Ny sökning
BI1344

Applied Plant Biotechnology

Information från kursledaren

2020-07-27
Welcome
You are warmly welcome to attend the course! The course schedule is now available on this website and please read the remarks at the end of the schedule for some pratical information about the course.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1344-10158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1344

Läsåret 2021/2022

Applied Plant Biotechnology (BI1344-10129)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2019/2020

Applied Plant Biotechnology (BI1344-10081)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

BI1344 Applied Plant Biotechnology, 15,0 Hp

Applied Plant Biotechnology

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 60 hp i biologi eller 60 hp i trädgårdsvetenskap, och engelska 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera faktorer som påverkar mikroförökning och självständigt genomföra vävnadsodling

- beskriva olika metoder för genetisk transformering som används i molekylärbiologi

- självständigt planera bioteknologiska forskningsprojekt.

Innehåll

Kursen består av:

- teori om vävnadsodling, särskilt in vitro skott- och rotkulturer, genetisk transformation, genkloning och olika molekylärbiologiska metoder

- etablering av nya in vitro kulturer, meristemkultur och in vitro rotning, genetisk transformering med Agrobacterium, isolering av DNA, analys av genuttryck och PCR

- demonstration av transformeringsmetoder - planering av projekt med fokus om särskilda problem såsom rotbildning, sjukdomsresistens och kvalitetsaspekter för att visa exempel på möjliga lösningar som kan nås via bioteknologi.

Schemalagda laborationer, övningar, seminarier och studiebesök har obligatorisk närvaro.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga presentationer. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga rapporter, godkända muntliga presentationer och närvaro i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtförädling

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0911, BI1061

Betygskriterier

Applied Plant Biotechnology, BI1344, 15hp

Objectives

Criteria

Grade 3

Grade 4

Grade 5

1. Analyze factors affecting micropropagation and perform tissue culture independently

analyse factors affecting micropropagation and perform tissue culture independently

2. Describe different genetic transformation methods and techniques used in molecular biology and genetic engineering

In the case study, use and describe briefly different transformation methods and techniques used in molecular biology and genetic engineering.

Besides these in grade 3, discuss advantages and disadvantages of important modern techniques used in genetic improvement of plant properties.

3. Independently design a research project (case study) using molecular and biotechnological approaches.

Independently design a research project (case study) using molecular and biotechnological approaches.

In the research plan of the case study, the research goals are clear, experimental designs are logical, methods are feasible and expected results are clearly stated.

In the research plan of the case study, the research goals are clear, experimental designs are logical, methods are feasible, expected results are clearly stated, and potential problems and possible solutions are stated and proposed.

The above criteria should be clearly shown in 1) written report of the case study and 2) oral presentations on the three seminars. The quality of presentations and questions arose to presenters by opponents as well as active participation in discussions during seminar will be taken into consideration when grading!

Course credits:

The course credits will be based on the results of seminar on literature study, performance and presentation of laboratory practices, seminar and written report of the case study. The final grading will consist different parts of the course according to the table below:

Presentation of literature study

Presentation of case study

Case study rapport

Lab work

Other compulsory activities

10%

20%

40%

20%

10%

Pass (3): Fulfil all criteria at grade 3, participation in course compulsory activities and approved report for the case study handed in within the deadline.

Pass with merit (4): fulfil at least 60 % of the criteria at grade 4, participation in course compulsory activities and approved report for the case study handed in within the deadline

Pass with distinction: (5): fulfil at least 60% of the criteria at grade 5, participation in course compulsory activities and approved report for the case study handed in within the deadline

Litteraturlista

  1. No defined literature Kommentar: Main literature source will be lectures and scientific articles in the course area

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1344 Anmälningskod: SLU-10158 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtförädling Studietakt: 100%