Ny sökning
SV0008

Norra Sveriges skogar och landskap

Kursen genomförs till stora delar som en studieresa med målsättningen att på plats lära ut förutsättningarna att bedriva skogsbruk i norra Sverige med de utmaningar som ligger i ett kärvt klimat och därmed kort vegetationsperiod, samtidigt som hänsyn till andra intressen förutsätts.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0008

Läsåret 2022/2023

Norra Sveriges skogar och landskap (SV0008-50015)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Norra Sveriges skogar och landskap (SV0008-50088)

2022-06-06 - 2022-08-28

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0008 Norra Sveriges skogar och landskap, 7,5 Hp

Forests and landscapes in Northern Sweden

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Botanik 2,5 0102
Fältresa 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande

- 15 hp skogsbruksvetenskap

- 15 hp biologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fältmässiga färdigheter i att bedöma tidigare och pågående markanvändning, beskriva bestånd och landskap, samt beskriva ståndorten ur olika perspektiv såsom förutsättningar för skogsbruk och andra ekonomiska värden samt naturvårds- och sociala värden. Kursen ger också en skogshistorisk tillbakablick samt en överblick över skogsbruk och annan markanvändning i norra Sverige, inklusive ägar- och brukarförhållanden, markförhållanden, klimat, skadegörare, vegetation, naturtyper, samt vanliga och viktiga arter. Hållbar skötsel och förvaltning av naturresurser ingår, med fokus på skog och skog i sitt landskapsperspektiv samt olika skogsskötselsystem och -metoder. Med landskap och landskapsperspektiv avses ekologiska, sociala och ekonomiska sammanhang över geografiskt större områden. Ekosystem och grundläggande ekosystemprocesser ingår, samt fjäll- och fjällnära frågor, samisk kultur, renskötsel, andra anspråk på skogsmark, skogspolicy och förutsättningar för mångbruk.Efter avslutad kurs ska studenten genom egna observationer och mätningar:- i fält kunna bedöma, redogöra för och diskutera beståndsstrukturer, vegetationstyper, geologi, mark och klimat, skaderisker samt hur detta påverkar förutsättningar för hållbart skogsbruk, val av skogsskötselsystem och skötselmetoder i norra Sveriges skogar- kunna redogöra för och tillsammans med olika intressenter i fält diskutera ägar- och brukarförhållanden, skogliga resurser, skogliga värden och skogspolicy rörande norra Sveriges skogar och hur detta påverkar förutsättningarna för hållbart skogsbruk- i fält kunna identifiera vanliga växtarter i boreala och alpina miljöer och redogöra för deras ekologi, använda grundläggande metoder och redskap för artbestämning, samt utföra enklare växtekologiska undersökningar- i fält kunna identifiera och beskriva ursprung och särdrag hos nordsvenska vegetationstyper samt förstå hur dessa vegetationstyper påverkas av markanvändning och ekologiska processer och hur de påverkar förutsättningarna för hållbart skogsbruk- i fält kunna identifiera spår av tidigare markanvändning och redogöra för den skogshistoriska utvecklingen i brukandet av norra Sveriges skogar- kunna muntligt redovisa grupparbeten i fält, delta i diskussioner och genom reflektion utvärdera gruppens arbetsformer och olika roller inom gruppen

Innehåll

Kursen bygger vidare på grundläggande teoretiska kunskaper om förutsättningar för ett hållbart (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) skogsbruk i norra Sveriges skogar. Kursen inleds med botanik, inklusive grundläggande metoder för artbestämning och växtekologiska bedömningar Resterande delar av kursen genomförs som en fältresa där fokus ligger på fältfärdigheter med målet att studenterna genom egna observationer, artbestämningar och mätningar i fält ska kunna redogöra för förutsättningarna för ett hållbart skogsbruk. I förutsättningarna ingår även grundläggande förståelse för annan markanvändning än skogsbruk, inklusive renskötsel, naturvård, turism och rekreation – det vill säga kunskaper om skogsbruk ur ett mångbruksperspektiv och skogen i ett landskapsperspektiv. Kursen ger också grundläggande skogshistoriska kunskaper genom studier av spår i fält.Kursen är baserad på fältundervisning där väsentliga delar genomförs som en studieresa med boende utanför studieorten. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, exkursioner och övningar. Exkursioner och övningar är obligatoriska.Huvudområdet Skogsbruksvetenskap delas in i olika delområden och i denna kurs är fördelningen enligt nedan:- 5 hp Naturliga processer

- 1,5 hp Mål, planering och policy

- 1 hp ArbetsprocesserKursen är dubbelklassad som Biologi varav 4 hp ligger inom delområdet Ekologi.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig examination. Godkänd praktisk examination. Fullgjorda obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studieresan är förenad med kostnader för resa och logi, närmare information ges via kurshemsida.Botaniken (före sommaruppehållet) utgör 2,5 hp av kursen och är en fortsättning på botanikundervisningen från vårterminen medan exkursionsdelen (efter sommaruppehållet) utgör 5 hp av kursen.Kursen ersätter SG0218.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Medansvariga:

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi

Litteraturlista

**Litteratur och materiel **

Norra Sveriges Skogar och Landskap

  • Botanikkompendiet ”Botanik för Skogsvetare” (Från kursen Skog – nyttjande och värden SV0007 HT2022) behandlar systematik och vetenskaplig namngivning samt en floradel som beskriver mossor, lavar och 15 viktiga växtfamiljer. Här finns också information om fotoherbarieuppgiften, nyckling, växtgeografi, skogstyper mm. Detta är ditt arbetsredskap – ha alltid botanikkompendiet med dig till botanikundervisningen! (Kommer även att finnas upplagt på Canvas för utskrift)

  • **”Kroken” **(Krok & Almqvist, Svensk flora, 29:e upplagan).

  • **Svensk Fältflora **(eller annan bildflora) Stenberg, L. & Mossberg,B. Bonnier Fakta/Wahlström och Widstrand.

  • Kompendium i Trädkännedom (Drakenberg, B.)

  • ”Skogsmarksflora”och ”Bonitering av skogsmark” från 2021 finns att beställa från Skogsstyrelsen https://shop.skogsstyrelsen.se/sv/

  • Skyddsvärd skog – Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning.(Skogsstyrelsen) (inte obligatorisk).

Dessutom behöver du en **lupp **för nyckling med minst 10X förstoring, gärna lite högre. Finns att beställa online om man söker på ”botanik lupp”. Beställ i god tid!!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0008 Anmälningskod: SLU-50102 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%