Ny sökning
BI1290

Hästens beteendebiologi

Denna distanskurs riktar sig till dig med en önskan om att lära dig mer om hästen som biologisk varelse med fokus på beteende. Fördjupade kunskaper om hästars etologi kan medföra bättre välfärd för hästen och säkrare hästhantering för oss människor. Kursen ger dig verktyg för kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt så att du kan fortsätta ditt livslånga lärande om även efter kursens slut. Helgträffarna innebär möten och diskussioner med andra kursdeltagare vilket ger möjlighet till ett utökat kontaktnät och en ökad förståelse för andras synsätt. Genom praktiska övningar och studiebesök ges förutsättningar för ett ökat lärande och praktiska tillämpningar av kursens teoretiska grund.

Information från kursledaren

Hej Alla!
Nu har vi satt datum för kursens obligatoriska helgträffar i Skara. Dessa blir samt 4-5 feruari samt 13-14 maj 2023. Lördagar startar vi kl. 10 söndagar slutar vi kl. 15:00.

Här hittar du info om campus i Skara SLU Skara | Externwebben. Vi kommer att vara i Forskningshuset Gråbrödragatan, 19, skara - karta på Eniro.

Här hittar du boende i Skara Kom som du är - bo som du vill! (vastsverige.com)

Varmt välkomna!
Jenny Yngvesson & Anna Lundberg

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1290

Läsåret 2021/2022

Hästens beteendebiologi (BI1290-30259)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Hästens beteendebiologi (BI1290-30126)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Hästens beteendebiologi (BI1290-30220)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hästens beteendebiologi (BI1290-30187)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Hästens beteendebiologi (BI1290-30253)

2018-01-15 - 2018-06-03

Kursplan

BI1290 Hästens beteendebiologi, 7,5 Hp

The behavioural biology of the horse

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Hästens beteende och grundläggande behov 2,5 0302
Djurskydd, välfärd och lagstiftning 2,0 0303
Hästhållning, projektarbete 3,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hästens beteende och behov samt ge grundläggande kunskaper i hur inhysning och hantering påverkar hästen.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva hästens evolutionära bakgrund både vad gäller miljö och beteendemässiga anpassningar,

- beskriva hästens beteendestörningar, hur dessa uppkommer, hur dessa kan förebyggas och hanteras,

- översiktligt redogöra för den djurskyddslagstiftning som reglerar hästens inhysningsmiljö, skötsel och hantering,

- analysera och diskutera hästens beteende utifrån olika perspektiv och med olika målgrupper,

- redogöra skriftligt och muntligt för sambandet mellan olika hästhållningssystem och hur dessa påverkar hästens beteende,

- under handledning granska och diskutera vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur angående hästars inhysning och beteende,

- översiktligt redogöra för etologisk metodik avseende häst.

Innehåll

Kursen behandlar hästens biologi och evolutionära ursprung samt de beteendemässiga anpassningar som hästen utvecklat. Hästens grundläggande och normala beteenden, hästens beteendebehov, hur dessa har utvecklats, hästens beteendestörningar och stereotypier kommer också att belysas. Kursen ger en inblick i hur inhysning och hantering kan påverka hästens beteende. I kursen ingår även att öva på att tolka hästens signaler och beteende. Kursen behandlar även den lagstiftning som reglerar inhysningsmiljöer för häst.Kursen genomförs på distans med två obligatoriska helgträffar (lörd-sönd) på SLU i Skara. Förutom föreläsningar ingår t ex obligatoriska seminarier, övningar, studiebesök och projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är utformad som en distanskurs med två fysiska träffar med tyngdpunkten lagd på distansundervisning. Det är en nödvändighet att den studerande har tillgång till dator och möjlighet till internetuppkoppling. Kursen går under en termin. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Kostnader för studenten i samband med studiebesök kan förekomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0957

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1290 Anmälningskod: SLU-30277 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%