Ny sökning
VM0122

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Kursen ger en övergripande introduktion till områdena djurskydd, epizootologi och livsmedel och den lagstiftning som rör dessa områden i Sverige och internationellt. Kursen innehåller en genomgång av lagstiftningens uppbyggnad och vad som styr den, d.v.s. en introduktion till den juridik som svenska veterinärer behöver vara bekanta med. Vidare ges en överblick över hur djur- och smittskydds- samt livsmedelskontrollen bedrivs i Sverige. Aktuella frågor inom djurvälfärd och etik behandlas, liksom vetenskapligt synsätt beträffande olika djurskyddsrisker. Utformningen av korrekta och rättsligt hållbara veterinärutlåtanden tas upp. Epizootologin fokuseras på aktuell lagstiftning, principer för sjukdomskontroll och definition av sjukdomsfrihet, inklusive förebyggande insatser och bekämpning av sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Livsmedelshygien samt foder- och livsmedelskontroll och myndigheternas arbete med livsmedelsfrågor ur veterinärt perspektiv ingår också.

Information från kursledaren

Hej och välkomna till VM0122! Observera att schemat reviderats något. Efter kursstart är det schemat i Canvas som gäller. Har du FUNKA så glöm inte att skicka intyget till mig.

Har ni några frågor, så är ni välkomna att maila mig: johan.lindsjo@slu.se

//Johan, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

VM0122-20021 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0122

Läsåret 2022/2023

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (VM0122-20082)

2022-11-09 - 2022-12-11

Läsåret 2021/2022

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (VM0122-20013)

2021-11-10 - 2021-12-12

Läsåret 2020/2021

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (VM0122-20042)

2020-11-11 - 2020-12-13

Läsåret 2019/2020

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (VM0122-20151)

2019-11-11 - 2019-12-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

I. Epizootologi

Bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Svensk lagstiftning:

https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken.4.7409fe2811f8e7990b880001002.html

- EU:s djurhälsoförordning:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_en

och dess delegerade akter:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en

II. Livsmedel

På samma sätt som på epizootidelen förväntas ni själva ladda ner och bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Nationell lagstiftning: SFS 2006:804, SFS 2006:813.

- EU-gemensam lagstiftning: 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625

Detta gör ni enklast via Livsmedelsverkets hemsida, eller från EUR-lex, om ni enbart är ute efter EU-lagstiftning. Länkar till lagstiftningen ovan finns också upplagda på kursens Canvassida .

Inför tentan:

Som det uttrycks i lärandemålen så förväntas ni efter kursens slut på ett övergripande sätt kunna beskriva uppbyggnaden av och innehållet i både EU- och nationell livsmedelslagstiftning samt redogöra för hur de tillämpas i Sverige. Följande listor på begrepp och organisationer är avsedda som en hjälp vid inläsningen av livsmedelsavsnittet i kursen men ska inte uppfattas som en uteslutande lista över vad som behöver kunnas. För ytterligare vägledning inför tentamen rekommenderas ni att ta utgångspunkt i vad som tas upp under föreläsningarna.

Termer och begrepp i livsmedelslagstiftningen

Följande termer och begrepp ska kunna förstås samt förklaras på en grundläggande nivå. Med undantag av *redlighet *och *konsoliderad författning *finns alla begrepp definierade eller förklarade i EG-förordningarna 178/2002, 852/2004, 2017/625 i de flesta fall under rubriken Definitioner. De flesta begrepp har även tagits upp på en eller flera av föreläsningarna:

 • livsmedel
 • säkra livsmedel 
 • redlighet
 • livsmedelsföretagare
 • utsläppande på marknaden
 • livsmedelskedjan
 • primärproduktion
 • spårbarhet
 • behörig myndighet
 • offentlig livsmedelskontroll
 • kontrollplan
 • dokumentkontroll
 • identitetskontroll
 • fysisk kontroll
 • riskanalys
 • riskbaserad
 • fara
 • HACCP
 • revision
 • inspektion
 • registrering
 • godkännande
 • identifierings- och kontrollmärke
 • konsoliderad författning

Myndigheter och andra organisationer

Ni ska veta vilka myndigheter eller organisationer följande namn eller förkortningar står för, samt i grova drag, deras roll eller uppgifter på livsmedelsområdet:

 • OIE
 • FAO
 • WHO
 • Codex alimentarius commission
 • DG SANCO
 • EFSA

III. Läkemedel

För läkemedelsdelen av kursen behövs följande litteratur (finns på nätet):

Receptförskrifter:
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (ingår i avsnitt N) https://www.lakemedelsverket.se/4ad194/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2021-75.pdf

Fass Djurläkemedel:
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=1

EU:s förordning (EG) nr 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6

Jordbruksverkets författningar som styr användandet av läkemedel till djur:
Veterinära författningsboken: SJVFS 2019:26 (Saknr L17), SJVFS 2019:32 + 2022:1 (Saknr D9), Allmänna råd 1986:4 (Saknr D42)

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/lakemedel-for-djur

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010, om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur samt substanser som medför ytterligare kliniska fördelar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1950-20130216

IV. Djurskydd och djurvälfärd

Dessa delar av kursen har ingen obligatorisk litteratur. Vi kommer att använda oss av de gällande författningarna, vilka återfinns via respektive myndighets hemsida:

www.jordbruksverket.se

www.slv.se

Kompletterande kursmaterial kommer att delas ut i samband med föreläsningar och övningar.

Fördjupningslitteratur

- Djurens juridik. Diesen, E. 2016. Wolters Kluwer, ISBN: 978-91-39-01535-2.

- Animal Welfare. Appleby, M.C., and others (eds). 2018 (3rd ed). CABI Publishing, ISBN-13: 9781786390202; especially the chapter: Understanding Animal Welfare. Keeling, L.J., and others.

- Routledge Handbook of Animal Welfare. Knight, A., and others (eds). 2022. Routledge, Ebook-ISBN: 9781003182351. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003182351/routledge-handbook-animal-welfare-andrew-knight-clive-phillips-paula-sparks?_gl=1*1gmc83f*_ga*NDg2OTM4MzM3LjE2OTA4OTI1MjQ.*_ga_0HYE8YG0M6*MTY5MzU2MTY3MC4zLjAuMTY5MzU2MTY3Mi4wLjAuMA

- Animal Welfare in Veterinary Practice. Yeates, J. 2013. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-444-33487-6.

Övrigt

Information om djurvälfärds- och djurskyddsarbete i Sverige och Europa, inkl. länkar och litteraturanvisningar, återfinns på Nationellt center för djurvälfärds (SCAW:s) hemsida:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard

V. Djuretik

Obligatorisk läsning

- The Routledge Handbook of Animal Ethics. Fischer, B. 2020. Routledge, ISBN: 9781138095069. Sid. 1-17 (kopia som pdf i Canvas).

- Inledning till etiken, Collste, G. 1996. Studentlitteratur, ISBN: 91-44-00055-3. Sid 27-40 (kopia som pdf i Canvas).

Fördjupningslitteratur

- Stanford Encyclopedia of Ethics, SEP, på sökorden:

- Ethics in Animal Use. Sandøe, P. and Christiansen, S.B. 2008. Blackwell publishing, ISBN 140515120X.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 22770 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0122 Anmälningskod: SLU-20021 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%