Ny sökning
SH0162

Skogsskötsel 1

Kursen skall utveckla studentens förmåga att, utifrån skogsägarens målsättning och samhällets styrmedel:

- kunna föreslå alternativa lösningar för skogsskötsel

- kunna konsekvensbedöma dessa samt

- kunna planera, organisera och genomföra åtgärder.

Mest tonvikt läggs vid skogsföryngring efter en slutavverkning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0162-50008 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0162

Läsåret 2022/2023

Skogsskötsel 1 (SH0162-10271)

2022-08-22 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skogsskötsel 1 (SH0162-10103)

2021-08-23 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista för kursen Skogsskötsel 1

Skogsstyrelsens skogsskötselserie (SSS) hittar du som PDF-filer på Skogsstyrelsens hemsida. Flera av delarna berör båda skötselkurserna. Vi kommer att ta upp beställningar och trycka dessa häften (om du hellre läser på papper).

Litteratur till tentamen 1 består av det som markerats med gul överstrykning (grå i svart-vitt tryck). Till tentamen 2 tillkommer ytterligare litteratur samt insupen kunskap från övningar, exkursioner, resor och föreläsningar.

Skogsskötselserien, nr Rubrik Justeringar, endast sidor

1 Skogsskötselns grunder och samband

2 Produktion av frö och plant

3 Plantering av barrträd

4 Naturlig föryngring av tall och gran 1-38, 101-113

6 Röjning

10 Skötsel av ädellövskog

12 Skador på skog, del 1 6 -75

12 Skador på skog, del 2 1- 60, 79-102

14 Naturhänsyn

Nedanstående texter kommer att finnas som pdf på Canvas, de flesta går även att finna på nätet.

 1. Långnattsbehandling av gran. PLANTskolan. Lektion 17. 2020. Skogsforsk
 2. Mekaniserad sådd. Net4forest. 2021.
 3. Naturhänsyn vid avverkning. Fakta skog nr 3. 2015. SLU.
 4. Skog och Ren. 2014. Skogsstyrelsen.
 5. Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991.
 6. Contortatall i Sverige. Fakta skog nr 9, 2011.
 7. The introduction of lodgepole pine for wood production in Sweden - a review.
 8. Smart hänsyn syntes om asp. Skogforsk.
 9. Produktion och skötsel av ek. Fakta skog nr 1. 2022. SLU.
 10. Blädningsbruk. Fakta skog nr 14. 2017. SLU.
 11. Hyggesfritt skogsbruk. ErasmusPlus O2-003. 2020.
 12. Jämställd återväxt. 2018. SLU.
 13. Skogsvårdslagen (utvalda delar).

Skoglig produktionsekologi. Skogsstyrelsen. 2017.

Skogsdynamik och arters bevarande. Niklasson och Nilsson. 2005.

Utdelat mtrl under kursens gång tillkommer!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0162 Anmälningskod: SLU-50008 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%