Ny sökning
SV0003

Skogspolicy och lagar i Sverige

Denna kurs ger underlag för analys av hur olika aktörer och intressenter och processer i samhället påverkar skogens brukande utifrån ett hållbarhetsperspektiv och hur olika åtgärder och strategier utformas för skogslandskapet. Genom föreläsningar och seminarier ges grunderna i hållbar utveckling, policy och juridik som berör skogen tillsammans med relaterade politikområden såsom miljö-, energi-, och klimatpolitik med särskild tonvikt på samspelen mellan dessa områden. Kursen berör skogens ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, och tar sin utgångspunkt i hållbar utveckling, och hållbarhetsmål, för att därefter fördjupa analyser och diskussion behovet av politisk och ekonomisk styrning, exempelvis effektivitetsaspekter av olika politiska och juridiska styrmedel som avvägningar mellan skogens olika mål och mångbruk. Kursen inkluderar också allmän rättskunskap och juridiska metoder med en översikt över de rättskällor som anlitas vid lösningen av juridiska problem. Kursen inkluderar också de internationella aktörer som kan påverka svensk skogspolitik, såsom EU-regleringar och FNs rekommendationer. Även frivilliga processer (såsom certifiering) analyseras och diskuteras inom kursen. Genom workshops och fallstudier, samt studiebesök/gästföreläsningar kan studenten fördjupa sina kunskaper om skogens mångbrukande och olika aktörers roller i skogsbruket samt utvecklar sin förmåga att identifiera och analysera olika strukturers påverkan på individuella skogsägare tillsammans med de möjligheter och begränsningar som svensk skogspolitik, och EU-policy ger vad gäller lagstiftning, strategier, och rekommendationer. Workshop och seminarier bidrar också till att utveckla students förmåga att presentera och argumentera kring aktuella problem. Obligatoriska moment i kursen utgörs av aktivt deltagande i studiebesök/gästföreläsningar, seminarier och workshops.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0003

Läsåret 2023/2024

Skogspolicy och lagar i Sverige (SV0003-30260)

2024-02-15 - 2024-03-19

Läsåret 2023/2024

Skogspolicy och lagar i Sverige (SV0003-30261)

2024-02-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Skogspolicy och lagar i Sverige (SV0003-30101)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Skogspolicy och lagar i Sverige (SV0003-30147)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Skogspolicy och lagar i Sverige (SV0003-30299)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Skogspolicy och lagar i Sverige (SV0003-30300)

2022-02-18 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. JUNO - databas med lagtext och kommentarer [JUNO - databas med lagtext och kommentarer] (https://slu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma9920875909405121&context=L&vid=46SLUB_INST:SLUB_V1&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,juno&mode=Basic) **Kommentar:**du hittar juno via SLUs bibliotek. 
  2. Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen **Författare:**SOU 2017:81 [Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen] (https://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/10/SOU-2017_81_till-web.pdfKommentar: Bra komplement till Skogsvårdslagen med mer förklaringar om innebörden och tolkningar. Vi läser valda delar, se läsanvisning vid som delas ut vid kursstart.
  3. Kampen om skogen Författare: Brännlund, R. Lundmark, R, Söderholm, P. ISBN: 978-91-86203-50-4 [Kampen om skogen] (https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/02/kampen_om_skogen.pdf)1) Skogsvårdslagstifningen Författare: Skogsstyrelsen [Skogsvårdslagstifningen] (https://shopcdn2.textalk.se/shop/9098/art3/4645803-aab687-skogsvardslagen_2020_KLAR.pdf) **Kommentar:**senaste upplagan
  4. Faktablad - målbilder Författare: Skogstyrelsen [Faktablad - målbilder] (https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/) **Kommentar:**Samtliga faktablad som finns samlade på denna sida. 
  5. Skogens ekosystemtjänster Författare: Skogsstyrelsen [Skogens ekosystemtjänster] (https://slunik.slu.se/kursfiler/SG0238/10088.1819/rapport-201713-skogens-ekosystemtjanster---status-och-paverkan.pdf)
  6. Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen Författare: SOU 2020:73 [Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen] (https://www.regeringen.se/491c5d/contentassets/8010961a5b09433aa7de76d68d4ef8b8/starkt-aganderatt-flexibla-skyddsformer-och-naturvard-i-skogen-del-1-sou-202073Kommentar: Vi kommer läsa valda delar ur utredningens del 1 och 2 - se läsanvisning som delas ut vid kursstart.
  7. Artiklar tillkommer (online)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Hållbar utveckling Skogsbruksvetenskap Hållbar utveckling
Kurskod: SV0003 Anmälningskod: SLU-30148 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%