Ny sökning
TN0347

Energisystemplanering

Kursen är projektbaserad och handlar om att med ett framtids- och hållbarhetsperspektiv analysera och utveckla system med flera användare och intressenter. Projekten utförs i samarbete med externa intressenter som t ex kommun, region och privata aktörer. Projektarbetet genomförs i grupp och bygger på att studenterna tillämpar sina kunskaper från tidigare kurser, såväl kunskaper om specifika energitekniker och –system, som generella kompetenser. Särskilt fokus ligger på energisystem inom transport- och fastighetssektorerna.

En viktig del av kursen är att arbeta med projektplanering och dokumentation samt reflektera över projektarbetet som sådant.

Information från kursledaren

Kursintroduktion 2021-08-31

Kursstart kl 13.15-15 via zoom, följt av tid för en gruppövning.

Se till att registrera dig i Ladok via studentwebben.

Om du inte har fått länk till mötet via Canvas eller epost, vänligen kontakta David.Ljungberg@slu.se!


Välkommen till Energisystemplanering HT2021!

Kursen är i huvudsak projektbaserad med ett begränsat antal föreläsningar och andra gemensamma moment. Vi kommer att genomföra projekt i samarbete med en extern uppdragsgivare med ett stort inslag av självständighet där ni använder er av olika kompetenser ni har skaffat er från tidigare kurser. Schemat innehåller tider för grupparbete och handledning varje vecka för att det ska finnas utrymme att arbeta med projektet och boka in tider med handledarna ofta.

Engelskspråkiga lärare kommer att delta i kursen så var beredd på att vi använder mycket engelska i kursen.

Även i höst blir det lite annorlunda förutsättningar. Med tanke på läget när schemaläggningen gjordes och att vi fortfarande behöver ha beredskap för förändrade förutsättningar pga pandemin är kursen planerad för att i huvudsak genomföras på distans. Vissa moment försöker vi vi att genomföra på plats, förhoppningsvis mera ju längre in på terminen vi kommer. Kom ihåg att campus i dagsläget också är öppet att utnyttja för er studenter vid grupparbeten mm. Vi hoppas på att ni har förståelse för det och ser fram emot att träffa er!

Vänliga hälsningar

Kursteamet genom David Ljungberg

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0347-10218 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0347

Läsåret 2023/2024

Energisystemplanering (TN0347-10412)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Energisystemplanering (TN0347-10073)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Energisystemplanering (TN0347-10249)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Energisystemplanering (TN0347-10191)

2019-09-02 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier – TN0347 Energisystemplanering 2020

Fordringar för godkänd kurs:

  • Deltagande i obligatoriska moment (framgår av schemat)
  • Projektuppgift:
    • godkänd redovisning och rapport
    • godkänd projektdokumentation (projektplan, mötesprotokoll, arbetsrapporter etc.)
  • Godkända reflektionsdokument 1 och 2

Fordringarna för godkänd kurs skall uppfyllas av varje student individuellt. Reflektionsdokumenten och projektrapporten ges graderade betyg, för rapporten ges ett gemensamt betyg för projektgruppen.

Kursbetyget beräknas som medelvärdet av betyget för de graderade delmomenten, där projektrapporten har samma vikt som de två reflektionsdokumenten tillsammans.

Betygsättning av momenten följer nedanstående kriterier:

Muntlig projekt­redovisning

Betyg U

Analysen är bristfällig, redogörelsen är ofullständig eller missförstånd förekommer

Betyg 3-5

Studenten visar förmåga att

1. Tydligt redogöra för genomfört arbete

2. Anpassa urval av information som presenteras muntligt till målgruppen. Svara på frågor från åhörarna

Skriftlig projekt­rapport och projektdokumentation (t ex projektplan, protokoll, dokumentlogg)

Betyg U

Analysen är brist­fällig, redo­görelsen är ofull­ständig eller miss­förstånd före­kommer

Betyg 3

Studenten visar förmåga att

1. modellera, dimensionera och analysera lokala och regionala energisystem med flera aktörer, med hänsyn tagen till tekniska, ekonomiska och hållbarhetsrelaterade och etiska perspektiv

2. kvantitativt beskriva och analysera framtidsscenarier och handlingsalternativ för energisystem med hänsyn tagen till olika aktörers energibehov, långsiktiga mål, tillgängliga resurser, teknisk utveckling och systemets miljöpåverkan

3. Redogöra för det genomförda arbetet och motivera valda metoder och avgränsningar med hänsyn till uppdragsbeskrivning och målgrupp.

Betyg 4

Studenten visar god förståelse för ämnet genom att

1. Rapporten är välplanerad och språkligt korrekt, med tydlig argumentation

2. Figurer och tabeller är väl valda och utformade för att underlätta läsarens förståelse av arbetet

3. Studenten har visat god förmåga att utvärdera och kritiskt granska sina egna och andras resultat

Betyg 5

1. Argumentation och analys visar på mycket god förståelse för ämnet och sätter in arbetet i relevanta sammanhang

2. Studenten visar mycket god förmåga att utvärdera och kritiskt granska sina egna och andras resultat

3. Studenten har visat mycket god förmåga att motivera och diskutera metodval och genomförande

Reflektions­dokument

Betyg U

Bristfällig redo­görelse för kunskaps­utveckling

Betyg 3

Studenten visar förmåga att reflektera över projektets genomförande, samt

1. Redogöra för metoder att leda och organisera större projekt, där det är relevant för reflektionen.

2. beskriva sin kunskapsutveckling och identifiera fortsatta kunskapsbehov.

Betyg 4

Studenten visar förmåga att reflektera kring sin egen roll i projektet och att han eller hon har utvecklat sin förmåga att identifiera, planera och genomföra sina arbetsuppgifter inom ramen för ett större projekt. Studenten visar även förmåga att utnyttja sina kunskaper för att analysera lokala och regionala energisystem

Betyg 5

Studenten visar förmåga att analysera arbetet i en projektgrupp inklusive sin egen roll i förhållande till gruppen.

Studenten visar även förmåga att självständigt och ur flera perspektiv utnyttja och utvidga sina kunskaper för att analysera lokala och regionala energisystem

Litteraturlista

  1. Sustainable Energy - Without the hot air Författare: Mackay, D ISBN: 978-0-9544529-3-3 [Sustainable Energy - Without the hot air] (https://www.withouthotair.com)1) Handbok för mindre projekt Författare: Eriksson, M och Lilliesköld, J ISBN: 978-91-47-05270-7

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0347 Anmälningskod: SLU-10218 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%