SLU-nyhet

SLU tar ett steg in i framtiden

Publicerad: 29 november 2017

SLU:s ledning har tagit beslutet att sikta på att vara klimatneutrala när SLU fyller 50 år (2027).

– Vi forskar och undervisar om flera av de stora utmaningarna i världen och vill ta ett ledarskap i miljöfrågor, säger Peter Högberg, rektor för SLU. Det är viktigt att visa att vi är med och bidrar på flera olika plan både genom att minska våra direkta utsläpp, men också genom att vi i vår forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys tar fram och lyfter metoder att minska negativ miljöpåverkan inom de areella näringarna. Förutom mål om klimatneutralitet har SLU även skärpt målen inom för hållbar utveckling inom grundutbildningen.

Vad innebär det för SLU att sikta på att bli klimatneutrala innan universitetet fyller 50 år? Det är svårt för ett stort universitet med så spridd verksamhet att verkligen bli klimatneutral, eller till och med klimatpositiv, det handlar om var vi sätter gränserna. SLU har valt 6 fokusområden som ska följas upp i det vanliga miljöledningsarbetet, SLU:s hela verksamhet har varit certifierade mot ISO 14001 sedan 2016.

Alla mål och fokusområden finns att läsa här men till godbitarna hör att SLU ska köra alla sina maskiner på fossilfritt bränsle, att upphandling ska göras med klimatfokus och att SLU ska klimatkompensera för utsläpp som inte går att undvika. Sedan tidigare finns mål om SLU:s tjänsteresor. – Jag är jätteglad för det här beslutet, säger Johanna Sennmark, miljöchef. Det ger oss möjlighet att agera mer och tydligare, och det kommer bli lättare att följa upp hur väl vi följer våra mål. Vi har ett stort arbete framför oss för att nå upp till de här målen.

När det gäller utbildning för hållbar utveckling har SLU nu tagit beslut om att integrera hållbar utveckling i alla utbildningsprogram och att fortsätta utbilda kursansvariga lärare i hållbar utveckling. Karin Holmgren prorektor för SLU menar att beslutet är en naturlig del av pågående utvecklingsarbete inom utbildningsområdet. ”Vi fick nyligen högsta betyg i UKÄs utvärdering av hur Sveriges universitet och högskolor arbetar med att främja hållbar utveckling. Att vi nu konkretiserar våra ambitioner ytterligare för de kommande åren är en bekräftelse på att UKÄs bedömning av SLU var riktig.”

Roger Pettersson avdelningschef vid utbildningsavdelningen menar att nu får vi ett ännu bättre stöd för SLU:s redan ambitiösa arbete med att kompetensutveckla lärare och säkerställa att alla SLU:s program integrerar aspekter på hållbar utveckling på ett bra sätt. 

Fakta:

SLU:s fokusområden för att nå Klimatneutralitet innan 2027

  1. All el SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung
  2. All fjärrvärme/fjärrkyla SLU köper eller konsumerar ska vara av fossilfritt ursprung
  3. Alla SLU:s egna fordon, maskiner och verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle
  4. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet
  5. Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan
  6. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.