26 apr
27 apr

Uppsala

Flora- och faunavård

konferenser |

Alltsedan Sverige gick med i EU 1995 har svensk naturvård påverkats av nya rättsakter, inte minst av fågeldirektivet och habitatdirektivet. Blev det som det var tänkt? Det har helt klart inneburit en omställning i vårt arbete med att bevara arter och naturtyper. För att nyansera debatten vill vi med den här konferensen förtydliga och reda ut missförstånd om bland annat referensvärden, rapportering och bevarandestatus. Vi vill även belysa hur EU:s lagstiftning påverkar arbetet på regional nivå samt snegla runt hörnet på det som komma skall.

 

Mer information och anmälan

Program

26 april

Moderator är Eva Thörnelöf

09.00 Välkommen! 
Mark Marissink, Chef SLU Artdatabanken Sveriges lantbruksuniversitet, Anna Lundhagen, vicerektor     

EU nature legislation - promise, performance and future perspectives
Reflections on the origins, objectives and implementation on the Birds and Habitats directive. Assessing their role and contribution in the context of evolving EU biodiversity policy. 
Dr Micheál O’Briain - Former Senior Expert and Deputy Head of the Nature Unit in DG Environment of the European Commission.

Kaffe

Vad har EU-medlemskapet betytt för svensk naturvård?
En personlig betraktelse om EU:s inverkan på svensk naturvård genom åren.
Jan Terstad

Juridiken om djur i diken. Naturvård ur ett rättsligt perspektiv
Tankar om EU:s rättsakter, svensk lagstiftning och rättstillämpningen. Om relationen mellan direktiv, förordningar och svensk lag ifråga om naturvård.
Christina Olsen Lundh, mark- och miljödomstolen.

Regeringens naturvårdspolitik. Miljöminister Romina Pourmokhtari

Utfrågning

Naturvårdspris

11.45 Lunch

Hur utvärderar man bevarandestatus?
Vi får reda på hur bevarandestatusen för arter och naturtyper på nationell nivå och EU nivå utvärderas. Vilka kriterier är det som ska användas? Det är mycket fokus på arealer och populationer, men det är bara en del av kriterierna. Hur aggregeras informationen på biogeografisk nivå för att bli användbar för EU?
Mora Aronsson, SLU Artdatabanken

Hur mycket är nog: Evidens eller förhandling?
Vilka vetenskapliga metoder finns för att beräkna hur mycket naturliga skogsmiljöer som behövs? Går det att svara på den återkommande frågan om referensvärden och areal? Ett naturvetenskapligt sätt att se på det och hur väger man in den brukade skogen? Är det tillräckligt med det vi hade 1995? Är det vi hade då ett gynnsamt referenstillstånd?
Per Angelstam, Professor emeritus i skogs- och naturresursförvaltning vid SLU.

Hur fungerar arbetet med Natura 2000 regionalt – några exempel från Skåne
Hur går arbetet med formellt skydd av Natura 2000-områden? Hur använder Länsstyrelsen bevarandeplanerna? Åtgärder/förvaltning i Natura 2000-områden – exempel från ett Lifeprojekt – SandLife.
Cecilia Backe, Länsstyrelsen Skåne

Nästa steg ett miljardprojekt!
Behov, kapacitet och möjlighet för kommande vattendragsrestaurering i Norrland.
Mattias Sundqvist, Länsstyrelsen Västerbotten

Panel: Fungerar naturvårdsdirektiven för att rädda biologisk mångfald?
Utmaningar och framgångar. Varför förekommer så många missförstånd? Paneldiskussion om det vi har hört om under dagen.

Kaffe   

Om restaureringsförordningen, annan EU-politik och hur det påverkar oss.
Linda Berglund, WWF

Om restaureringsförordningen, annan EU-politik och hur det påverkar oss.
Jessica Nordin, SÖDRA

Avslutning

16.15 Slut

 

Mer information och anmälan

27 april

Digitalt seminarium om naturtyper

En djupdykning i naturtyper med diskussioner på en övergripande nivå, för att ge grundförståelse för alla naturtyper i Art- och habitatdirektivets bilaga 1. Det kan vara luddiga avgränsningar. Hur skiljer sig till exempel svämlövskog från en översvämmad trivial skog?  Och är en trädklädd betesmark samma sak i norr som i söder?

Vi går igenom klassificeringen av naturtypsdefinitioner. Vad står det i direktivet och hur används det i praktiken? Och varför finns det egentligen en Bilaga 1?

Det blir parallella sessioner där vi tillsammans går igenom olika naturtyper. I anmälan kan man beskriva sina behov och vilken grupp man vill helst vara med i: Skog, Odlingslandskap, Marina kustmiljöer, Fjäll, Hav, Våtmarker eller Sjöar och vattendrag.

Vi kommer att be dig som deltagare att i förväg förbereda frågor och dela med dig av exempelbilder. Mer information om detta kommer strax innan konferensen. Tipsa gärna kollegor från olika delar av organisationen och geografisk placering att delta!

Detaljerat program kommer senare.

08.15   Lobby

08.30 Inledning

Att sortera naturen i lådor - hur förstår vi vad vi talar om?
Om betydelsen av naturtyper för internationella och nationella mål och praktiskt arbete.
Anna Lindhagen, ekolog naturskötselenheten Naturvårdsverket.

Paus

Parallella sessioner

12.00 Lunch

Samling

Parallella sessioner

Samling

16.00 Slut

 

Mer information och anmälan

Fakta

Tid: 2023-04-26 08:00 - 2023-04-27 16:00
Ort: Uppsala
Arrangör: SLU Artdatabanken

Kontaktinformation