SLU-nyhet

Studentbarometer 2021

Publicerad: 01 mars 2021

Under perioden 1-21 mars 2021 kommer SLU att genomföra en enkät riktad till alla studenter vid SLU. Alla får en personlig länk till enkäten till sin SLU studentmejl. Enkäten är webbaserad och går att svara på från sin dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Varför en studentundersökning?

Studentbarometern handlar om hur studenterna vid SLU upplever sina studier och den studiesociala miljön. Den är ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och lika villkorsarbetet och skall ge en nulägesbild. Samtidigt ger den ett underlag för fortsatt kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utveckla SLU:s studiemiljö. Syftet med enkäten är att undersöka om det finns problem som bör uppmärksammas och åtgärdas.

Vad innehåller enkäten?

Studentbarometern berör fem huvudområden:

  • Rekommendation: Skulle du rekommendera din utbildning till andra? Varför/ varför inte?
  • Utbildning och undervisning: Hur upplever du undervisningen?
  • Stöd och service: Vet du vilket stöd du kan få? Är du nöjd med stödet?
  • Studieklimat: Hur upplever du den psykosociala miljön?
  • Distansstudier: Hur fungerar dina studier nu när det mesta sker på distans p.g.a. Covid-19?

Utöver detta tillkommer några bakgrundsfrågor.

Svaren är anonyma

Alla svar behandlas konfidentiellt och det går inte att se hur just du svarat på en fråga. Om det är få svarande från ett program/vid små grupper kommer de resultaten bara redovisas på övergripande nivå. Detta för att ingen individ ska kunna kopplas till enskilda svar.

Dina svar är viktiga

SLU vill ge dig en bra studietid och en bra utbildning. För att kunna vidta rätt åtgärder för att utveckla studiemiljön är det viktigt att enkätsvaren ger en rättvis bild av läget. Därför är det viktigt att så många studenter som möjligt svarar på enkäten och att svaren är sanningsenliga. Svaren på tidigare enkäter har bl.a. lett till försök att minska hög arbetsbelastning och stress på vissa utbildningar, och till tydligare information om hur man anmäler trakasserier.

Vem ansvarar för enkäten?

Enkäten genomförs vid utbildningsavdelningen vid SLU, med input från Studiesociala rådet. Vi tar hjälp av företaget Quicksearch för att genomföra årets enkät. De har också just genomfört en medarbetarundersökning vid SLU.