Ny sökning
SV0009

Internationell skogspolicy

Skog har en viktig funktion i framtida samhällen, särskilt för dess förmåga att tillgodose flera mål. Komplexiteten i att fatta beslut om skogsförvaltning ökar, till exempel på grund av mångfalden av policy och lagar (t.ex. klimat, biologisk mångfald) som påverkar skog, mångfald av intressen bland offentliga och privata intressenter och flera nivåer av rättsliga instrument och policy - lokalt, nationella, regionalt och globalt. För lokalsamhällen kan skogar ha olika värden, och förlust och/eller försämring av skog har fortsatt stor betydelse i lokal och nationell policy. Skogspolitikens nationella nivå är vanligtvis kopplad till rättsliga instrument och rekommendationer, medan den internationella ramen vanligtvis bygger på normer av olika ursprung på både internationell, nationell och regional nivå.


Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för hur internationell policy och juridik, processer och policy-baserade aktörer påverkar skogen på nationell nivå. På internationell nivå ligger fokus på relevanta begrepp inom internationell politik och lagar och relateras till den svenska skogssektorn. Viktiga multilaterala överenskommelser kopplade till skog diskuteras, till exempel icke-bindande policy instrument, FNs konventioner (tex. Parisavtalet, Konventionen om biologisk mångfald), och andra relevanta internationella överenskommelser (såsom REDD+, FLEGT). Vidare diskuteras andra internationella samarbeten som relaterar till skogen, såsom frivilliga certifieringar som Forest Stewardship Council (FSC). Under kursen diskuteras även marknads- och icke-marknadsbaserade policy instrument, tillsammans med juridiska för att förstå hur den internationella policyn och juridiken påverkar skog i Sverige.


Undervisningen baseras på föreläsningar, fallstudier, seminarier, gästföreläsnignar, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment under kursen består av gästföreläsningar och seminarier Aktiviteter kan vara individuella eller genomföras i grupp.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7,5 Mål, planering och policy


Information från kursledaren

Välkommen till kursen Internationell skogspolicy!

Kursen kommer att vara en blandning av fysiska möten och digitala föreläsningar. Kursen ges på både campus Ultuna (Uppsala) och campus Umeå samtidigt.

De flesta föreläsningar ges via zoom och då är det viktigt att du har en bra uppkoppling så du hör och ser bra. Notera att inga föreläsningar spelas in och att alla föreläsningar sker i realtid.

Kursen innehåller flertalet seminarier, och några av dem är digitala där du förväntas jobba i grupp och redovisa för hela klassen i slutet av seminariet. Inför varje seminarium förväntas du att förbereda dig tillsammans med din grupp. Några seminarier sker på plats på respektive campus Ultuna eller Umeå. Kursen innehåller också ett litteraturseminarium där du förväntas läsa och diskutera vetenskapliga artiklar som relaterar till ämnet internationell skogspolicy.

Kursen avslutas med en quiz som du genomför online i Canvas, inlämning av en skriftlig reflektion samt en muntlig tentamen (som sker på plats vid respektive campus).

Kurslitteraturen består av till stor del av digital artiklar (som tillhandahålls vid kursstart) samt att du själv samlar in information från ett antal olika websidor.

Ser fram emot kursstart!

Mvh Camilla Widmark

Kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0009-30272 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0009

Läsåret 2023/2024

Internationell skogspolicy (SV0009-30265)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Internationell skogspolicy (SV0009-30102)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Digital kurslitteratur kommer att finnas tillgängligt på Canvas-sidan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0009 Anmälningskod: SLU-30272 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%