Ny sökning
BI1372

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar

Vilda djur finns i alla ekosystem. Faktorer som påverkar djurens liv är många – hur anpassar de sig till dessa? Anpassningar till ekosystems utmaningar kan se mycket olika ut och sträcker sig från beteende till utseende. I den här distanskursen kommer vi går genom hur djuren gör i ekosystem med extrem torka, kyla eller hetta, samt hur djuren interagerar med varandra, inom och mellan arterna. Vi kommer gå igenom centrala ekologiska grundbegrepp och ekologi från individ- till systemnivå, samt hur regleras populationer. Något som alltid återkommer i studier om vilda djur är människan, då människor är del av i stor sett alla ekosystem världen över. I kursen kommer vi också gå genom hur samspelet mellan vilda djur och människa kan se ut.

Information från kursledaren

KURSMEDDELANDEN

BI1372.1 Ht-21 Kursmeddelande #1
Hej och hjärtligt välkommen till kursen!

Kursen ges på distans och på kvartsfart (25%) genom hela höstterminen med sammanlagt två obligatoriska kursträffar inplanerade (helgerna: 2-3 oktober 2021 - seminar och övning, 8-9 januari 2022 - redovisning av grupparbete+tentamen). På grund av pandemi läget kommer båda träffen vara online via zoom. Kursens preliminära schema hittar du snart i Canvas.

Kursen/terminen startar 30:e augusti med självstudier av inspelade lektioner, kurslitteraturen ”Vilt, människa, samhälle” (Redaktörer Danell & Bergström; förlag Liber), samt olika faktablad mm. Mer information kommer i samband med kursstart, dvs 2021-08-30.

Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/

SCHEMAT

Preliminärt ramschema för de två obligatoriska kursträffar:

1. Lördag den 2:a oktober 2021 (08:00-15:00, varav kl8-11 är lektioner och kl12-15 är egen övning) och söndag den 3:e oktober 2021 (09:00-12:00)

2. Lördag den 8:e januari 2022 (09:00-15:00) och söndag den 9:e januari 2022 (09:00-12:00)

För lördag (2/10, 12:00-15.00) kommer ni få en övning där ni ska ta ut er inom ert närområde. Övningen instrueras av Tim Hofmeester och ligger tematisk inom ramen av SLU projektet ”Träffa dina vilda grannar” (https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/vildagrannar/).

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1372-10099 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1372

Läsåret 2022/2023

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar (BI1372-10229)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar (BI1372-10315)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan

BI1372 De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar, 7,5 Hp

Wildlife Ecology in a Changing World – Prerequisites

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier

Mål

Kursen ger en översiktlig bild över de vilda djurens biologi och deras roll i ekosystemen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Redogöra för ekologiska grundbegrepp och ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

- Redogöra för populationsreglerande faktorer för de vilda djuren, hot idag och i framtiden.

- Beskriva djursamhällen i olika delar av världen samt vilka anpassningar som kännetecknar olika miljöer.

Innehåll

Djursamhällen i olika delar av världen beskrivs tillsammans med anpassningar till olika miljöer. Detta innefattar djurens interaktioner med varandra och sin miljö men också med människan. Kursen ger en teoretisk introduktion avseende ekologiska grundbegrepp, ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå. Obligatoriska moment ingår i form av exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av eget arbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans med två träffar under terminen. Träffarna innehåller föreläsningar, seminarier, exkursioner och examination.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Betygskriterier: De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld – förutsättningar

Kursens mål (enligt kursplanen):
Kursen ger en översiktlig bild över de vilda djurens biologi och deras roll i ekosystemen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Mål 1: Redogöra för ekologiska grundbegrepp
Mål 2: Redogöra ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.
Mål 3: Redogöra för populationsreglerande faktorer för de vilda djuren, hot idag och i framtiden.
Mål 4: Beskriva djursamhällen i olika delar av världen
Mål 5: Beskriva vilka anpassningar som kännetecknar olika miljöer
Mål 6: Beskriva djurens interaktioner med varandra och sin miljö men också med människan.


Kursen har tre moment (lektioner, grupparbete och diskussioner i Canvas). Under kursen ska studenterna delta i kursträffar (synkroniska online-träffar). Studenterna ska dessutom skriva ett grupparbete om ett valt ämne samt redovisa grupparbetet inför klassen tillsammans med respektive gruppmedlem. Kursen avslutas med en tenta. Samtliga moment bedöms i relation till målen för kursen. För godkänt på kursen krävs godkänt i alla delmoment och närvaro vid obligatoriska träffar.

Mål 1

Mål 2

Mål 3

5

Nyanserat avväga betydelsen av ekosystemfunktioner i olika delar av världen

Diskutera hur populationsreglerande faktorer samverkar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet och vad är hot idag och i framtiden

4

Detaljerat beskriva ekosystemfunktioner och relevans på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

Diskutera hur populationsreglerande faktorer samverkar och hur de påverkas av mänsklig aktivitet

3

Förklara olika ekologiska grundbegrepp, samt ge exempel baserat på olika djurarter och ekosystem

Definiera ekologi på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå.

Beskriva populationsreglerande faktorer för vilda djur

Mål 4

Mål 5

Mål 6

Mål 7

5

Nyanserat utvärdera djurens miljöanpassningar till hot idag och i framtiden

Diskutera hur människa-vilt interaktioner och djurens interaktioner med varandra påverkas av hot idag och i framtiden

4

Utvärdera anpassningar som kännetecknar olika miljöer

Detaljerat beskriva människa-vilt interaktioner och deras betydelse för djurens populationsstatus

3

Beskriva djursamhällen i olika delar av världen

Beskriva djurens anpassningar som kännetecknar olika miljöer

Beskriv djurens interaktioner med varandra och med sin miljö

Samverka i grupp och ge målsenliga presentationer

Litteraturlista

  1. Vilt, människa, samhälle Författare: Kjell Danell & Roger Bergström ISBN: 978-91-47-09418-9 [Vilt, människa, samhälle ] (https://www.liber.se/produkt/vilt-manniska-samhalle-13953) Kommentar: Faktablad, artiklar mm som kommer läggas ut på kursens sida i Canvas. Information från biblioteket för distansstudenter: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/distansstud/

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1372 Anmälningskod: SLU-10099 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 25%