Ny sökning
SV0009

Internationell skogspolicy

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0009

Läsåret 2022/2023

Internationell skogspolicy (SV0009-30102)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0009 Internationell skogspolicy, 7,5 Hp

International forest policy

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

7,5 skogsbruksvetenskap med inriktning skoglig policy, alternativt 7,5 hp statsvetenskap eller juridik, alterntivt 7,5 hp i annat ämnet med inriktning mot nationell eller internationell policy.

Mål

Målet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap i viktiga nyckelområden inom policy-området med anknytning till skog ur ett internationellt perspektiv.Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna-beskriva den internationella skogssektorn med fokus olika intressen: ekonomi, ekologi och sociala värden

- beskriva aktörer inom international skogspolitik

- visa en djup kunskap om internationell policy och juridiska ramverk som påverkar skog och skogsbruk, inklusive olika källor av lag, internationella överenskommelser, frivilliga ramverk (såsom certifiering), och icke-bindande överenskommelser, och hur dessa påverkar svensk skog och skogssektor

- visa, genom att använda internationella initiativ relaterat till skog, en fördjupad förmåga att relatera nationell lag och policy med internationell lag och policy

- uppvisa en god förmåga att i tal och skrift argumentera kring relevanta skogliga policyfrågor.

Innehåll

Skog har en viktig funktion i framtida samhällen, särskilt för dess förmåga att tillgodose flera mål. Komplexiteten i att fatta beslut om skogsförvaltning ökar, till exempel på grund av mångfalden av policy och lagar (t.ex. klimat, biologisk mångfald) som påverkar skog, mångfald av intressen bland offentliga och privata intressenter och flera nivåer av rättsliga instrument och policy - lokalt, nationella, regionalt och globalt. För lokalsamhällen kan skogar ha olika värden, och förlust och/eller försämring av skog har fortsatt stor betydelse i lokal och nationell policy. Skogspolitikens nationella nivå är vanligtvis kopplad till rättsliga instrument och rekommendationer, medan den internationella ramen vanligtvis bygger på normer av olika ursprung på både internationell, nationell och regional nivå.Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för hur internationell policy och juridik, processer och policy-baserade aktörer påverkar skogen på nationell nivå. På internationell nivå ligger fokus på relevanta begrepp inom internationell politik och lagar och relateras till den svenska skogssektorn. Viktiga multilaterala överenskommelser kopplade till skog diskuteras, till exempel icke-bindande policy instrument, FNs konventioner (tex. Parisavtalet, Konventionen om biologisk mångfald), och andra relevanta internationella överenskommelser (såsom REDD+, FLEGT). Vidare diskuteras andra internationella samarbeten som relaterar till skogen, såsom frivilliga certifieringar som Forest Stewardship Council (FSC). Under kursen diskuteras även marknads- och icke-marknadsbaserade policy instrument, tillsammans med juridiska för att förstå hur den internationella policyn och juridiken påverkar skog i Sverige.Undervisningen baseras på föreläsningar, fallstudier, seminarier, gästföreläsnignar, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment under kursen består av gästföreläsningar och seminarier Aktiviteter kan vara individuella eller genomföras i grupp.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 7,5 Mål, planering och policy

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända muntlig presentationer. Godkända skriftliga inlämningsuppgifter samt fullgjorda obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen är upplagd som en distanskurs med de flesta föreläsningar online. Seminarier kan vara i anknytning till campus Umeå.Kursen SV0003, Skogspolicy och lagar i Sverige ger behörighet till kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0009 Anmälningskod: SLU-30265 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%