SLU-nyhet

SLU:s ekonomi fortsatt stark

Publicerad: 20 februari 2020

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en fortsatt god ekonomi, framgår det av årsredovisningen för 2019. Universitetet redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2019 på 68 miljoner kronor, och därmed betar SLU av sitt balanserade kapital, som nu uppgår till 431 miljoner kronor.

Årsredovisningen fastställdes av SLU:s styrelse vid torsdagens sammanträde.

– SLU:s ekonomi är fortsatt stark. Det ger universitetet en trygghet och stabilitet i det fortsatta utvecklandet av våra kärnverksamheter: utbildning, forskning och miljöanalys, säger universitetsdirektör Martin Melkersson i en kommentar.

Axplock ur årsredovisningen i övrigt:

  • Forskningsbidragen, det vill säga inbetalningarna, är på oförändrad nivå, närmare 1,4 miljarder kronor.
  • SLU har, som de flesta andra myndigheter, ökade pensionskostnader. Ökningen under 2019 var 40 miljoner kronor och den kommer troligtvis att fortsätta öka.
  • Under året har forskningsfartyget Svea färdigställts och SLU har köpt stallbyggnaderna till Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) i Uppsala, vilket har ökat SLU:s anläggningstillgångar med 453 miljoner kronor till drygt 2,1 miljarder kronor.
  • På personalsidan har den forskande och undervisande personalen ökat med tre procent under verksamhetsåret. Av universitetets drygt 3 000 årsarbetare är 54 procent kvinnor och 46 procent män. Bland professorerna är det emellertid ojämnare: 31 procent kvinnor och 69 procent män. Även bland dekaner och prefekter utgör kvinnorna bara ungefär en tredjedel.
  • SLU:s vetenskapliga publicering ökade med sju procent under 2019. Under året publicerades drygt 1 800 artiklar eller reviews.
  • Den externa finansieringen utgjorde 54 procent av den totala forskningsfinansieringen.
  • Antalet forskarstuderande vid SLU har minskat under de senaste åren. I fjol fanns det 528 aktiva forskarstudenter, varav knappt hälften var utländska.
  • SLU hade i fjol drygt 3 900 helårsstudenter, en ökning med 200 från året innan.

 

För ytterligare kommentarer:

Martin.Melkersson@slu.se , universitetsdirektör SLU, tel 018-67 13 70 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation