Ny sökning
SG0243

Genuskompetens för skogssektorn

Under kursen studeras olika aspekter av skogssektorn och skoglig akademi utifrån grundläggande teori kring genus och jämställdhetsarbete. Kursen är uppdelade i fyra delmoment bestående av;  1. Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk  2. Organisation och ledarskap  3. Skogens relationer  4. Projektarbete
Genomgående kommer de skogliga sektorn och akademin används som utgångspunkt för att studera och diskutera genus och jämställdhet.


Genomförandet bygger till stor del på litteratur, föreläsningar med seminarier och ett projektarbete. Under kursens träffar, som är obligatoriska att delta vid, sker både undervisning i form av föreläsningar, övningar, seminarier och examination.


Lärarledda träffar, övningar samt skriftlig rapport är obligatoriska delar av kursen.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för SG0243

Läsåret 2022/2023

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40114)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40013)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40009)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40014)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40139)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**1) ** Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk

Kön & genus

Mia Eriksson & Lucas Gottzén (2020) Genus, Liber (s. 10-43)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 15-19)

Ganetz, Hillevi (2012) Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin, Gidlunds förlag. (s. 31-36)

Johansson, Kristina (2019) Inkvoterade kvinnor och för-fördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 53-62)

Johansson, Maria (2019) Fler kvinnor i det svenska skogsbruket! - men var får de plats?, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 63-73)

Intersektionalitat, normkritik och jämställdhet

SOU (2014:34) Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (s. 36-42, 267-268)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 33-38)

Ringblom, Lisa (2019) Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen, , I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 27-38.


**2) ** **Organisation och ledarskap**

Organisation

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 51-171)

Andersson, Elias (2019) Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 39-52.

Johansson, Maria (2019) #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 183-194.

Arbetsliv & diskriminering

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 235-293, 295-320)

Andersson, E. & Joahsson, M (2022) Tio år med jämställdhet på agendan - Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden. Umeå: Sveriges Lantbruksuniversitet. (s.5-6, 9-13)

DO (2019) Arbetsgivarens aktiva åtgärder


**3) ** **Skogens relationer**

Policy

Holmgren, Sara (2019) Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 75-88.

Konkurrenskraft kräver jämställdhet: jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn

Skogsägarskapet

Andersson, Elias (2019) Skogsägarskapets kön och förväntningar – hur naturen blev känslosam, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 171-182.

Appelstrand, Marie (2019) Osynliga entreprenörer i skogen? – förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 109-120.

Lidestav, Gun (2001) Kräver skogen sin man eller duger en kvinna?, I: Kvinnor och jord: Arbete och ägande från medeltiden till nutid (red. Liljewall et al.), s. 159-173.

Natur/biologi

Ah-King, Malin (2012) Genusperspektiv på biologi (s. 6-29)


**Referenslitteratur:**

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Diskrimineringslagen (2008:567)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SG0243 Anmälningskod: SLU-40031 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 50%