Ny sökning
MX0162

Miljökonsekvensbeskrivning

Kursen avser att ge studenterna en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra dessa.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Miljökonsekvensbeskrivning!

Första tillfället ges över zoom: https://slu-se.zoom.us/j/62498737580 Passcode: 285213

Miljöbedömning är processen som leder till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och har internationellt sett funnits i över 50 år. Idag är miljöbedömning ett av de viktigaste globalt spridda miljöpolicyverktygen. Under kursen kommer vi att fördjupa oss i fyra teman genom föreläsningar, övningar, litteratur och seminarium.

1. Syften och principer: Varför miljöbedömning finns, vad innebär och vad som styr arbetet.

2. Nuläge och framtid: Hur utforskande av alternativa sätt att lösa problem kan främja hållbar utveckling.

3. Värdera och bedöma konsekvenser: Samspel mellan värden och störning.

4. Aktörer och praktiker: Vem som har gör vad och vem som har inflytande

I anslutning till föreläsningarna kommer du att i grupp med dina kursare arbeta med olika övningar. Kursen omfattar även ett projekt som handlar om att i grupp genomföra en mindre miljöbedömning för ett projekt i närområdet. Kursen avslutas med en hemtentamen.

Med vänlig hälsning!

Mari Kågström, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0162-20174 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020) Miljöbedömningar i miljöbalken. Studentlitteratur. [Boken är vald för att studenter tidigare år önskat kurslitteratur på svenska. Vi kommer dock även att komplettera med boken Glasson, J. & Therivel R. (2019) Introduction to environmental impact assessment. Routledge, som finns att tillgänglig att låna och läsa online via SLU-biblioteket.]

Hörnberg Lindgren, C. (2005) Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143665/FULLTEXT01.pdf

Europakommissionens vägledning kring avgränsning.  https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

Klocker Larsen, R. et al (2020) Omtvistade landskap - Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1454030/FULLTEXT01.pdf

Kågström, M (2016) Between ‘best’ and ‘good enough’: how consultants guide quality in environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review 60, 169–175 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925515300871

Naturvårdsverket (2023). Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken. Webbaserad vägledning. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/

MKB-dagen 2020, panel om aktörers färdigheter och förmågor. https://www.youtube.com/watch?v=sA-W4P-FIkM&list=PLgGFtRVUTORSCbRPSxpTyNnyt_uMwfJR4&index=8 (Videoklipp, se fram till 35.15)

Steinemann, A. (2001) Improving alternatives for environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review 21, 3-21. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925500000755

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0162 Anmälningskod: SLU-20174 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 35%