Ny sökning
BI1412

Etologi och antrozoologi

Kursen ger grundläggande kunskaper inom etologi och antrozoologi som vetenskapliga ämnen och vilka tillämpningar dessa ämnen har i samhället.

Kursplan

BI1412 Etologi och antrozoologi, 7,5 Hp

Ethology and anthrozoology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 45 hp biologi eller husdjursvetenskap

- 7 hp etologi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper inom etologi och antrozoologi som vetenskapliga ämnen och vilka tillämpningar dessa ämnen har i samhället.Efter genomgången kurs skall studenten kunna:- redogöra för inlärningsteori i relation till djur,

- redogöra för hur djurs inlärning påverkas i verkliga situationer och hur det relaterar till djurets beteendeekologi,

- diskutera och kritiskt granska människors olika kunskaper och attityder till djur samt vilka konsekvenser dessa kan få för både djur och människor,

- redogöra för hur man blir en bra kommunikatör gentemot djurägare samt argumentera för hur djurägare kan förbättra kommunikationen med sina djur,

- förklara, diskutera och bedöma vetenskaplig litteratur inom etologi och antrozoologi,

- självständigt analysera sin egen kommunikationsförmåga i grupp och beskriva några styrkor och svagheter.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och övningar som behandlar hur djur lär sig utifrån de beteenden och behov som djuret har. Kursen innehåller föreläsningar och övningar som handlar om hur människor kan påverka djurs inlärning. Kursen innehåller också moment av kommunikation mellan människor och hur djurägare kan förbättra kommunikationen med sina djur. Kursen ger dessutom en översikt över de hälsomässiga effekterna av människors och djurs interaktioner på både människor och djur. Kursen behandlar olika djurslag såsom djur i djurpark, försöksdjur, lantbrukets djur, pälsdjur, sport- och sällskapsdjur.Kursen innehåller basgruppsarbete enligt PBL (Problembaserat Lärande) där studenterna diskuterar och reflekterar kring människors attityder till djur, människor och djurs sociala förmåga och hur vi människor kommunicerar om djur. Arbete sker med verkliga fall, och kräver att studenterna jobbar med vetenskaplig litteratur. Studenterna utreder dessutom ett verklighetsanknutet fall inom etologi och antrozoologi i projektarbetsform med fokus på bakgrund, orsaker, konsekvenser och lösningar till konflikter mellan djur och människa. Obligatoriska moment förekommer inom t.ex. övningar, seminarium, projektarbeten och basgruppsmöten.I kursen tränas följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig kommunikation, diskussion och analys, problemlösning, etiskt och kritiskt förhållningssätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: HV0135

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1412 Anmälningskod: SLU-30144 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%