Ny sökning
SV0024

Skoglig planering

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för SV0024

Läsåret 2023/2024

Skoglig planering (SV0024-10344)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0024 Skoglig planering, 15,0 Hp

Forest planning

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogsbruksplanläggning 4,5 0100
Planeringsteori 1 3,0 0101
Planeringsteori 2 6,0 0103
Eget case 1,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp skogsbruksvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupade kunskaper om begrepp, bakgrund och innebörd av skoglig planering för olika markägare och olika tidshorisonter samt ge studenterna teoretisk och praktisk kunskap i skoglig planering i fält och med beslutsstödsystem.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- förklara koncept och metodologi för skoglig planering i Sverige
- redogöra för olika markägares och samhällets behov av planering
- förklara hur ett beslutsstödsystem är uppbyggt i allmänhet och hur beslutsstödsystemet Heureka är uppbyggt i synnerhet
- producera, analysera och redogöra för en långsiktig plan för en större fastighet med ett beslutsstödsystem
- producera, analysera och redogöra för en avverkningsberäkning för en större fastighet baserat på stickprovsdata med ett beslutsstödsystem
- producera en skogsbruksplan baserad på egenhändigt, subjektivt inventerad skogsdata.

Innehåll

**Ämnesmässigt innehåll**

Kursen kombinerar teori och praktik i olika moment genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier, fältarbete, diskussioner, analyser, presentationer och dataövningar. Den teoretiska kunskapsgrunden som byggs upp genom föreläsningar, litteratur och övningar övergår till praktiska moment i skogsbruksplanläggning, strategisk planering med beslutsstödsystem och analys.

Kursen innehåller generell planeringsteori, skoglig planeringsmetodologi samt olika markägares förutsättningar och behov av skoglig planering.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom

skogsbruksplanläggning enligt markägares mål.

Kursen introducerar beslutsstödsystem, hur dessa är uppbyggda och därefter fördjupa sig i ett skogligt beslutsstödsystem. Grunderna i linjärprogrammering kommer att behandlas samt olika typer av skoglig data som kan ligga till grund för planering och analyser. Slutligen kommer studenten att få utföra en långsiktig strategisk planering baserat på både heltäckande respektive stickprovsdata samt resultatanalys på ett skogsinnehav med hjälp av Heureka och därefter skriva en rapport.

**Genomförande**

Teori kommer att behandlas genom litteraturstudier, diskussioner och föreläsningar. Övningar med beslutsstödsystem kommer att kombinera teori och praktik genom att tillverka långsiktiga planer utifrån specifika mål. Ett case-arbete för en större fastighet kommer att göras med egen inriktning och redovisas skriftligt och muntligt. Skogsbruksplanläggningen genomförs hos markägare studenten själv kontaktar eller på SLU:s egen mark. En muntlig presentation kommer att hållas av studenten om skogsbruksplanläggningens anpassning efter markägares mål.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Muntlig kommunikation, problemlösning, tidsplanering, digital kompetens, skriftlig kompetens.

Följande moment är obligatoriska:

Övningar samt framtagande av skogsbruksplan.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd muntlig redovisning, godkänd skriftlig redovisning samt fullgjorda obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0024 Anmälningskod: SLU-10337 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%