Ny sökning
SG0159

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv

I kursen skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv kommer du tillsammans med dina kollegor att analysera skogliga organisationer med hjälp av organisationsteorier. Du kommer att kritiskt granska vad typiska organisationer i vår sektor vill uppnå och hur dem har organiserat sig för att realisera detta. Du kommer också att märka att ”det finns flera vägar som ledar till Rom”. I kursen diskuteras flera organisationsteorier om individen i organisationen, grupputveckling, ledarskap, organisationsform och – kultur, strategi och styrning och organisationsförändring, och du kommer tillsammans med dina kollegor analysera dessa aspekter i en specifik skogsorganisation. För att lära dig att hantera organisationsteorier som analysinstrument ska du skriva en hemtentamen och du ska under kursens gång formulera kritiska frågor som är underbyggd med organisationsteorier till skogsorganisationen.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-04 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för SG0159

Läsåret 2022/2023

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30168)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30169)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30170)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30070)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30071)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30072)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30020)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30021)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30022)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30018)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30019)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30020)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30079)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30080)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30081)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30121)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (SG0159-30152)

2017-01-16 - 2017-03-26

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Bruzelius LH & Skärvad P-H. Integrerad organisationslära. Studentlitteratur, Lund

De Colle S, Henriques A, Sarasvathy S. 2014. The paradox of corporate social responsibility standards. Journal of Business Ethics 125:177-191.

Boxenbaum E, Jonsson S. 2008. Isomorphism, diffusion and decoupling. In: Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, Suddaby R (eds). The Sage handbook of organizational institutionalism. Sage Publications. Newbury Park, California, USA.

Bloisi W, Cook CW & Hunsaker P. Management & Organisational Behaviour. McGaw Hill Education, Maidenhead. Kapitel 6.

Seibold DR, Kang P, Gailiard BM, Jahn J. 2009. Communication that damages teamwork. In: destructive organizational communication. Processes, consequences & constructive ways of organizing. Ludgen-Sandvik P & Daveport Sypher B. (eds). Taylor & Francis, New York.

Mlekov K & Widell G. Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Studentlitteratur, Lund. Kapitel 2

Larasatie P, Barnett T, Hansen E. 2020. Leading with the heart and/or the head? Experiences of women student leaders in top world forestry universities. Scandinavian Journal of Forest Research, 35(8):588-599.

Jakobssen DI & Thorsvik J. 2008. Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur, Lund. Kapitel 5.

Jensen M. 2015. Interpersonell kommunikation. Studentlitteratur, Lund. Kapitel 14.

Olve, N-G., Roy J., Wetter, M. 1997. Balanced Scorecard i svensk praktik. Liber Ekonomi, Malmö. ISBN 9147043024, Kapitel 3, s 41-79.

Ljungberg, A., Larsson, E. 2001. Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9144012705, Kapitel 5, s 123 – 183.

Granberg, O, Ohlsson, J. 2009. Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, Lund ISBN 9789144042411, Kapitel 4+5, s 49 – 105.

Alavi, M., Leidner, D.E. 2001. Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterley, 25(1):107-136.

Jacobsen, D.I. 2005. Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Studentlitteratur, Lund. Kapitel 7.

Henningson L & Skagerlind H. 2013. Strategival vid organisationsförändringar – En fallstudie av Swedbanks förändringsresa. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Examensarbete i företagsekonomi. Kapitel 5.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0159 Anmälningskod: SLU-30216 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 100%