SLU-nyhet

Ny rapport om avelsvärdering av får

Publicerad: 20 maj 2021
Lamm utomhus

Avelsvärdering av får är ämnet för en ny populärvetenskaplig rapport från Institutionen för husdjursgenetik, SLU. Rapporten handlar om samlade avelsvärden som innefattar flera egenskaper.

Information om djuren kommer från databasen Elitlamm. Vi har skattat arvbarheter och genetiska samband för produktions- och reproduktionsegenskaper på gotlandsfår. Två nya egenskaper som vi studerat är lammöverlevnad och tackans livslängd. I rapporten beskrivs även skillnader och likheter mellan texel-, gotlands- och finullsfår i konventionell och ekologisk produktion. Det finns en tydlig skillnad mellan produktionssystemen: Tackorna i ekologiska besättningar får fler kullar.

Vi har utvecklat en bioekonomisk fårmodell som bygger på rasspecifika intäkter och kostnader för konventionell och ekologisk produktion. Med den bioekonomiska modellen beräknade vi ekonomiska vikter som anger hur stor betydelse varje egenskap bör ha i ett samlat avelsvärde. De ekonomiska vikterna blev olika för de tre raserna, och de skiljde sig också mellan produktionssystem.

Vi avelsvärderade gotlandsfår och fann att baggarnas avelsvärden grundat på information från djur i ekologisk produktion skiljde sig från avelsvärdena grundade på information från djur i konventionell produktion. Det beror troligen på svaga genetiska band mellan besättningar.

En målmedvetet avelsurval grundat på samlade avelsvärden skulle förbättra ekonomin i fårproduktionen. Tack vara ett starkt och gynnsamt genetiskt samband mellan tackans livslängd och pälskvalitet leder selektion för bättre pälskvalitet även till ökad livslängd.

Fakta:

Forskarlag

L Rydhmer, K Jäderkvist Fegraeus, H Hansen-Axelsson, T Rewe, E Jonas

Finansiärer

SLU EkoForsk, Stiftelsen Svensk Fårforskning och Institutionen för husdjursgenetik, SLU


Kontaktinformation

Lotta Rydhmer, professor
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
lotta.rydhmer@slu.se, 018-67 45 44