Ny sökning
SV0018

Skogens ekologi och produktionsförmåga

Kursen avhandlar huvudsakligen svenska förhållanden, men ger även insikt om skog och skogsbrukets förutsättningar i andra delar av världen. Vid föreläsningar, gruppövningar, inlämningsuppgifter och redovisning av projektarbeten behandlas  • organismers anpassningar till sin miljö och hur dessa påverkar struktur och dynamik i skogliga ekosystem  • grundläggande begrepp och processer inom markvetenskap och ekologi med betydelse för för tillväxt och biologiskmångfald hos träd och andra organismer i skogen  • grundläggande principer för de biogeokemiska kretsloppen (t ex de för kol och kväve), energiflöden, samt faktorer och processer som reglerar skogens primärproduktion och biologiska mångfald  • faktorer som möjliggör och begränsar skogens olika värden och introduktion till hur skogsbruk och skötselåtgärder samspelar med ståndortens (växtplatsens) produktionsförutsättningar  • hur man förbereder och genomför en muntlig presentation.
Obligatoriska moment utgörs av redovisning av eget projektarbete och deltagande vid andras projektredovisningar.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7,5 hp Naturliga processer


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0018

Läsåret 2023/2024

Skogens ekologi och produktionsförmåga (SV0018-30217)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Skogens ekologi och produktionsförmåga (SV0018-30151)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kursbok: Grundbok för skogsbrukare. Skogsstyrelsen (Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk ). Kapitel 1-8 samt 12 (ss 6-120, 141-152).

Kursboken förväntas ni skaffa er själva och har tillgänglig vid kursstart, medan övrig litteratur och filmer finns tillgängliga på Canvas. Behöver ni information om övrig litteratur före kursstart, hör av er till kursledaren (aino.hamalainen@slu.se).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Skötsel av vilt- och fisk populationer Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi
Kurskod: SV0018 Anmälningskod: SLU-30186 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%