Ny sökning
MX0148

Konflikt, demokrati och processledning

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0148

Läsåret 2022/2023

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30099)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30217)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Konflikt, demokrati och processledning (MX0148-30225)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

MX0148 Konflikt, demokrati och processledning, 15,0 Hp

Conflict, democracy and facilitation

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Jämförelse och syntes 4,0 0202
Kompetens i konflikt och facilitering 7,0 0203
Individuell reflektion 4,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan. Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap eller humanoria.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för demokrati och processledning i utformningen av konstruktiva grupprocesser och dialog för att hantera konflikter. Kursen behandlar både potentialen samt begränsningarna för samverkansmetoder och diskuterar betydelsen av konflikt i social förändring. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Diskutera teorier om sociala processer och faktorer som påverkar konstruktivitet och destruktivitet i konfliktprocesser, sociala relationer och samspel mellan individer, grupper och organisationer
- Diskutera teorier om demokrati, planering och makt, och beskriva hur de förhåller sig till teorier om konflikter, konflikthantering och processledning
- Föreslå konflikthanterings- och processledningsstrategier för att ingripa i en konfliktsituation
- Reflektera över sin egen roll i sociala processer och på hur de val hen kan göra kommer att påverka konfliktdynamiken

Innehåll

Pedagogiken i denna kurs är baserad på upplevelsebaserat (experiential) lärande . I början av kursen presenteras teorier om sociala processen i konflikter och faktorer som påverkar effektivitet, kunskapsanvändning , konstruktivitet och destruktivitet i grupprocesser och omsamspelet mellan individer, grupper och organisationer. Metoder för konflikthantering och processledning presenteras. I den andra delen av kursen genomför studenterna ett projekt i grupp . Projektet är har två syften: 1 ) Att undersöka en naturresursförvaltningssituation och dess potentiella sociala konflikter med hjälp av olika metoder 2 ) Att observera och reflektera över de sociala processerna inom den egna projektgruppen och mellan egna gruppen och andra sociala system, såsom andra studentgrupper , lärare och aktörer som deltar i undersökningen .

Projektarbetet resulterar i en rapport som beskriver den undersökta situationen samt i en processrapport som beskriver arbetssätt och sociala processer. I den individuella tentamen tillämpar studenterna formella teorier vid analys av fallstudier och egna erfarenheter

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom : Hemtentamen Rapport om projektarbete Processrapport om projektarbete

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd hemtentamen Godkänd deltagande och rapport om projektarbetet Godkänd processrapport om projektarbetet
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0113, MX0117, MX000135

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0148 Anmälningskod: SLU-30314 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%