SLU-nyhet

SLU fastställer nya miljömål för inrikes tjänsteresor och IT-resor för perioden 2017-2020

Publicerad: 08 juni 2017

Under 2013-2016 har utsläpp från inrikesresor med flyg ökat med 16 %.

Det är en trend som behöver vändas omgående och ett långsiktigt arbete för att hantera inrikes flygresorna har påbörjats. IT-resandet har under perioden också ökat och användandet väntas fortsätta att öka under de kommande åren.

Under våren skickades en intern remiss ut via miljösamordnare med förslag till nya miljömål. De målkonflikter som finns med att minska utsläppen från inrikes flygresorna framkom i remissvaren. Bland annat har en del lyft att det inte främjar SLU:s ambition om att vara ett SLU, att det finns olika förutsättningar på olika SLU orter som t ex Alnarp och Umeå att minska miljöpåverkan från resandet. För många var det även en fråga om balans mellan privatliv och yrkesliv. Alla de här aspekterna har tagits i beaktande i fastställande av de nya målen för inrikesresor och IT-resor.

Utifrån den interna remiss som gick ut i våras har två nya miljömål med tydliga handlingsplaner tagits fram för perioden 2017-2020.

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg skall i jämförelse med år 2013 minska med 20 procent och helårsanställd till och med år 2020.

Antal IT-resor ska öka med 15 procent till 2020 med 2016 som basår

Exempel på åtgärder som ska genomföras:

  • Flyg mellan Stockholm-Göteborg ska drastiskt minskas och endast i undantagsfall ska anställda resa med flyg den sträckan.
  • Riktlinjerna för tjänsteresor och möten kommer att uppdateras för att möten bättre ska anpassas till att främja tågresor.
  • En incitamentsmodell ska tas fram för att styra resor från flyg till tåg.
  • Möjligheterna att köpa grönt flygbränsle ska ses över.
  • IT har tagit fram en handlingsplan för att förbättra videokonferenssystemet med fler konferenssystem och utbildningar för medarbetare.

Bakgrund

Att arbeta med resor är en viktig del i SLU:s miljöledningsarbete. Resor är en betydande del av universitetets utsläpp av CO2 och idag står inrikes resor för drygt 10 % av universitetets totala CO2-utsläpp medan utrikes resor står för drygt 30 %. SLU bedriver en verksamhet som kräver resor i tjänsten men inser att man har ett ansvar att minska utsläppen från dessa. Parisavtalet och Sveriges klimatmål sätter ramarna – noll nettoutsläpp 2045.