Ny sökning
TN0361

Grönblå infrastruktur

Kursen innehåller moment om grundläggande hydrologi och hydraulik samt utformning, dimensionering, rening, management och vegetationsförutsättningar i grönblå infrastruktur samt introduktion till miljöproblem och lagstiftning. Studenten förvärvar kunskap genom föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter och studiebesök. Kursen kan läsas på SLU Uppsala (Ultuna) eller Alnarp. Vissa läromoment såsom föreläsningar sker gemensamt via videolänk. Det finns kursledare samt lärare på vartdera campuset.


Kursen innehåller obligatoriska moment i form av seminarium, övningar och presentationer.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0361

Läsåret 2023/2024

Grönblå infrastruktur (TN0361-10156)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2023/2024

Grönblå infrastruktur (TN0361-10213)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grönblå infrastruktur (TN0361-10027)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Grönblå infrastruktur (TN0361-10028)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Blecken, G. (2016). "Kunskapssammanställning Dagvattenrening (2016-05)." Hämtad från Svenskt vattens webbplats: http://www. svensktvatten. se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svurapport_2016-05. pdf.

Craul, P. J. (1999). Urban soils : applications and practices. New York, Wiley.

Egerup, J. (2010). Vatten - vårt gemensamma ansvar : vattenförvaltningen 2009-2015. [Sverige], Vattenmyndigheterna :.

Feuerbach, P. and J. Strand (2010). Vatten och mångfald i jordbrukslandskapet: att arbeta med vattenbiotoper ur ett nordeuropeiskt perspektiv.

Fridell, K. and F. Jergmo (2015). Regnbäddar - biofilter för behandling av dagvatten. Alnarp, Movium.

Grip, H. and A. Rodhe (1988). Vattnets väg från regn till bäck. Uppsala, Hallgren & Fallgren.

Grip, H. and A. Rodhe (2019). Water’s Journey from Rain to Stream. Uppsala, Department Earth Sciences, Uppsala University.

Loberg, B. (1999). Geologi : material, processer och Sveriges berggrund. Stockholm, Prisma.

McIntyre, K. and B. Jakobsen (2000). Practical drainage for golf, sportsturf and horticulture. Chelsea, Mich., Ann Arbor Press.

Morell, M., et al. (1997). Agrarhistoria. Stockholm, LT.

Köpas på Vattenbokhandeln | Publikationer från Svenskt Vatten

  • Stahre, P. (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering : planering och exempel. Stockholm, Svenskt vatten.
  • Vatten, S. (2011). Publikation P105 Hållbar dag-och dränvattenhantering, råd vid planering och utformning, Svenskt Vatten.
  • Vatten, S. (2016). Publikation P110: Avledning av dag-, drän-och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, Svenskt Vatten.

Viklander, M. (2017). Föroreningar i dagvatten, Luleå: Luleå Tekniska Universitet. Föroreningar i dagvatten (naturvardsverket.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur Teknologi
Kurskod: TN0361 Anmälningskod: SLU-10030 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%