Ny sökning
SV0025

Planering och analys av skogens ekosystemtjänster

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0025 Planering och analys av skogens ekosystemtjänster, 7,5 Hp

Planning and analyses of forest ecosystem services

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp skogsbruksvetenskap varav minst 15 hp inom skoglig planering. Grundläggande kunskaper i det skogliga beslutsstödssystemet Heureka.

Mål

Kursens syftar till att ge studenterna förmåga att formulera, lösa och analysera skogliga flermålsproblem med hållbarhetsproblematik, med hjälp av skogliga beslutsstödsystem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- utvärdera skogars tillhandahållande av ekosystemtjänster till följd av olika skötselstrategier
- genomföra tradeoff-analyser för att analysera motsatsförhållanden och synergier mellan tillhandahållande av olika ekosystemtjänster
- formulera och lösa skogliga flermålsproblem
- formulera och lösa rumsliga skogliga planeringsproblem
- redogöra för de inslag av risk och osäkerhet som skoglig planering är behäftad med samt hur planeringsförfarandet kan anpassas för att hantera detta
- redogöra för hur systemavgränsning påverkar tolkning av resultat i skogliga analyser
- uppvisa fördjupad förståelse i skogliga beslutsstödsystem, den vetenskapliga grund dessa vilar på och hur dessa kan utformas och tillämpas för att göra olika skogliga analyser.

Innehåll

***Ämnesmässigt innehåll***

I denna kurs får studenterna lära sig att planera och analysera för skogens ekosystemtjänster med hjälp av beslutsstödsystem. Kursen belyser hur skogar tillhandahåller ekonomiska, biologiska, sociala och klimatmässiga värden samt hur detta påverkas av och kan styras med olika skötselstrategier och optimeringsmodeller.

Centralt för kursen är skogliga beslutsstödsystem, som har flera användningsområden (forskning, undervisning och kommersiellt bruk) och har haft brett genomslag i svensk skoglig planering. Ett av kursens fokusområden är att belysa motsatsförhållanden och synergier mellan ekonomiska, biologiska, sociala och klimatmässiga värden. För att ge studenterna en djupare förståelse för beslutsstödsystems kvaliteter och svagheter behandlas också den vetenskap som omgärdar sådana verktyg, i form av skogliga modeller, skoglig planering internationellt och historiskt, exakta och heuristiska optimeringsmetoder, samt de inslag av osäkerhet som skogliga analyser är behäftade med.

***Genomförande ***

Olika undervisningsformer används för att främja studenternas lärande och diskussioner. Kursen består till stor del av föreläsningar, litteraturseminarier och datorbaserade övningsuppgifter. Kursen avslutas med skriftlig examination. Motsatsförhållanden och synergier mellan ekosystemtjänster studeras med hjälp av flermålsmetoder (modeller för s.k. MCDA – multi-criteria decision analysis) i beslutsstödssystem som är datorbaserade. Genom obligatoriska litteraturseminarier ges fördjupning och diskussion angående den vetenskap som omgärdar beslutsstödsystem (flermålsmetoder, skogliga modeller, skoglig planering internationellt och historiskt, exakta och heuristiska optimeringsmetoder samt osäkerhet i skoglig planering). Litteraturseminarierna utformas så att studentens generella kompetenser främjas med avseende på sökande av vetenskaplig litteratur. Föreläsningarna tjänar som introduktioner till litteraturseminarier och övningar samt som förberedande för den skriftliga tentamen.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: informationskompetens, kritiskt tänkande, digital kompetens, muntlig kommunikation.

Följande moment är obligatoriska:

litteraturseminarier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0025 Anmälningskod: SLU-20149 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%