Ny sökning
BI1249

Forskningspraktik

Forskningspraktik är en individuell kurs vars syfte är att ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken. Kursen är endast öppen för studenter på masterprogrammet Plant Biology.Praktiken kan utföras på valfri forskningsinstitution, företag eller myndighet med koppling till växtbiologi. Du får möjlighet att följa och delta i det praktiska arbetet. Till skillnad från examensarbetet behöver du inte ha ett eget projekt, utan kan arbeta med flera olika uppgifter för att få en helhetsbild av arbetsplatsen och det arbete som utförs där. Det ingår också i kursen att du tillsammans med handledaren på arbetsplatsen väljer ett teoriavsnitt som hör ihop med arbetet. Du får läsa in dig på det valda området och tillsammans med din handledare bestämmer ni ett lämpligt sätt att examinera den teoretiska uppgiften. Du ska även skriva en praktikrapport och ge ett kort seminarium på arbetsplatsen.Forskningspraktik utförs vanligen före examensarbetet och kan underlätta för dig att identifiera ett lämpligt examensarbete eller framtida arbete! Det kan dessutom vara en bra möjlighet att se om du är intresserad av att fortsätta inom den akademiska forskningen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för BI1249

Läsåret 2021/2022

Forskningspraktik (BI1249-20038)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Forskningspraktik (BI1249-M2038)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Forskningspraktik (BI1249-10096)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Forskningspraktik (BI1249-M1096)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Forskningspraktik (BI1249-20018)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Forskningspraktik (BI1249-10042)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Forskningspraktik (BI1249-20019)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Forskningspraktik (BI1249-10026)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Forskningspraktik (BI1249-20093)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Forskningspraktik (BI1249-10137)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Forskningspraktik (BI1249-20104)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Forskningspraktik (BI1249-10153)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Forskningspraktik (BI1249-40150)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan

BI1249 Forskningspraktik, 15,0 Hp

Research training

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp biologi. Kunskaper motsvarande engelska B. För antagning krävs en av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Efter

godkänd kurs ska studenten kunna:

- i omfattning och tid avgränsa och planera för genomförande av ett praktikarbete

- genomföra en översiktlig litteratursammanställning

- för det aktuella arbetsområdet med korrekt språk presentera ett praktikarbete skriftligt

och muntligt.

Innehåll

Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom industri, på myndighet eller akademisk institution. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt deltagande i obligatoriska moment som fastställs i projektplan.Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Detaljerade instruktioner om antagning och genomförande av kursen, inklusive utformning av projektplanen, beskrivs i särskild bilaga som finns på kurshemsidan. Observera att för antagning krävs en projektplan som godkänts av ansvarig institution.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1249 Anmälningskod: SLU-10353 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%