme.

To be admitted to the course, you need 30 credits at advanced level in the subject landscape architecture (LK) and approved independent project at the bachelor level. In order to do an in-depth study of this nature, the chosen subject must be a continuation on previous knowledge you have acquired in the programme. You must therefore have at least 15 credits at master level in a subject that is relevant to the study (preferably more). This means that everyone on the course is accepted with conditions and that we as course leaders assess whether the requirement for an in-depth study of the subject is met.

The work can be a project or a more theoretical work. It must be in the subject fields: planning, design or management. In order to make the best use of the course and for the work to be completed within given time frames, you are asked to have a clear idea of what your study will be about before the course starts. To help you, there will soon be a list of subjects on relevant topics that you can choose from. It will be sent out to everyone who has been accepted to the course.

Your independent work will be supported by guiding meetings and working seminar. The library is also available for your support, and they will also provide a workshop on working correctly with references and language.

The course includes a half way seminar where you present your work and get opposition that will guide you for the submission to the examination. The examination procedure will be further explained in the course guide.

The course schedule will be available four weeks before the course starts here on the course page. Grading criteria and course guide will be available at the start of the course.

Please send your proposal on the subject to me burcu.yigit.turan@slu.se no later than January 11, 2023 with the following information, so I can match the project with a suitable supervisor.

Your name

1. Suggested topic

2. If the study is a project or a more theoretical work

3. Subject field: all within the subject LK - landscape architecture/LASU)

4. State how many relevant points you have in this field at master level and how this essay can deepen your knowledge in that particular field.

5. Suggested method (s).

6. Language (Swedish or English)

An updated study guide will be available at the start of the course.

The time table/course schedule will be posted here on the Canvas website. Please, note that changes may occur.

Kursplan

EX0945 Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master’s Programme, 30,0 Hp

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master’s Programme

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamenAvancerad nivå (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet,

- reflektera över vad vetenskapsbegreppet, t.ex. i ovanstående lärandemål, kan innebära inom landskapsarkitektur, som grund för val av tillvägagångssätt och kunskapsgenerering,

- överväga hur arbeten inom landskapsarkitektur kan grafiskt och visuellt presenteras.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 30 hp för var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift om det finns skäl för det och om det är möjligt.

- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.

- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.

- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinator kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i Utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.Det är rekommenderat att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå. Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.Uppsatsen kan skrivas på svenska under förutsättning att studenten har svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 20 timmars handledning för ett självständigt arbete på 30 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 149964 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0945 Anmälningskod: SLU-30046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%