SLU-nyhet

Ny rapport: Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet

Publicerad: 17 juni 2021
Tre hästar och fyra personer går längs en skogsstig. Foto.

Hästunderstödda insatser (HUI) har varit en del av svensk vård, omsorg och rehabilitering i dryga 60 år och har allt sedan dess utgjort en resurs för personer med långvariga behov av multimodal rehabilitering. Rapporten ger en sammanställning och nulägesanalys av dagens HUI-verksamhet och belyser viktiga frågor i syfte att säkerställa välfärden hos både häst och människa. Sammanställningen visar på en spretig bransch, med brist på ramverk och behov av kvalitetssystem för att uppnå en säker verksamhet för alla som arbetar med HUI.

HUI – vad, varför och när?

Hästunderstödda insatser är en del av det som kallas ”Naturunderstödd rehabilitering”, eller ”Utomhusrehabilitering”. De hälsoeffekter som vistelse utomhus, i naturen, innebär adderas alltid till de specifika effekter som hästens medverkan innebär. HUI karakteriseras av sin omgivande miljö, klientens behov, HUI-ansvarigs professionella kompetens och hästens specifika förutsättningar som rörelsegivare, relationsskapare, motivator till deltagande i en insats eller som vän och förebild genom sin sociala kompetens.

Syftet med hästunderstödda insatser (HUI) är att främja funktion och hälsa hos en individ med nedsatt funktion i behov av stöd och därigenom skapa förutsättningar för jämlik hälsa. HUI är ett komplement till samhällets befintliga utbud till människor med behov av stöd av fysisk, psykisk, kognitiv, social eller existentiell art. HUI är relevant när den professionelle i samråd med klienten bedömer att klientens problem bättre kan lösas med hjälp av hästen och dess miljö än i traditionell vård eller skolsituation. HUI har ännu inte tillräcklig starkt vetenskapligt stöd för att ingå i det gängse medicinska vårdutbudet.

- Målet med denna rapport har varit att lyfta viktiga aspekter som kan säkerställa välfärden hos både häst och människa inom den verksamhet som bedrivs med hästunderstödda insatser, berättar Lena Lidfors, SLU-professor och en av författarna till rapporten.

Kunskap om hästens beteende och behov är viktigt för djurvälfärden

I en HUI-verksamhet blir djur en resurs för människors hälsa. Dagens arbetshäst återfinns i ökande omfattning i rehabiliteringsverksamheter och inte enbart för rekreation eller sport. Hästar har dokumenterade förutsättningar för att bidra till människors läkande, men kunskapsläget om mekanismerna är oklart. Användning av djur i terapeutiska sammanhang innebär ett extra ansvar även för djurets välbefinnande under interventionen. Kunskaper om hästens beteende och behov inom inhysning och skötsel samt deras signaler på stress behöver finnas hos alla inom hästnäringen. Detta är en grundläggande djurvälfärdsfråga. Det är viktigt att också HUI-ansvariga har denna kunskap så att den kan komma till klinisk nytta och så att hästarnas välfärd inte riskerar att äventyras. Studier tyder på att dålig hästvälfärd och hästar som signalerar ohälsa i sin tur inverkar på klienten på ett ogynnsamt sätt. Dålig hästvälfärd är alltså inte bara en djurskyddsfråga utan blir även kontraproduktiv för HUI-verksamheten.

Okunskap om HUI hos upphandlare och utövare är en stark riskfaktor för människors säkerhet och hästars välfärd

Ett identifierat problem inom HUI är de professionellas varierande kunskapsnivå; om hästar, deras grundläggande behov och samspelet mellan hästens välfärd och riskerna för klienterna. HUI-ansvarig har en grundprofession inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete eller pedagogik. Det saknas alltså i många fall tillräcklig kunskap om hästar.

- För att utveckla denna växande sektor till en resurs för att möta ohälsoproblem och bidra till rehabilitering och återhämtning behövs en nulägesbeskrivning, vilket vi hoppas att denna rapport ska bidra med, säger Margareta Håkanson, huvudförfattare och fysioterapeut med lång erfarenhet av hästunderstödda insatser.

