Ny sökning
BI1415

Ekologisk zoologi och entomologi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1415

Läsåret 2022/2023

Ekologisk zoologi och entomologi (BI1415-40063)

2023-04-28 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1415 Ekologisk zoologi och entomologi, 7,5 Hp

Ecological zoology and entomology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp biologi

Mål

Syfte med kursen är att ge grundläggande kunskaper i zoologi, inklusive zooekologi, zoofysiologi och entomologi. Särskilt fokus läggs på faunans betydelse för och påverkan på ekosystem med koppling till naturliga störningar och skogsskador.Efter genomgången kurs ska studenterna kunna- redogöra för grundläggande principer, begrepp och terminologi inom zoologi och entomologi

- beskriva djurvärldens evolution, morfologi, och systematik samt uppvisa färdigheter i att identifiera skillnader och likheter mellan djurgrupper

- redogöra för djurens anpassningar till omvärlden och livsfunktioner

- förklara grundläggande morfologiska begrepp och funktioner

- redogöra för fysiologiska processer och funktioner hos olika djurgrupper.

- redogöra för djurens beroende av, betydelse för, och påverkan på, skogsekosystem

- tillämpa vanliga inventeringsmetoder och medföljande datahantering samt metoder inom zoologisk forskning och miljöanalys

- föreslå åtgärder för att gynna insekter och ryggradsdjur i det brukade landskapet.

Innehåll

Genom föreläsningar samt obligatoriska övningar och laborationer ger kursen grundläggande kunskaper i terrester och akvatisk zoologi, inklusive djurvärldens olika livsformer, djurens morfologi, systematik, evolution, deras anpassningar till omvärlden och livsfunktioner. Zoofysiologi med fysiologiska processer behandlas. En central aspekt är djurens betydelse för, och påverkan på, skogsekosystem. Här läggs särskild tonvikt på bevarande/ekologisk restaurering och skogens hälsa i relation till insektsangrepp och betesskador. Metodik för inventering och övervakning av djurpopulationer samt naturvårdande skötsel för att gynna djur behandlas.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination.

Fullgjorda obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1415 Anmälningskod: SLU-40060 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%