Ny sökning
SV0009

Internationell skogspolicy

Skog har en viktig funktion i framtida samhällen, särskilt för dess förmåga att tillgodose flera mål. Komplexiteten i att fatta beslut om skogsförvaltning ökar, till exempel på grund av mångfalden av policy och lagar (t.ex. klimat, biologisk mångfald) som påverkar skog, mångfald av intressen bland offentliga och privata intressenter och flera nivåer av rättsliga instrument och policy - lokalt, nationella, regionalt och globalt. För lokalsamhällen kan skogar ha olika värden, och förlust och/eller försämring av skog har fortsatt stor betydelse i lokal och nationell policy. Skogspolitikens nationella nivå är vanligtvis kopplad till rättsliga instrument och rekommendationer, medan den internationella ramen vanligtvis bygger på normer av olika ursprung på både internationell, nationell och regional nivå.


Kursen syftar till att ge studenten en förståelse för hur internationell policy och juridik, processer och policy-baserade aktörer påverkar skogen på nationell nivå. På internationell nivå ligger fokus på relevanta begrepp inom internationell politik och lagar och relateras till den svenska skogssektorn. Viktiga multilaterala överenskommelser kopplade till skog diskuteras, till exempel icke-bindande policy instrument, FNs konventioner (tex. Parisavtalet, Konventionen om biologisk mångfald), och andra relevanta internationella överenskommelser (såsom REDD+, FLEGT). Vidare diskuteras andra internationella samarbeten som relaterar till skogen, såsom frivilliga certifieringar som Forest Stewardship Council (FSC). Under kursen diskuteras även marknads- och icke-marknadsbaserade policy instrument, tillsammans med juridiska för att förstå hur den internationella policyn och juridiken påverkar skog i Sverige.


Undervisningen baseras på föreläsningar, fallstudier, seminarier, gästföreläsnignar, muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment under kursen består av gästföreläsningar och seminarier Aktiviteter kan vara individuella eller genomföras i grupp.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 7,5 Mål, planering och policy


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0009

Läsåret 2023/2024

Internationell skogspolicy (SV0009-30265)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2023/2024

Internationell skogspolicy (SV0009-30272)

2024-01-15 - 2024-02-14

Läsåret 2022/2023

Internationell skogspolicy (SV0009-30102)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Digital kurslitteratur kommer att finnas tillgängligt på Canvas-sidan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0009 Anmälningskod: SLU-30143 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%