En kartläggning av branschen 2008 respektive 2020 visar på en spretig och eldsjälsdriven bransch som förändrats från offentligt bedriven HUI med utövare anställda inom hälso- och sjukvård, till mestadels egenföretagare med otrygga avtalsvillkor och korta upphandlingsavtal. Professionerna som erbjuder HUI omfattar nu även professionella inom psykosocialt arbete och inom skolan. Precis som bilden av ohälsa och rehabiliteringsbehov har förändrats mellan 2008 och 2020 har utbudet av tjänster och målgrupper för insatser utvidgats.

- Det saknas idag ramverk för hur de två sektorerna humansäkerhet och djurskydd skall säkerställas vid HUI, förklarar Margareta Håkanson. Branschen behöver dels ta fram system för att kvalitetssäkra verksamheten och kunskapen hos de som upphandlar dessa tjänster behöver bli avsevärt bättre. Och slutligen behövs det mer forskning. Internationellt finns det en hel del forskning, men vi behöver också nationell forskning, konstaterar Margareta.

Branschen tog 2009 fram certifieringskrav för HUI-ansvariga med särskilt krav på hästkunskap. Då var de flesta HUI-ansvariga anställda inom offentlig vård och arbetade tillsammans med en ridskola. Hästkompetens och ansvar för hästvälfärd låg hos ridskolan. Ansvar för klientsäkerhet låg hos sjukvårdshuvudmannen. I dag, med många egenföretagare saknas denna tydliga koppling till existerande kvalitetssystem. Branschen behöver därför utveckla kvalitetssystem för både djurvälfärd och säkerhet för klienterna. En del i denna process är att upphandlare av HUI tjänster efterfrågar parametrar för såväl hästvälfärd som humansäkerhet.

Etiska riktlinjer inom HUI-verksamhet

Det finns också anledning att lyfta de etiska principer som styr våra handlingar och diskutera om och hur vi kan rättfärdiga att vi använder djur i vård av människor. Internationella etiska riktlinjer för hästvälfärd inom HUI publicerades 2021. I rapporten lyfts en modell för etiska aspekter fram. För att kunna utveckla detta område i Sverige föreslås avslutningsvis ett antal rekommendationer till myndigheter och politiker, upphandlare, HUI-företagare och universitet och högskolor.

- Rapporten lyfter fram behovet av en tvärsektoriell samverkan. Forskare, branschen, politiker och beslutsfattare behöver arbeta tillsammans för att uppnå en säker verksamhet för alla inblandade inom hästar i vård, omsorg, psykosocialt arbete och skola, menar Marie Gudmundsson, medförfattare och ordförande i Organisationen för hästunderstödda insatser (OHI).

Bakgrund

HUI uppstår i skärningspunkten mellan den offentligt finansierade vårdsektorn och landsbygdsutvecklingen. Flera politiska fokusområden berörs när välfärdstjänster förenas i hästföretag och alla inblandade individer ska garanteras bästa möjliga hälsa. Djurvälfärden får inte äventyras av orimliga upphandlingsvillkor och människors säkerhet får inte äventyras av företagares bristande kunskaper om hästbeteende eller om funktionsnedsättningars inverkan på förmågan att bedöma risker.

Rapporten är ett led i att lyfta fram den forskning och erfarenheter som finns kring hur vi på bästa sätt kan arbeta tillsammans med hästar i vård, omsorg, psykosocialt arbete och skola. HUI innebär en praktisk tillämpning av One Welfare och One Health koncepten och kan ses som en resurs för att uppnå flera av målen i Agenda 2030.

Mer information

Huvudförfattare/kontaktpersoner

Lena Lidfors från institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Margareta Håkanson från institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt Organisationen för Hästunderstödda Insatser

Medförfattare

Hanna Sassner från institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Anna Lundberg och Katja Lundqvist från institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Petra Andersson från institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 
Marie Gudmundsson från Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI),

Länk till rapporten

Ladda ner rapporten: Hästunderstödda insatser
– samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet

Utgivare: SLU Future One Health (tidigare SLU Framtidens djur, natur och hälsa)
Rapportserie: SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie, rapport nr 10.