Jonathan Sigvant: MFS-stipendiat Etiopien

Senast ändrad: 23 november 2022
Jonathan framför ett berg av morötter i Etiopien

Ytvatten blir globalt allt mer en knapp resurs och i Addis Abeba, huvudstaden i Etiopien, har flodernas vattenkvalitet under många år försämrats på grund av antropogen påverkan. Att lära känna och äta lunch med lärarna och studenter på universitet i Addis, var en höjdpunkt. Och hela vistelsen inte bara professionellt, utan kulturellt har gett mig ett helt nytt perspektiv som kommer vara till nytta för mig i resten av mitt liv.

Varför ville du göra en MFS?

Den 28 juli 2010 erkände FN:s generalförsamling rent vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. 

Förlust av biologisk mångfald och vattenföroreningar, miljöskador sker redan på grund av klimatförändringarna. En av vår största utmaning i vår tid, i strävan efter att finna en lösning på ett sådant globalt problem måste vi arbeta tillsammans. Inom miljö- och vattenteknikens område vill jag gärna bidra med min tid, kunskap och insats, samt bredda mina tekniska färdigheter utomlands på detta projekt. 

Etiopien lider av vattenbrist, intensifieras av klimatförändringarna. Där avlopps- och vattenbaserat sanitetssystem tycks vara ouppnåeligt i Addis Abebas förorter. Människor är beroende av vattnet i floden Akaki, som går genom huvudstaden Addis Abeba, idag har befolkningen inget val än att avvända floden som en avfallsplats. Därför, för att identifiera vattenföroreningskällorna i Akaki floden, kan en förbättring av situationen ske och människors sanitet öka. Denna studie kommer att hjälpa till att utvärdera och föreslå rekommendation om hur man kan förbättra vattenkvaliteten i floden Akaki.  

Med hjälp till en hållbar vattenförvaltning kommer detta arbete bidra med följande globala mål; nummer 3, 6, 11, 13, 14 och 15. Projektet avser att arbeta för att förstå vattenkvalitet, sanitet, föroreningar på land och vatten. Vilket kommer att gynna ekosystemen lokalt och minska trycket på det akvatiska ekosystemet, genom att minska föroreningen av kväve och fosfor till vattensystem. 

Ett utbyte-projekt i Etiopien kommer väcka medvetenhet och stärka samarbetet mellan Addis Abeba-universitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Det kommer vidare att utgöra en bra plattform för mig att fungera som ambassadör för Sverige. Erfarenheten kommer inte bara att gynna mig, utan även mina medarbetare i kommande projekt och diskussioner. 

Att engagera mig i mitt uppdrag som internationell ingenjör, en möjlighet att genomföra en fältstudie i Etiopien, med erfaren handledare, skulle förbereda mig för framtida strävan mot att arbeta med hållbara vattensystem i en global miljö. Detta projekt kommer också att ha stort utbyte av kulturer

med lokalbefolkningen. Genom att stödja mig på mitt MFS kommer detta vara till nytta för att hjälpa människor och deras rätt till rent vatten och sanitet.  

Förberedelser och planering

Förberedelser var att vi laddade hem artiklar som vi trodde vi skulle ha nytta av i vårt arbete, redan innan avfärd, då internet inte var helt stabilt vilket vi hade fått höra. Vi förberedda även all utrustning på förhand, medan själva intervjuarbetet och litteraturstudien gjorde vi nere i Etiopien. Projektplanen och tidsplanen var utarbetat innan vi åkte. 

Följande tidsplan är överskådlig:

  • Avresa: 20 januari 2019
  • Fältarbete i Addis Abeba: 22 januari – 20 april 2019
  • Hem resa: 20 april 2019
  • Rapportskrivning: 22 april – 31 Maj 2019
  • Uppsatspresentation: 5 juni 2019 

Berätta om ditt fältarbete?

Denna studie syftar till att undersöka orsaker och påverkan på ytvattenföroreningar i floderna Kebena och Akaki. Den tekniska aspekten av studien inkluderar vattenanalyser av parametrarna E.coli, fosfat, nitrat och totalt ammonium kväve som utfördes på 34 olika provtagningsplatser i västra delen av Great Akakis avrinningsområde. Den andra aspekten var att utvärdera myndigheters och företags perspektiv på vattenkvalité, flodvattnets användningsområden och framtida planer för förbättring av föroreningsgraden i floderna. Ett annat perspektiv var att intervjua hushåll och lantbrukare angående deras bild av ytvattenanvändning, om vattenkvaliteten och hälsorisker. 

Studiens huvudsakliga upptäckt är en genomgående hög föroreningsgrad i stadens flodvatten. Föroreningen består till största del av avlopp och avfall från hushåll, kommuner och industrier. Koncentrationerna av E.coli överskred WHO:s gränsvärden. Halterna av fosfat och totalt ammoniumkväve indikerade övergödning. Nitratvärdena visade lägre halter än förväntat och därmed ingen påvisad hälsorisk. Intervjustudien med myndigheter, hushåll och lantbrukare påvisade att ytvattnet mest används för bevattning av åkermark. Lantbrukarna uppfattade en liten till medelhög hälsorisk med denna användning, medan myndigheter ansåg att lantbrukarna utsattes för en hög risk. 

Därför är ett starkare samarbete mellan myndigheter och samhället viktigt. Dessutom behöver implementationen av förbättringsåtgärder förbättras och alla aktörer måste göras ansvariga för sina handlingar. En fortsatt övervakning av föroreningar och ett multi-disciplinärt arbetssätt vid avfall- och avloppshantering kommer att vara till hjälp vid förbättring av vattenkvaliteten i floden.

Vad har din bästa upplevelse varit under din fältstudie?

Den bästa upplevelsen med mitt fältarbete var möjligheten att lära känna lokalbefolkningen och andra student samt lärare och ta del av den Etiopiska kulturen. Att vara i fält och göra något som kan vara till nytta för andra är otroligt tillfredställande på alla sätt och vis.    Det bästa med Etiopien under hela min resa har varit att få träffa människorna, som så varma, glada,

lugna, harmoniska och hjälpsamma. En stor kontrast till vi svenska så är deras tempo några växlar ner, och omständigheter gör det ibland svårt att få saker och ting gjorda på samma sätt som i Sverige. Det här med El och Vatten fungerar inte lika bra.

Vilka var de största utmaningarna under ditt MFS? 

Inget blir som man har tänkt sig och vi har haft en hel del svårigheter under vistelsen, med att inte ha en handledare på plats gör saker och ting lite mer komplicerade, men vi navigerade oss fram och hittade nya nyckelpersoner från universitet som hjälpte oss vidare. Även en rad kulturkrockar på universitetet, på det sättet vi är vana att kommunicera och på det sättet vi jobbar på. En främmande kultur kan lätt bli en frustrerande miljö, så ta hjälp av varandra och stötta varandra i det som är svårt.  

Tips till framtida MFS studenter

Upplev kulturen och möt människorna, vare sig det är på fältet eller i på universitet eller på gatan, alla har en story att berätta. 

Etiopien har mycket natur att erbjuda, många fina hotspots och känt för sin rika kaffe kultur och mat såklart. Se till att ha alla dokument med stämplar på plats innan ni åker för studiearbeten osv. 

Fakta:

Namn: Jonathan Sigvant
Land: Etiopien
Program: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Period för resa: VT 2019


Kontaktinformation