Ny sökning
MX0162

Miljökonsekvensbeskrivning

Kursen avser att ge studenterna en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra dessa.

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0162 Miljökonsekvensbeskrivning, 5,0 Hp

Environmental Impact Assessment

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0001

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden: naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik/teknologi, lantbruksvetenskap, landskapsarkitektur eller motsvarande.

Mål

Kursen avser att ge studenterna en förståelse för vad miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning innebär och syftet med att göra dessa.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- resonera kring syftet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
- tillämpa begrepp som används i miljöbedömning muntligen och skriftligen
- redogöra för miljöbedömningsprocesser och deras roll i planerings- och beslutsprocesser
- identifiera aktörerna och kritiskt diskutera deras roller i processerna
- tillämpa kunskaper förvärvade under grundutbildningen i diskussioner, övningar och projekt om miljöbedömning
- argumentera för hur någon/några miljöaspekter kan konsekvensbedömas.

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Kursens övergripande mål är att studenten ska förstå miljöbedömningsprocessen, dess roll i planerings- och beslutsprocesser samt olika aktörers roller i detta arbete. Kursen introducerar miljöbedömning som ett policyverktyg för hållbar utveckling och behandlar vilken roll miljöbedömning har i styrning och planering av samhällets markanvändning och naturresurshantering, samt förutsättningarna för detta arbete. Kursen omfattar de teoretiska och juridiska ramarna samt centrala begrepp och viktiga moment och processteg för att identifiera, bedöma och hantera olika miljökonsekvenser. I kursen introduceras även vilka aktörer som medverkar och kursdeltagarna får möjlighet att undersöka hur deras kunskaper och erfarenheter kan passa in. Miljöbedömning är både teknisk och socio-politisk till sin natur och i kursen diskuteras krav på deltagande, öppenhet och kvalitet.

#### Genomförande

Kursen nyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: föreläsningar, övningar, seminarier, litteraturstudier och ett projektarbete. Kursen innehåller också övningar som syftar till bättre förståelse för hur miljöaspekter konsekvensbedöms. Studenterna tillämpar sina grundutbildningskunskaper i ett mindre projekt.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: Muntlig och skriftlig kommunikation, kritiskt tänkande, samarbete.

Följande moment är obligatoriska: seminarier, projektarbetet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformerna är skriftlig tentamen, redovisning av projekt samt aktivt deltagande vid seminarier.

Fordringar för godkänd kurs är godkänd skriftlig tentamen, godkänd redovisning av projekt samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: MX0147

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0162 Anmälningskod: SLU-20174 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 35%