Ny sökning
TN0330

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö

Föreläsningar och korta fallstudieövningar ger inledningsvis kunskap om och färdigheter i kalkylering, planering och drift av markbyggnads- och skötselprojekt med datorstöd. Här behandlas också kvalitets- och miljöledning samt grundläggande entreprenadjuridik. I en större fallstudie övas dessa färdigheter vidare, jämte färdigheter i gestaltning och projektering. I fallstudien utformas en utemiljö, vilken sedermera projekteras i CAD. I detta arbete ska funktionella, estetiska och ekonomiska aspekter vägas in. I arbetet ska även tidigare vunnen kunskap om naturliga biotoper och deras markförhållanden omsättas och bearbetas genom att växtbäddar för urbana förhållanden projekteras. Fallstudiearbetet kommuniceras med en fingerad beställare


Information från kursledaren

Hej på er alla!

Nu närmar sig kursstart och vi lägger därför ut ett preliminärt schema.

Vi skickar länk till Time Edit och således kommer schemat att uppdateras allteftersom detaljerna klaras ut.

Länk till schemat

De tidiga delarna är mest uppdaterade nu 240320.

Välkomna till kursen

Anders, Ludvig och övriga i kursteamet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TN0330-40075 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TN0330

Läsåret 2022/2023

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40015)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40138)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40032)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40055)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40008)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40080)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö (TN0330-40115)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteratur TN0330 2023


Litteraturlista FAS FÖRSLAG
FAS FÖRSLAG har ingen kurslitteratur i egentlig mening. Som referenslitteratur är dock följande titel relevant för sammanhanget:
Westin, Anders. (2020). CAD Övningsbok. Studentlitteratur, Alnarp.

Kurspärmen från Markprojekteringskursen och Markbyggnadskursen


Bodin et al (2022). Arkitektens handbok 2022. Studentlitteratur, Lund.
Kurspärm från Markbyggnadskursen (Vägledning för dimensionering av överbyggnader).
Litteraturlista FAS BYGGHANDLINGAR OCH BYGGFÖRBEREDELSER samt FAS SKÖTSEL
Söderberg, Jan. (2011). Att upphandla byggprojekt. Studentlitteratur, Lund.
B. Persson, A. Kristoffersson, H. Fors, T Lindgren (2009). Handledning till Skötselmanual för bostadsgårdar. Behöver inte köpas läggs ut på Canvas.
Svenska kommunförbundet (1999). Kommunalteknik på entreprenad, Behöver inte köpas läggs ut på Canvas
AB Svensk byggtjänst och Byggandets kontraktskommitté, BKK (2004) Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04. Behöver inte köpas läggs ut på Canvas.
Folkesson, A. (2016). Jordkokboken - en handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA Anläggning 13. Svensk Byggtjänst, 2016. (Behöver inte nödvändigtvis köpas, men är till stor nytta under projekteringsarbetet).
Kurspärm (tillgänglig i Canvas för FÖ0422):
Nordstrand, Jan. (2008). Byggprocessen. Liber, Stockholm. Sid 10-26, 49-55.
LTH (u.å.) Kalkylering av byggprojekt. Avdelningen för byggnadsekonomi, LTH, Lund. Arbetsdokument opublicerat. 35 sidor.
Berg & Persson. (u.å.). Planering av bygg - och anläggningsprojekt. LTH, Lund. Arbetsdokument opublicerat. 85 sidor.
Hansson, Bengt (2010). Tidplanering av byggprojekt. Opublicerat material. 7 sidor.
Ammenberg, Jonas, (2006) Miljöledning i byggsektorn – en studie i olika angreppssätt i miljöarbetet, Minasa AB, Linköping.
Sandell, Bert, (2010) Blanketter för egenkontroll vid arbete i natursten, Landskapsutveckling SLU, Alnarp.
Materialadministration, utdrag ur Att styra byggproduktion, LTH. 4 sidor.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: G1F
Ämne: Teknologi Företagsekonomi
Kurskod: TN0330 Anmälningskod: SLU-40075 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%