Ny sökning
SH0138

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering

Kursen genomförs som 3 delkurser med examination efter varje delkurs.


Kursen genomförs i höggrad på distans med två obligatoriska närvarotillfällen på vardera delkurs.


Via föreläsningar och litteraturstudier förmedlas grundläggande teori och de senaste rönen från praktiken. Frivilliga övningsförberedande föreläsningstillfällen ges ca 12-14 gånger under kursen. Totalt omfattar kursen ca 25 inlämningsuppgifter som omfattar såväl grundläggande teori som praktiska tillämpningar vilka ska förbereda studenten för en senare yrkesverksamhet. En omfattande värderingsövning genomförs på ett faktiskt objekt, varvid besiktningsteknik behandlas.


Delkurs 1 Fastighetsvärdering 7,5 hp.


Kursen behandlar: • teorier för värde, värdering och värdemetoder . • begrepp som marknadsvärde, avkastningsvärde och tekniskt nuvärde. • metoder för värdering av fastigheter och bostadsrätter som ortsprismetoden, intäkts/kostnadsmetoden och produktionskostnadsmetoden, fastighetstaxering. • Intrångsvärdering. • marknader för lantbruk, småhus och bostadsrätter. • avfattande av värdeutlåtande. • etik och ansvar vid fastighetsvärdering.
Delkurs 2 Byggnadsteknik 7,5 hp.


Kursen behandlar:


-lagstiftning och bestämmelser på byggområdet, inklusive de som gäller lantbruksbyggnader. • byggnadsmateriallära. • byggnadsteknik, inkl. ombyggnad, byggnadsskador och färdigställandeskydd. • byggnadsfysik och energideklaration. • areaberäkning. • byggnadsteknisk undersökning och etik och ansvar víd besiktningsteknik.
Delkurs 3 Fastighetsrätt 15 hp.


Kursen behandlar: • allmän fastighetsrätt. • jordabalkens regler om överlåtelse av fast egendom. • olika upplåtelseformer samt panträtt i fast egendom. • bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. • inskrivningsväsendet såsom lagfart, inteckning samt inskrivning. • metoder för att nybilda och ombilda fastigheter. • rättighetsupplåtelser enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. • byggnadslagstiftningen med regler om bl a planläggning samt olika tillstånd för byggnation. • andra lagar som kan användas för ianspråktagande av mark för olika behov såsom bl a väglagen och expropriationslagen. • orientering i entreprenadrätt.
Viss orientering ges inom • miljörätt (med tyngdpunkt på möjligheterna att skydda mark) • Bostadsrättslagstiftningen. • Obeståndsrätt samt fastighetsmäklarlagstiftningen.
Översiktligt behandlas också områdena fastighetsvärdering, fastighetstaxering samt beskattning av fastigheter.


Kursen inriktas när så är möjligt mot juridiken kring skogs- och jordbruksfastigheter.


Information från kursledaren

Hej mäklarstudenter!

Ni hittar ett preliminärt schema här på SLUNIK och även på Skogsmästarskolans hemsida under "Schema"-fliken på anslagstavlan och där finns även litteraturlistan till första delkursen Fastighetsrätt. Skrolla längst ned, ni hittar mäklarkursen efter de tre årskurserna på skogsmästarprogrammet.

Välkomna till kursstarten på Skogsmästarskolan fre-lör 1-2 September! Vi börjar kl 13.00 på fredagen i Sal A i stora herrgården.

Hälsningar från kursledarna

Mona Geprägs och Elisabeth Wallin

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för SH0138

Läsåret 2021/2022

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10022)

2021-08-30 - 2022-06-05

Läsåret 2019/2020

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10048)

2019-09-02 - 2020-06-07

Läsåret 2017/2018

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10302)

2017-08-28 - 2018-06-03

Läsåret 2015/2016

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10115)

2015-08-31 - 2016-06-05

Läsåret 2013/2014

Skogs- och jordbruksfastighetens värdering (SH0138-10309)

2013-09-02 - 2014-06-08

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**Litteraturlista till kurs i Fastighetsrätt, 15 hp. **

**Kurslitteratur: **

Julstad, B: (Senaste uppl.). Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedt Juridik.

Malmström, A m fl.: (Senaste uppl.) Civilrätt. Liber

Jensen, U: (Senaste uppl.) Panträtt i fast egendom. Iustus förlag.

Tegelberg, L (2021): Köp av bostadsrätt: med en introduktion till förmedlingsarbetet. Norstedts Juridik AB. ISBN** **9789139025542

Sveriges Rikes Lag. (Senaste uppl.)

Studiematerial som tillhandahålls i samband med föreläsningar och via meddelanden i canvas.

**Referenslitteratur: **

Bengtsson, B: (Senaste uppl.) Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken. Iustus förlag.

Bengtsson, B: (Senaste uppl.) Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Norstedt Juridik.

Grauers, F: (Senaste uppl.) Fastighetsköp. Juristförlaget.

Österberg, T: (Senaste uppl.) Samfälligheter. Norstedt Juridik.

PBL Kunskapsbanken. Boverket publikationsservice.

Warnling-Nerep V: (Senaste uppl.) En introduktion till förvaltningsrätten. Norstedt Juridik

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76110 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Skogshushållning
Kurskod: SH0138 Anmälningskod: SLU-10168 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 50%