Ny sökning
SG0217

Operativ styrning av virkesleveranser

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0217-30024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0217

Läsåret 2021/2022

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30042)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2019/2020

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30050)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Operativ styrning av virkesleveranser (SG0217-30271)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

SG0217 Operativ styrning av virkesleveranser, 15,0 Hp

Operational Management of Industrial Wood Supply

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Operativ styrning av drivning 4,0 0102
Övning i produktionsplanering av drivning 4,0 0103
Operativ styrning av virkestransporter 4,0 0104
Fallstudie 3,0 0105

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp i skogsvetenskap på grundnivå inklusive

- 7,5 hp skogsteknologi

samt

- 15 hp på avancerad nivå

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur försörjningskedjan från skog fram till råvaruleverans vid industri är strukturerad och hur det praktiska genomförandet styrs. Kursens innehåll tränar studenterna förmåga att hantera de möjligheter och utmaningar som är kopplade till att uthålligt och resurseffektivt förse industrier med rätt skogsråvara i rätt tid och till rätt pris.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- genomföra och kritiskt utvärdera planering av virkesleveranser från skog till industri.

- analysera hur planering, genomförande och uppföljning interagerar i den operativa styrningen av virkesleveranser.

- koordinera de olika stegen i försörjningskedjan från skog till industri.

- diskutera och kommunicera egna resultat med utomstående intressenter samt kritiskt utvärdera andras resultat.

Innehåll

Kursen fokuserar på genomförandedelen i råvaruförsörjningen; att gå från plan till praktiskt genomförande med så effektivt resursutnyttjande som möjligt och förbereder studenten för en yrkesroll inom skogsbrukets råvaruförsörjning. Kursen är indelad i tre huvudavsnitt: drivning, transport samt koordinering och kontroll. Drivning- och transportavsnitten omfattar ekonomi, upphandling och verksamhetsstyrning för att uppfylla leveransplaner till industrier. Koordinering och kontroll omfattar organisering av aktiviteter längs försörjningskedjan. Kursen formas kring praktiska övningar inom enskilda aktiviteter samt koordinering av dessa och baseras främst på övningar, varvat med föreläsningar av näringslivsrepresentanter och litteraturseminarier.

Obligatoriska moment i kursen utgörs av gästföreläsningar, seminarier, övningar och fallstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina. Godkända skriftliga och muntliga redovisningar av fallstudier.

Godkända övningar, seminarium och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är den tredje och sista i det så kallade "RÅG-stråket", som är namnet på de tre kurser á 15 hp som tillsammans ger jägmästarstudenterna djup kompetens inom skoglig råvaruförsörjning. De två föregående kurserna är "Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser" samt "Skogsindustriell försörjningsstrategi", vilka har sina respektive fokus på råvarubehov och –krav för olika skogsindustriella processer samt hur man långsiktigt strukturerar skogliga verksamheter för att uthålligt försörja industrier med nödvändig råvara. Denna kurs fokuserar på den sista delen i försörjningen: att gå från plan till praktiskt genomförande med så effektivt resursutnyttjande som möjligt. RÅG-stråkets kurser är gjorda för att förbereda studenten för en yrkesroll inom skogsbrukets råvaruförsörjning, som t.ex. drivningsledare och transportsamordnare. Kursen är, liksom övriga RÅG-kurser, därför mycket verklighetsnära, med stort deltagande från näringslivsrepresentanter och med realistiska övningar för att låta studenten träna upp sina färdigheter. Kursen bygger vidare på kunskap inom ämnet skogsteknologi samt de två föregående kurserna i RÅG-stråket. Studenter som har godkänt resultat från någon av de tre kurserna Skogsteknologi och virkeslära (15 hp), Marknadsinriktad virkesförsörjning (7,5 hp) eller Skogsindustriell försörjningsstrategi (15 hp) uppfyller det särskilda förkunskapskravet om 7,5 hp skogsteknologi.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SG0166

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Litteraturlista finns tillgänglig för kursdeltagare på canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0217 Anmälningskod: SLU-30024 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi Studietakt: 100%