Ny sökning
TU0030

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Kursen ger en övergripande introduktion till djurskydd, djuretik, sjukdomskontroll, användning av djur för vetenskapliga ändamål, djurskydds-, epizootologi-, livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i Sverige och hur EU-lagstiftningen hanteras på nationell nivå.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TU0030

Läsåret 2023/2024

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (TU0030-20002)

2024-01-08 - 2024-02-04

Läsåret 2022/2023

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (TU0030-30128)

2023-01-09 - 2023-02-05

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

I. Epizootologi

Bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Svensk lagstiftning:

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/veterinara-forfattningshandboken#h-KBekampningavdjursjukdomar

De viktigaste författningarna: K1, K2, K3, K12, K100, K101, K102

- EU:s djurhälsoförordning:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_en

och dess delegerade akter:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en

**II. Livsmedel **

På samma sätt som på epizootidelen förväntas ni själva ladda ner och bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Nationell lagstiftning: SFS 2006:804, SFS 2006:813.

- EU-gemensam lagstiftning: 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625

Detta gör ni enklast via Livsmedelsverkets hemsida, eller från EUR-lex, om ni enbart är ute efter EU-lagstiftning. Länkar till lagstiftningen ovan finns också upplagda på kursens Canvassida .

Inför tentan:

Som det uttrycks i lärandemålen så förväntas ni efter kursens slut på ett övergripande sätt kunna beskriva uppbyggnaden av och innehållet i både EU- och nationell livsmedelslagstiftning samt redogöra för hur de tillämpas i Sverige. Följande listor på begrepp och organisationer är avsedda som en hjälp vid inläsningen av livsmedelsavsnittet i kursen men ska inte uppfattas som en uteslutande lista över vad som behöver kunnas. För ytterligare vägledning inför tentamen rekommenderas ni att ta utgångspunkt i vad som tas upp under föreläsningarna.

Termer och begrepp i livsmedelslagstiftningen

Följande termer och begrepp ska kunna förstås samt förklaras på en grundläggande nivå. Med undantag av *redlighet *och *konsoliderad författning *finns alla begrepp definierade eller förklarade i EG-förordningarna 178/2002, 852/2004, 2017/625 i de flesta fall under rubriken Definitioner. De flesta begrepp har även tagits upp på en eller flera av föreläsningarna:

 • livsmedel
 • säkra livsmedel 
 • redlighet
 • livsmedelsföretagare
 • utsläppande på marknaden
 • livsmedelskedjan
 • primärproduktion
 • spårbarhet
 • behörig myndighet
 • offentlig livsmedelskontroll
 • kontrollplan
 • dokumentkontroll
 • identitetskontroll
 • fysisk kontroll
 • riskanalys
 • riskbaserad
 • fara
 • HACCP
 • revision
 • inspektion
 • registrering
 • godkännande
 • identifierings- och kontrollmärke
 • konsoliderad författning

Myndigheter och andra organisationer

Ni ska veta vilka myndigheter eller organisationer följande namn eller förkortningar står för, samt i grova drag, deras roll eller uppgifter på livsmedelsområdet:

 • OIE
 • FAO
 • WHO
 • Codex alimentarius commission
 • DG SANCO
 • EFSA

III. Läkemedel

För läkemedelsdelen av kursen behövs följande litteratur (finns på nätet):

Receptförskrifter:
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (ingår i avsnitt N) https://www.lakemedelsverket.se/4ad194/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2021-75.pdf

Fass Djurläkemedel:
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=1

EU:s förordning (EG) nr 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6

Jordbruksverkets författningar som styr användandet av läkemedel till djur:
Veterinära författningsboken: SJVFS 2019:26 (Saknr L17), SJVFS 2019:32 + 2022:1 (Saknr D9), Allmänna råd 1986:4 (Saknr D42)

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/lakemedel-for-djur

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010, om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur samt substanser som medför ytterligare kliniska fördelar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1950-20130216

IV. Författningskunskap, djurskydd och djurvälfärd

Dessa delar av kursen har ingen obligatorisk litteratur. Vi kommer att använda oss av de gällande författningarna, vilka återfinns via respektive myndighets hemsida:

www.jordbruksverket.se

www.slv.se

Vi kommer även komma in på EU:s rättssystem och lagstiftningsprocesser:

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law_sv

Kompletterande kursmaterial kommer att delas ut i samband med föreläsningar och övningar.

Fördjupningslitteratur

- Djurens juridik. Diesen, E. 2016. Wolters Kluwer, ISBN: 978-91-39-01535-2.

- Animal Welfare. Appleby, M.C., and others (eds). 2018 (3rd ed). CABI Publishing, ISBN-13: 9781786390202; especially the chapter: Understanding Animal Welfare. Keeling, L.J., and others.

- Routledge Handbook of Animal Welfare. Knight, A., and others (eds). 2022. Routledge, Ebook-ISBN: 9781003182351. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003182351/routledge-handbook-animal-welfare-andrew-knight-clive-phillips-paula-sparks?_gl=1*1gmc83f*_ga*NDg2OTM4MzM3LjE2OTA4OTI1MjQ.*_ga_0HYE8YG0M6*MTY5MzU2MTY3MC4zLjAuMTY5MzU2MTY3Mi4wLjAuMA

- Animal Welfare in Veterinary Practice. Yeates, J. 2013. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-444-33487-6.

Övrigt

Information om djurvälfärds- och djurskyddsarbete i Sverige och Europa, inkl. länkar och litteraturanvisningar, återfinns på Nationellt center för djurvälfärds (SCAW:s) hemsida:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard

SLU:s Vetenskapliga råd för djurskydd utvärderar och sammanställer vetenskaplig forskning i yttranden och rapporter:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/slus-vetenskapliga-rad-for-djurskydd/

V. Djurförsökskunskap

Obligatorisk läsning

Handbook of Clinical Signs in Rodents & Rabbits (finns på Canvas)

Fördjupningslitteratur

SJVFS 2019:9, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur; Saknr L 150

https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2019_9/2019-009.pdf?ga=1

VI. Djuretik

Obligatorisk läsning

- The Routledge Handbook of Animal Ethics. Fischer, B. 2020. Routledge, ISBN: 9781138095069. Sid. 1-17 (kopia som pdf i Canvas).

- Inledning till etiken, Collste, G. 1996. Studentlitteratur, ISBN: 91-44-00055-3. Sid 27-40 (kopia som pdf i Canvas).

Fördjupningslitteratur

- Stanford Encyclopedia of Ethics, SEP, på sökorden:

- Ethics in Animal Use. Sandøe, P. and Christiansen, S.B. 2008. Blackwell publishing, ISBN 140515120X.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0030 Anmälningskod: SLU-20001 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%