SLU-nyhet

Hyggesfritt skogsbruk i fokus

Publicerad: 16 mars 2022
Barrskog i vy upp mot trädkronor och himmel. Foto.

Det finns ett stort intresse för hyggesfritt skogsbruk bland skogsägare i Sverige. Ett gemensamt mål för det hyggesfria skogsbruket är att skogsmarken mer eller mindre ständigt är skogbevuxen.  Just nu arbetar vi med hyggesfria metoder i anslutning till vattendrag och identifierar kunskapsluckor.

Det finns ett stort intresse för hyggesfritt skogsbruk bland skogsägare i Sverige. Ett gemensamt mål för det hyggesfria skogsbruket är att skogsmarken mer eller mindre ständigt är skogbevuxen. Förutom blädning som innebär fullskiktade skogar finns flera andra metoder, bland annat luckhuggning och överhållna skärmar, som gör att ”skogskänslan” kan behållas. Detta innebär att kostnaderna för beståndsetablering normalt uteblir men också att skogsägaren kan förvänta något lägre virkesproduktion och något högre avverkningskostnader. 

Hyggesfria metoder för svenska skogar

Med hyggesfria metoder går det att uppnå variation i skogen och hänsyn till skogens olika värden. Hyggesfritt skogsbruk kan beroende på vilka mål skogsägaren har för sitt skogsbruk vara ett komplement till konventionellt trakthyggesbruk. Så länge kraven i skogsvårdslagen uppfylls finns det inget som hindrar att en skogsägare tillämpar hyggesfria metoder.

Det finns flera olika hyggesfria metoder som kan vara lämpliga för svenska skogar. De olika metoderna passar olika väl i skilda typer av skogar och olika väl beroende på vilka mål skogsägaren har.

Vad gör Future Forests inom hyggesfritt skogsbruk?

Plattformen Future Forests har varit engagerad i hyggesfria metoder sedan flera år. Ett flertal rapporter har tagits fram, alla med syftet att belysa hyggesfria metoder ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Här finns en sammanställning av den kunskap som publicerats inom Future Forests om hyggesfritt skogsbruk. 

För närvarande arbetar Future Forests med olika aspekter av hyggesfria metoder i anslutning till förstärkta skyddszoner intill vattendrag och våtmarker samt med att identifiera kunskapsluckor. 

Text: Gudmund Vollbrecht

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Gudmund Vollbrecht är Future Forests koordinator för hyggesfritt skogsbruk.

Uppdraget innebär att identifiera väsentliga kunskapsluckor över forskningsläget kring hyggesfria metoder, beskriva vilka forsknings- och utbildningsinsatser som sker vid SLU inom ämnesområdet samt utvärdera om dessa insatser är tillräckliga för att stödja implementeringen av hyggesfria metoder.

Gudmund Vollbrecht är SkogDr och Docent i skogshushållning med mer än 20 års erfarenhet från näringslivet bl a som VD för Skogssällskapet AB samt skogs- och kvalitetschef för IKEA globalt.