Ny sökning
SV0005

Vetenskapsteori och metod

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0005

Läsåret 2022/2023

Vetenskapsteori och metod (SV0005-30097)

2023-01-16 - 2023-02-15

Läsåret 2021/2022

Vetenskapsteori och metod (SV0005-30298)

2022-01-17 - 2022-02-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0005 Vetenskapsteori och metod, 7,5 Hp

Science theory and method

Ämnen

Matematisk statistik Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Vetenskapsteori 2,0 0202
Statistik 2,0 0203
Uppgift 3,5 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och- Matematik 3b/3c alternativt Matematik C.

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för vetenskaplig teori, metod och tolkning av data samt ge praktiska färdigheter i numerisk analys.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp samt beskriva vetenskapliga synsätt och etiska aspekter på vetenskap

- beskriva forskningsprocesser samt beskriva kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys

- genomföra litteratursökning och förklara skillnaden mellan olika typer av litteratur

- sammanfatta resultat och kritiskt granska grundläggande statistik i vetenskapliga artiklar

- muntligt argumentera och föra vetenskapliga resonemang

- beskriva metoder för försöksdesign och datainsamling

- redogöra för grundläggande statistisk terminologi

- tillämpa deskriptiv statistik, konfidensintervall samt hypotesprövningar

- tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang

- genomföra grundläggande statistisk analys med hjälp av relevant programvara.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteori, etik och vetenskapliga metoder samt ger förståelse för vetenskapliga synsätt samt skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap. Genusperspektiv på forskning och vetenskap behandlas. Under kursen ges tillfällen att öva på färdigheter i argumentation och vetenskapliga resonemang. Forskningsprocesser beskrivs och vissa enskilda moment inklusive litteratursökning, sammanställning och statistisk analys, praktiseras. Kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive grundläggande statistiska metoder, med tillämpningar inom skogsvetenskap och biologi behandlas.Kursen genomförs med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Seminarier och vissa datorövningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examinationFullgjorda obligatoriska moment • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursplanen är uppdaterad i enlighet med Utbildningsnämndens beslut 2021-02-11 (§§ 9-10) om huvudområdet Skogsbruksvetenskap och om examenskrav (SLU.sfak.2021.3.1.1-22). Den ersätter därmed SG0264, fastställd av Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) 2020-11-11 (SLU.sfak.2020.3.1.1-447), pga ändrat huvudområde.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Medansvariga:

Institutionen för skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0264

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Matematisk statistik Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0005 Anmälningskod: SLU-30131 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%