Ny sökning
SH0163

Skogsskötsel 2

Kursen skall utveckla studentens förmåga att, utifrån skogsägarens målsättning och samhällets styrmedel:

- kunna föreslå alternativa lösningar för skogsskötsel

- kunna konsekvensbedöma dessa samt

- kunna planera, organisera och genomföra åtgärder

Mest tonvikt läggs vid beståndsvård i etablerade skogsföryngringar fram till slutavverkning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0163-20061 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0163

Läsåret 2022/2023

Skogsskötsel 2 (SH0163-20151)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Skogsskötsel 2 (SH0163-20041)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista för Skogsskötsel 2, Skogsmästarprogrammet Hösten 2022

Kurslitteratur i pdf format för nedladdning finns att ladda ner från Canvas under länken ”Litteratur för nedladdning”.

Gulmarkerat är underlag för Begrepp och räknetenta 21/12.

Skogsskötselserien

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 2 Produktion av frö och plant (pdf)

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 3 Plantering av barrträd (pdf)

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 7 Gallring (pdf)

• Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 8 Stamkvistning (pdf)

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 9 Skötsel av björk, al och asp (pdf)

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 12 Skador på skog del 1 & del 2

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 16 Produktionshöjande åtgärder (pdf)

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 17 Skogsbränsle

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 18 Skogsskötselns ekonomi

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 19 Skogträdsförädling (pdf)

 • Skogsstyrelsens skogsskötselserie – 20 Skogens kolbalans och klimatet

Utöver skogsskötselserien tillkommer nedanstående källor:

 • Handledningar från BillerudKorsnäs Skog - BillerudKorsnäs Handledning Gallring (pdf)

  • BillerudKorsnäs Planering köp (pdf)
 • Hyggesfritt skogsbruk- En kunskapssammanställning från Sverige och Finland (pdf)

 • Skogforsk:s websidor ”Skogskunskap” samt ”Kunskapsbanken” – främst allt som handlar om skogsskydd, röjning, gallring, gödsling samt teknik som rör dessa områden.

 • Skogforsk, Virkesvärdestest 2016

 • Skogforsk, Arbetsrapport 790-2013 Skotning av hyggestorkad grot

 • Skogsstyrelsen - Rapport 2017 10 Bioenergi på rätt sätt

  • Rapport 2019 14 Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder
  • Rapport 2019 24. Skogsskötsel med nya möjligheter (pdf)
  • Rapport 2021 8 Hyggesfritt Skogsbruk
  • Skogsvårdslagen 2020 1 april (pdf)

Hultén, H. (1986). RGC-metoden – ett hjälpmedel för att upptäcka rotskador: Tillgänglig: https://www.skogforsk.se/cd_20190807152752/contentassets/f7056975f15046cbb87fc37194ed9866/plantnytt-1986-5.pdf [2021-04-10]


Häggström, B., Domevscik, M., Öhlund, J., & Nordin A. (2021). Survival and growth of Scots pine (Pinus sylvestris) seedlings in north Sweden: effects of planting position and arginine phosphate addition. Scand. J. For Res. https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1957999​

Rosvall, O., Bradshaw, R., Egertsdotter, U., Ingvarsson, P., Wu, H. (2019). Grankloner i svenskt skogsbruk – förökning med somatisk embryogenes? Fakta Skog, (5). https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog19/faktaskog_05_2019.pdf [2021-04-05]

Shmulsky, R, & Jones, D. P. (2011/2019) Forest Products and Wood Science -An Introduction (6th/7th ed.). Endast kapitel 11 “Silvicultural Practices and Wood Quality” sid. 253-258. Ni kommer att ha tillgång till boken via ett antal referensexemplar som finns på biblioteket.

 • Material som framställs och/eller utdelas under kursens gång

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0163 Anmälningskod: SLU-20061 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%