SLU-nyhet

Nytt system för rapportering av incidenter och förbättringsförslag införs 2 september 2019

Publicerad: 15 augusti 2019

Med det nya systemet, kallat IA-systemet (Information om arbetsmiljö), får vi ett enda verktyg för incidentrapporteringar och förbättringsförslag inom SLU.

Sedan länge har vi haft många olika system och formulär för att anmäla olika slags ärenden, beroende på vilket område det gäller, vilket har varit lite oklart och förvirrande för många.

Men med det nya IA-systemet kommer i stort sett alla ärenden att kunna rapporteras på ett och samma ställe. De enda undantagen gäller felanmälan av lokaler och serviceärenden samt vanliga IT-supportärenden, dessa görs fortfarande i egna system.

Vilka områden täcks inom IA-systemet?  

 • Arbetsmiljö,
 • miljö,
 • egendomssäkerhet,
 • personsäkerhet,
 • IT-säkerhet,
 • informationssäkerhet,
 • personuppgiftsincidenter
 • kvalitet (endast Lövsta).

Vad kan rapporteras i IA?

 • Olyckor,
 • tillbud,
 • riskobservationer,
 • avvikelser,
 • förbättringsförslag.

Var hittar man IA?

IA-systemet nås från medarbetar- och studentwebbarnas startsidor, via knappen ”När något hänt”, under den röd-gula varningsskylten. När du har rapporterat och sänt iväg din rapport kommer den automatiskt till rätt instans inom SLU.

Rapportering kan göras via dator, platta eller mobil.

Särskilt ansvar för chefer och skyddsombud

Alla anställda och studenter förväntas delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att rapportera när något har hänt är en del i det, men vissa har ett utökat ansvar.

Du som är chef och har ett arbetsmiljöansvar eller du som har ett särskilt funktionsansvar för t.ex. ett miljöcertifikat eller något säkerhetsområde, har ett ansvar för att åtgärda och följa upp inrapporterade händelser. Med IA blir det lättare att hålla koll på dina ärenden.

Som skyddsombud är du en väldigt viktig person i det systematiska arbetsmiljöarbetet. SLU har valt att låta IA-systemet delge respektive skyddsombud alla arbetsmiljöhändelser som inträffar inom det tilldelade skyddsområdet. Det ger möjligheter till en fortsatt god samverkan tillsammans med SLU som arbetsgivare.

SLU får också som arbetsgivare ett bra analys- och statistikverktyg så att beslut på alla nivåer kan fattas på dokumenterade händelser och bra data. Vi får också möjlighet att ta del av branscherfarenheter och samverka med andra universitet och högskolor.

Utbildning för chefer och skyddsombud i hantering av IA-systemet

Du som är chef eller skyddsombud bör gå igenom den webbaserade utbildningen från AFA Försäkring, så att du är förberedd när du får din första inrapporterade händelse att hantera:

 • webbaserad utbildning i IA-systemet för chefer och skyddsombud

Fakta:

IA står för ”Information om Arbetsmiljö” och är ett webbaserat system, utvecklat av AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och ingående branscher. Systemet stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser. Via Partsrådet har SLU fått möjlighet att kostnadsfritt använda systemet.

SLU har valt att implementera IA så att vi förenklar och därmed uppmuntrar till ökad rapportering, inte minst vad gäller förslag till förbättringar inom alla områden. Systemet erbjuder många fler möjligheter såsom riskhantering, arbete med handlingsplaner, checklistor och planering av skyddsronder med mera. Dessa verktyg får gärna chefer och skyddsombud ta del av och bidra till att implementera och utveckla.

Kontakta i så fall projektgruppen, se kontaktuppgifter nedan, med frågor, synpunkter eller utvecklingsförslag senare under hösten när systemet har använts ett tag inom SLU.