Ny sökning
TN0351

Energimarknadsanalys

Målet med kursen är att studenten ska få kunskaper om de energimarknader och den handel som finns och som främst berör Sverige. Kursen behandlar energimarknadernas omfattning, funktion och de mekanismer som styr utbud och efterfrågan på olika energislag och bränslen. Kursen innehåller föreläsningar, gästföreläsningar av inbjudna experter och ett studiebesök. Studenten genomför bl.a. ett individuellt fördjupande projektarbete.

Information från kursledaren

Glöm inte att registrera dig till kursen i Ladok senast vid kursstart, 1:a november.

Ang kurslitteratur:

Föreläsningarna är frivilliga men ger en bra hjälp till att klara kursen.

Därtill finns kurslitteraur i form av artiklar/rapporter/podavsnitt/webbsidor mm som komplementerar föreläsningarna; se modulen "föreläsningar och kursmaterial" i Canvas

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0351-20052 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0351

Läsåret 2023/2024

Energimarknadsanalys (TN0351-20187)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2021/2022

Energimarknadsanalys (TN0351-20109)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Energimarknadsanalys (TN0351-20147)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Korrigeringar införda i fetstil och kursivt januari 2022

Obligatoriska moment

  • Obligatoriskt seminarium
  • Modelleringsdel med obligatorisk datorövning
  • Individuellt projektarbete, skriftlig rapport, muntlig redovisning samt opposition (skriftligt + muntlig)
  • Skriftlig tentamen (hemtentamen)

Betygskriterierna till kursen visas nedan. Här framgår hur kursens lärandemål examineras och vad som krävs för respektive betyg.

Lärandemål

Examineras genom

1.Sammanfatta och diskutera hur energimarknader samt tillhörande styrmedel är uppbyggda

Tentamen, seminarium

2.Förklara och värdera vilka faktorer som styr handelsströmmar av bränslen och energi, såväl i en nationell och regional, som global kontext

Tentamen, seminarium

3.Analysera och diskutera marknads- och affärsmodeller i relation till teknikutveckling samt förändring av energisystemet, marknaden och kundens preferenser

Tentamen, seminarium

4.Med utgångspunkt från det tekniska systemet genomföra en energimarknadsrelevant, fördjupad analyserande studie som presenteras skriftligt och muntligt, samt dessutom granska och opponera på en annat arbete

Enskilt projektarbete

5.Använda optimeringsverktyg för att modellera och analysera energimarknader.

Datorövning, tentamen

Lärandemål 1-3

Lärandemål 4

Lärandemål 5

Betyg 5

Studenten visar vid tentamen avancerad kunskap, förmåga och förståelse i centrala frågeställningar inom områdena energimarknader och energihandel ur ekonomiskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Studenten identifierar och löser komplexa problem och förklarar intrikata företeelser på ett avancerat och självständigt sätt i ekonomiska och energirelaterade termer. Studenten visar förståelse för begränsningar i teorier och metoder. Detta visar studenten genom ett tentamensresultat som överstiger 80 %. (utgår: 75 på den avancerade delen.)

Betyg 4

Studenten visar vid tentamen relativt avancerad kunskap, förmåga och förståelse i centrala frågeställningar inom områdena energimarknader och energihandel ur ekonomiskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Studenten löser förhållandevis komplicerade problem och förklarar centrala företeelser på ett relativt avancerat sätt i ekonomiska och energirelaterade termer. Detta visar studenten genom ett tentamensresultat som uppnår minst 60 %. (utgår: 50% på den avancerade delen.)

Betyg 3

Studenten visar genom en individuell tentamensskrivning, (utgår: utan tillgång till litteratur), grundläggande kunskap, förmåga och förståelse i centrala frågeställningar inom områdena energimarknader och energihandel ur ekonomiskt, tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv. Enklare problem löses och centrala företeelser förklaras på ett djupare sätt i ekonomiska och energirelaterade termer. Detta visar studenten genom ett tentamensresultat som överstiger 40 %. (utgår: 60 % på den grundläggande delen.) Studenten närvarar aktivt på obligatoriska moment.

Studenten analyserar och förmedlar självständigt för ämnet relevant information i en skriftlig rapport enligt instruktion vilken också kontrolleras utan anmärkning i Urkund. Studenten genomför arbetet med god disposition och ett bra språk med god läsbarhet. Arbetet har en tydlig röd tråd. Arbetet är väl avgränsat. Rapporten stödjer sig på vetenskaplig litteratur samt använder sig kritiskt av artiklar, rapporter och fackböcker. Fakta och sakinnehåll är korrekt samt analysen är väl underbyggd. Bidrar skriftligt och muntligt med relevanta synpunkter på såväl form som innehåll i en annan projektrapport på ett konstruktivt sätt där både starka och svaga sidor lyfts. En väl förberedd muntlig presentation som sammanfattar projektarbetet genomförs.

Studenter använder ett modelleringsverktyg för att simulera energimarknader. Studenten beskriver modellens principiella uppbyggnad och indatabehov. Studenten tolkar resultaten utifrån en förståelse av energisystemet och modellens uppbyggnad inklusive dess begränsningar. Studenten deltar aktivt på den obligatoriska datorövningen.

U

Uppnår ej nivån för betyg 3.

Uppnår ej nivån för betyg 3.

Uppnår ej nivån för betyg 3.

Betygskriterier utifrån hel kurs: TN0351 Energimarknadsanalys 5hp

Betyg

hel kurs/ helt moment

5

Betyg 5 på skriftlig tentamen. Alla fodringar för betyg 3 och 4 är uppfyllda.

4

Betyg 4 på skriftlig tentamen. Alla fodringar för betyg 3 är uppfyllda

3

Betyg 3 på skriftlig tentamen. Alla fodringar för betyg 3 uppfylls.

U

U på någon del av kursen inom 3 år. Om kursen inte är klar inom 3 år får man gå om den.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknologi TeknikTeknik
Kurskod: TN0351 Anmälningskod: SLU-20052 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%